Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru joi, 27 februarie 2020, ora 10,00

Proiectul ordinii de zial şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărârepentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020;

2.-proiectul de hotărâre privind aprobareamajorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

3.-proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale aaparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea achiziţionării de către SocietateaComercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistenţă şi dereprezentare pentru susţinerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cuCurtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Buzău;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate decătre  Societatea Comercială „Urbis-Serv”S.R.L. Buzău în anul 2020;

6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea costului mediulunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei deîntreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită înCentrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice„Alexandru Marghiloman” Buzău;

7.-proiectul de hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, dinDosarul nr. 488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură curețeaua unităților de învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021;

8.-proiectul de hotărâre privind aprobareacooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia de Părinţi aColegiului Naţional „B.P. Haşdeu” Buzău, în vederea finanţării sumelor necesaredeplasării a 33 de elevi ai Colegiului Naţional „B.P. Haşdeu” împreună cu 3profesori coordonatori ai proiectului ştiinţific “Math&Languages” laCongresul Internaţional “Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franţa, în perioada8-14 mai 2020;

9.-proiectul de hotărâre pentru asocierea Municipiului Buzău cu FederaţiaRomână de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial derachetomodele, care se va desfăşura la Buzău în perioada 22-28.08.2020;

10.-proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării ConsiliuluiLocal al Municipiului Buzău cu Asociaţia „CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanţăriisumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie,biologie şi matematică, la Cursul de formare “Specializare de profesori deliceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211,Geneva 23, Elveţia;

11.-proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren,categoria de folosinţă curţi construcţii, situat în municipiul Buzău, zona pieţeidin cartierul Crâng (fost Micro 14);

          12.-proiectul de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenţeila domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri deexploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofeterenurilor cu numerele cadastrale 8.451 și 8.453;    

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobareatrecerii terenului cu nr. cadastral 68553, situat în municipiulBuzău, strada Lunei, nr. 37, din proprietateapublică în proprietateaprivată a municipiului Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind atestareaapartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat înmunicipiul Buzău, strada Orizontului, nr. 12;

15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADAFRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”;

16.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de locuințe de serviciu și împrejmuire” în municipiul Buzău,pe Bulevardul Gării, nr. 8, judeţul Buzău;

17.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire pensiune turistică”, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 63,municipiul Buzău, judeţul Buzău;

         18.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui deşedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai2020;

19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept depreempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferentimobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16,cartier Orizont;

20.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cudrept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău,aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, NicuConstantinescu, nr. 108, cartier Orizont;

21.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cudrept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău,aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada ȘtefanPopescu nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău,cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri;

22.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cudrept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău,aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada VasileCârlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr. 3, nr. 5, nr. 7,nr. 9, nr.10  și nr. 16, municipiulBuzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a   acestor  terenuri;

23.- alte probleme ale activității curente.

Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispozițiaconsilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format letric,la cabinetul secretarului general al municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiuluiBuzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fostindicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spreavizare.

Art. 5.- Proiectele de Hotărâri se regăsesc pe pagina de internet aprimăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelorConsiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și sădepună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediulDirecției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţăpublică a prevederilor prezentei dispoziţii.

         PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

         Constantin Toma

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                             EduardPistol

Buzău, 21 februarie 2020       

Nr.