Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru marți, 24 decembrie 2019, ora 10,00

În temeiul art. 133, alin. (2), lit. a) art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

D I S P U N E :

          Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru marți, 24 decembrie 2019, ora 10,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24). 

Proiectul ordinii de zial şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019;

2.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale RER SUD S.A. Buzău, din data de 22.01.2020, ora 12:00, respectiv 23.01.2020, ora 12:00;

3.- proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 315 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociaţi URBIS-SERV S.R.L. Buzău şi TRANS BUS S.A. Buzău;

4.-alte probleme ale activității curente.

Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format letric, la cabinetul secretarului general al municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de Hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

         PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

         Constantin Toma

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

CU ATRIBUȚII DELEGATE,

                             Elena Camelia Toma