Se redeschide Drăgaica

MUNICIPIUL BUZĂU COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE privind reluarea activităților din incinta platformei Drăgaica și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19, pe perioada stării de alertă

Având în vedere:-referatul Compartimentului de Protecție Civilă și Situații de Urgență nr.93478/26.08.2020;-prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare;-prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;-prevederile HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

-prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

– Adresa nr. 93028/25.08.2020 a Societății Piețe Târguri și Oboare Buzău prin caresolicită reluarea activităților din Talciocul Drăgaica.Comitetul Local pentru situații de urgență al Municipiului Buzău

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă reluarea activităților din incinta platformei Drăgaica începând cu data de 30 august 2020 cu respectarea măsurilor din Regulamentul prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Societatea Piețe Târguri și Oboare va asigura personal calificat, materialele de protecție și dezinfecție necesare desfășurării activității în condiții sigure, fără să existe riscul transmiterii virusului COVID-19

.Art. 3. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară,civilă, contravențională sau penală, după caz.

PREȘEDINTELE Comitetului Local pentru situații de urgență

PRIMAR Constantin Tom