Investiții masive la Spitalul Județean Buzău

”Continuăm să accesăm fonduri europene pentru dotarea Spitalului Județean de Urgență Buzău cu aparatură medicală de ultimă generație!
Am semnat, astăzi, proiectul „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în valoare de 2.300.000 euro, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
Toate aparatele ce se vor achiziționa sunt moderne, performante și cu un consum redus de energie.
Printre cele mai importante echipamente se numără:1 computer tomograf, 1 Litotritor ESWL, 1 Ecograf Doppler color staționar cu sonde specifice, aparatură ORL etc. ”
a declarat președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu.

ProgramOperational Regional 2014-2020

Axaprioritara- 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Prioritateade investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale carecontribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducândinegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziuneasocială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum șitrecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati

ObiectivulSpecific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare șia celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate 

OperațiuneaA – Ambulatorii

Proiectul aferent CF SMIS  126730

Titlul cereriide finantare:Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean deUrgenta Buzau

Solicitant: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau

Localizare proiect: Regiunea:Sud Est, Judetul Buzau, Localitatea Municipiul Buzau

Durata de implementare: 32luni, respectiv între data 17.10.2018 și 31.05.2021

ObiectivulGeneral al proiectului: Cresterea accesibilitatii si calitatiiserviciilor de sanatate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriuluide Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, prin dotareacorespunzatoare a ambulatoriului.

Obiectivespecifice: 

  • Dotarea cu aparatura medicala aAmbulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, pentrua facilita stabilirea unui diagnostic precis, rapid si a unui tratament adecvat.
  • Accesibilizareaofertei de servicii de asistenta în cadrul Ambulatoriului de SpecialitateIntegrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau prin cresterea numarului depacienti consultati/tratati/investigati cu cel putin 3% in urma implementariiproiectului.

Echipamentele noi achizitionateîn vederea dotarii ambulatoriului vor asigura mijloacele oferirii de serviciimedicale la standarde europene, vor conduce la reducerea timpului dediagnosticare si tratament, capacitate crescuta de diagnostic si tratament, acoperireanevoilor medicale ale pacientilor, reducerea numarului de pacienti redirectionaticatre alte centre medicale, reducerea numarului de internari, cu implicatiipozitive asupra gradului de sanatate al populatiei, atragerea de personalmedical bine pregatit datorita imbunatatirii conditiilor de munca oferite,cresterea gradului de satisfactie a pacientilor fata de nevoile acestora,cresterea ritmului de diagnostic si a eficientei terapeutice care sa permita unrulaj crescut al pacientilor.

Se va reduce riscul desuprasolicitare severa spitalului intrucat capacitatea actuala de internare aspitalului nu acopera în permanenta solicitarile datorate adresabilitatiicrescute a pacientilor fata de spital.

Grupul țintă: 

Beneficiari directi:

  • pacientiicabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmeaza a fi dotate (46728pacienti in anul 2017);
  • pacientii SpitaluluiJudetean de Urgenta Buzau (42.067 persoane in anul 2017), prin scurtareatimpului de asteptare la investigatii, in conditiile in care dotariledisponibile in prezent vor fi folosite pentru acestia;
  • ConsiliulJudetean Buzau, în calitate de solicitant (lider de parteneriat) si beneficiaral asistentei financiare, autoritate a administratiei publice locale careasigura, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publicede interes judetean privind sanatatea -Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, încalitate de solicitant (partener) si beneficiar utilizator al investitieirealizate prin proiect, cu toate beneficiile economice si sociale descrise instudiul de oportunitate anexat la prezenta cerere de finantare;
  • personalul medicalsi auxiliar din Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de UrgentaBuzau (medici-65; personal mediu sanitar- 28; brancardieri, ingrijitori,personal administrativ si de intretinere).

Beneficiari indirecti:

  • Directia deSanatate Publica Buzau, care coordoneaza serviciile de asistenta medicala dinteritoriu,
  • Apartinatoriipacientilor prezentati la Ambulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean deUrgenta Buzau;
  • 451.069 locuitoriai judetului Buzau, potentiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate laAmbulatoriul de specialitate si Spitalul Judetean de Urgenta Buzau;
  • Vizitatori/persoane aflate în tranzit înjudet care apeleaza la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul despecialitate integrat Spitalului Judetean de Urgenta Buzau.

Bugetul proiectului:

  Valoarea totală Valoarea totală eligibilă   Valoare totala contributie publica Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
  (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total 10,696,171.46 10,696,171.46 10,696,171.46 7,487,320.11 70 2,994,927.92 28 213,923.43 2 0,00

din carevaloarea finantarii nerambursabile alocate de AM POR: 10,482,248.03 lei(zecemilioanepatrusuteoptzecisidouamiidouasutepatruzecisioptleisitreibani),echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului.