Biblioteca Județeană va fi restaurată de firma Concas S.A.

Una dintre cele mai puternice firme de pe piața costrucțiilor edilitare, Concas S.A., în asociere cu o altă firmă, aflată în expansiune, au câștigat licitația de restaurare a Bibliotecii Județene Buzău. Astăzi s-a semnat contractul de execuție de lucrări ce se vor desfășura pe o perioadă de 37 de luni.

Titlul proiectului: CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI DOTARE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “VASILE VOICULESCU” BUZĂU

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL2014-2020

Axa prioritară 5 – Imbunătăţireamediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniuluicultural

Prioritatea de investiții 5.1 –Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şicultural

Dupăfinalizarea licitației:

Contractantproiectare și execuție: Asocierea SC CONCAS SA și SCROMCONSTRUCT GROUP SRL cu lider de asociere SC CONCAS SA

  • Valoare contractată: 11.652.253,20 lei fără TVA, din care:

elaborareaProiectului Tehnic: 339.815,00 lei, fără TVA;

– asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor: 17.885,00 lei, fără TVA;

– execuția lucrărilor: 11.294.553,20lei, fără TVA.

  • Duratade realizare a obiectuluicontractului este de 37 de luni calendaristice, defalcată astfel:

Proiectului Tehnic:5 luni de la data înregistrării contractului la autoritateacontractantă

Termenul pentru execuția lucrărilor:32 de luni de la emiterea ordinului de începere alucrarilor.

Prin proiect sevor realiza lucrări de:

  • consolidare și hidroizolație aclădirii,
  • lucrări de restaurare şi remodelarea plasticii faţadelor,
  • lucrări de restaurare la interiorși exterior,
  • lucrări de reabilitare aprincipalelor rețele de utilități,
  • dotări interioare (instalaţii,echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţăla foc, antiefracţie),
  • dotări pentru expunerea şiprotecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil.

Pe lângă aceste dotări s-au prevăzut și alte achiziții deechipamente/dotări pentru desfășurarea activităților de marketing și promovareturistică a obiectivului restaurat, pentru desfășurarea de activităţiconexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului depatrimoniu restaurat.

Proiectul va transforma biblioteca Biblioteca Județeană”Vasile Voiculescu” Buzău într-o instituție cu valențe moderne, europene,ancorate în dinamica culturală a prezentului.

În principal, vor fi puse în valoare potențialularhitectural al clădirii, elementele originale de construcție urmând ca, peparcursul operaționalizării proiectului în plan secundar să fie prestate șiservicii culturale cu un mare grad de noutate pentru piața din România, ca deexemplu un spațiu multimedia specific realității augmentate, care, cu ajutorultehnologiilor de ultimă oră va permite vizitatorilor bibliotecii să imersezeîntr-un univers cultural, turistic și social cu totul deosebit.

Serviciile culturale vor contribui în mod direct lacreșterea vizibilității clădirii de patrimoniu, la punerea în valoare alucrărilor de restaurare și consolidare efectuate, la o mai bună utilizare apotențialului cultural pe care obiectivul de patrimoniu îl deține.

Tuturor spațiilor din clădirea de patrimoniu le va fiatribuită o destinație, corelată cu o destinație avută de-a lungul timpului iaraceste spații vor fi dotate și amenajate corespunzător, cu mobilier de expunere(rafturi, vitrine, panouri) pentru punerea în valoare a patrimoniul mobil(manuscrise, cărți rare, colecții deosebite etc), vor fi prezentate filmedocumentare legate de aceste destinații, ziare și cărți de colecție legate dedestinația spațiului.

Gradul de interes al vizitatorilor pentru fiecare spațiuva fi stimulat prin prezentarea succesivă a tuturor funcționalitățiloracestora, de-a lungul timpului. Acestea vor fi identificate și marcate cuelemente de vizibilitate ca atare. Orice vizitator va fi ghidat, cu ajutorulinstrumentelor și echipamentelor de promovare într-o istorie a spațiuluirespectiv: pornind de la elementele de geometrie și arhitectură de-a lungultimpului, legende și istorii legate de spațiul respectiv, filme documentare,documentare fotografice etc.