Primăria Buzău: Anunț Public!

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință publică faptul că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 28 OCTOMBRIE 2022 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • Hotărâreanr.212/28.10.2022 privind aprobarea Strategiei pentru managementul deșeurilor în Municipiul Buzău, pentru dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în perioada 2022 – 2027.
  • pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău.
  • Hotărârea nr.214/28.10.2022privind actualizarea Strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termică a populației din MunicipiulBuzău.
  • privind modificarea 7 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.
  • Hotărârea nr.218/28.10.2022privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2022”.
  • privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de  RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău.
  • Hotărârea nr.235/28.10.2022 privind aprobarea unui act adițional la contractul de prestări servicii de salubrizare nr.122610/2020, pentru conformarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare, în acord cu modificările legislative din OUG 133/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai sus pe site-ulwww.primariabuzau.ro.

                                                PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Exemplar unic