Apa brută de pe cursul râului Argeș s-a încadrat în parametrii pentru tratare în vederea potabilizării

A

Referitor la depășirea anumitor parametriide calitate a apelor de pe râul Argeș, amonte de captarea Crivina exploatată deS.C. APA NOVA S.A. București, vă informăm următoarele:

În conformitate cu HG nr.100 2002pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apelede suprafață pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurareși fecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinateproducerii de apă potabilă, râul Argeș, în secțiunea Crivina, se încadreazăîn categoria A2 de calitate, cantitatea de amoniu recomandată este de 1,0mg/l, iar cea maximă admisibilă este de 1,5 mg/l.

Conform aceluiași act normativ menționatmai sus, completat cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare, frecvențade prelevare și analize de calitate a apelor pentru cursurile de râu încadrateîn categoria A2 este stabilită de către autoritatea competentă îndomeniul gospodăririi apelor (prin Administrația Națională „Apele Române”(A.N.A.R.) – A.B.A. Argeș -Vedea) odata pe luna și care a coincis cudata de 28 ianuarie 2019, iar operatorul de apa S.C. APA NOVA S.A. Bucureștiprelevează probe zilnice pentru asigurarea unei tratări corespunzătoare învederea distribuției apei potabile către populație.

Valoarea indicatorului amoniu în secțiuneade măsură – amonte captare Crivina a fost de 0,796 mg/l (analize ale A.B.A.Argeș – Vedea în data de 28 ianuarie 2018) iar valoarea transmisă telefonic decătre S.C. APA NOVA S.A. București, pentru data de 28.01.2019, a fost de 1,3mg/l, deci sub pragul obligatoriu de 1,5 mg/l, ceea ce înseamnă că apa brutăde pe cursul de apă Arges-Vedea s-a încadrat în parametrii pentru potabilizareprin tratare.

În urmadiscuțiilor telefonice purtate cu reprezentanții S.C. APA NOVA S.A. București,în data de 29 ianuarie 2019, aceștia au afirmat că ar putea exista o creștere aconcentrației de amoniu în apă. În consecință, specialiștii ANAR,  pentru crearea unei diluții corespunzătoare, aumajorat debitul râului Argeș evacuat din acumularea Golești de la 16 mc/s la 30mc/s încă din cursul zilei de 29.01.2019, ajungând până la 45 mc/s, astăzi31 ianuarie 2019.

În data de 30ianuarie 2019, după informarea transmisă de către S.C. APA NOVA S.A. București,A.B.A. Argeș – Vedea a prelevat suplimentar probe în secțiunile râuluiArgeș amonte Priza Crivina, precum și la km 36 secțiune Baraj Ogrezeni,valorile măsurate pentru parametrul amoniu fiind de 0.509mg/l, respectiv 0.475mg/l.

Având în vedere cele mai sus prezentate,Administrația Națională „Apele Române” informează că în ultimele zile a fostvorba de o creștere temporară a concentrației de amoniu pe râul Argeș, cuîncadrare în limitele de calitate pentru apa brută (pe cursul de apă) carepoate fi cauzată de topirea stratului de zăpadă de pe câmpuri și antrenareadeșeurilor de orice fel din aceste zone (surse difuze), nefiind depășitelimitele admise de HG 100/2002, ceea ce permite operatorului de apa S.C. APA NOVA S.A. București o tratare corespunzătoare (inclusiv princlorinare), care să permită funizarea apei potabile către populație șiinformarea corespunzătoare a acesteia.

A.N.A.R. prinA.B.A. Argeș – Vedea nu are atribuții privind procesul de tratare șipotabilizare a apei efectuat de către S.C. APA NOVA S.A. București,necunoscându-se cantitatea de clor ce a fost folosită în acest proces și, prinurmare, nu are cum să informeze populația asupra acestui aspect.

            A.N. „ApeleRomâne” va continua monitorizarea parametrilor de calitate ai râului Argeș învederea corelării acțiunilor necesare pentru tratare, în vederea potabilizăriicu operatorul  S.C. APA NOVA S.A.București.

Compartiment Comunicare șiRelaţii cu Presa

e-mail: birou.presa@rowater.ro; biroupresa.apeleromane@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply