Valoarea proiectelor cu finanțare europeană contractate de Consiliul Judeţean Buzău a ajuns la 70 milioane de euro!

Proiectul semnat astăzi – Eficientizarea energetică a Centrului Şcolar de Educație Incluzivă Buzău este al 10-lea ce va fi implementat din fonduri europene, având o valoare de aproximativ 3 milioane de lei. Astfel, 240 de elevi şi 80 de cadre didactice vor beneficia de condiţii de şcolarizare îmbunătățite. Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1.

Titlul proiectului: EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ ACENTRULUI ŞCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizăriienergiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv înclădirile publice, şi în sectorul locuințelor.

Valoare totală proiect: 3.181.081,69 lei.

Valoare eligibilă:1.892.821,36 lei

Valoare neeligibilă: 1.288,260,33lei

Duratade implementare a proiectului: 56 de luni.

Obiectivul general :Creşterea eficienţei energetice în clădirilerezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi acelor care înregistrează consumuri mari.

Obiective: Eficientizarea energetică a clădirii, scădereaconsumurilor de energie electrică şi termică, creşterea calităţii condiţiilor oferite elevilor şiprofesorilor  din şcoală.

Cladirea C1, cu funcţiunea de scoală specială, are unregim de întaltime P+2E, o suprafaţă construită la sol de 936 mp şi o suprafaţădesfăşurată de 2808 mp. Aplicarea măsurilor de eficientizare se vor realiza la nivelul unei părti din clădire, cu osuprafaţă construită de 757,5 mp şi o  suprafaţă desfăsurată 2272  mp.

Prin proiectul numărul 159/2009 cu denumirea“Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi laCentrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău” a fost realizată o extindere aclădirii  vechi, care nu beneficiază demăsuri de eficientizare.

Activitățile principale:

1. Lucrări de construcții și instalații pentrucreşterea eficienței energetice:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor deanvelopă a clădirii: termosistem lafațadă, înlocuirea tamplăriei exterioare existente cutâmplărie performantă energetic, desfacerea straturilor existente de termoizolație șirefacerea termoizolației planșeului peste ultimul nivel, placarea soclului ;
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/asistemului de furnizare a apei calde de consum: înlocuirea bateriilor sanitare normale cu bateriisanitare cu senzori, înlocuirea radiatoarelor existente cu unele maiperformante, montarea capurilor thermostat la radiatoare.
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere aenergiei electrice și/sau termice pentru consum propriu: montarea unui sistem alcătuit din panouri solarepentru producerea apei calde de consum;
 • Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminatîn clădiri: montarea surselor de iluminat culeduri și a instalației aferente, înlocuirea instalațieielectrice existente, montarea corpurilor de iluminat acționate desenzori de miscare, înlocuireatablourilor electrice.
 • Sisteme demanagement energetic integrat pentru clădiri și alte activități careconduc la realizarea obiectivelor proiectului: montarea unui apometru peconducta de apa rece ce alimentează clădirea imobilului;

2.Lucrăriconexe pentru creșterea eficiențeienergetice;

 • Refacerea acoperișului tip șarpantă precum și înlocuirea sistemului decolectare și evacuare a apelormeteorice;
 • Refacerea finisajelor interioare atât în zonele de intervenție, cât și în restul spațiilor existente;
 • Refacerea instalației de distribuție a apei reci, a instalației de canalizare și colectarea apei pluviale;
 • Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructuraclădirii;
 • Crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces, grupurisanitare pentru persoanele cu dizabilități motorii);
 • Lucrări specifice necesareobțineriiavizului ISU: realizarea unei gospodării de apă, refacerea rețelei de hidranți interiori și exteriori, montareacentralei de alarmare la incendiu.

Prin implementarea măsurilor propuse prin Raportul de audit sidezvoltare în Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.),se intentionează atingerea următoarelor ţinte:

a) consumul de energie primară (energie din resurse neregenerabilefosile) va fi de 108 kWh/mp/an, faţă de consumul actual de 294 kWh/mp/an, decireducerea consumului de energie primară este de 63%;

b) emisiile anuale echivalent CO2 – 19 kg CO2/mp/an, se vor încadrasub valorile corespunzatoare stabilite pentru 31.12.2018;

c) consumul anual specific de energie primara (energie dinresurse neregenerabile fosile) de 108 kWh/mp/an se va incadra sub valorilecorespunzatoare stabilite pentru 31.12.2018.

Această cladire nu a beneficiat de măsuri de creştere a eficienţeienergetice.

Beneficiari direcţi: UAT Judeţul Buzău, Centrul Şcolar pentruEducaţie Incluzivă Buzău: 70 de cadredidactice, 10 cadre didacticeauxiliare, 10 personal auxiliar nedidactic; 240 de elevi, care beneficiazăde condiţii de şcolarizare îmbunătăţite.

Beneficiari indirecţi: Inspectoratul Şcolar JudeţeanBuzău, care coordonează activitatea educaţională a şcolii, parinţii elevilorşcolarizaţi; vizitatori/persoane aflate în tranzit în judeţ(care participă laconcursuri, activităţi şcolare și extrașcolareorganizate de școală), copiii care au nevoi speciale ce necesităcondiţii speciale pentru educaţie şi care sunt în număr din ce în ce mai mare.

Be the first to comment

Leave a Reply