Ioan Deneș a păcătuit, acum se explică

Precizare referitoare la revocarea a patru membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva

Ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș , a dispus luni, 17 septembrie 2018, revocarea a patru membri ai Consiliului de Aministrație al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, prin OM nr. 903/17.09.2018 și OM nr. 904/17.09.2018, documente care pot fi consultate pe site-ul instituției. Ministrul Ioan Deneș a luat aceste decizii în urma concluziilor și propunerilor conținute de raportul Corpului de control al ministrului apelor și pădurilor, care a efectuat un control tematic la Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, în perioada martie-iulie 2018. Volumul foarte mare de documente studiate de către echipa de control a făcut ca raportul final să fie gata în luna august, acesta fiind aprobat de ministrul Ioan Deneș, în 09.08.2018. Ulterior, documentul a fost pus la dispoziția direcțiilor abilitate din Ministerul Apelor și Pădurilor(MAP) pentru a propune măsuri în vederea remedierea deficiențelor constatate de echipa de control la RNP-Romsilva. Referitor la situația existentă în cadrul C.A. al RNP-Romsilva, Direcțiaț Juridică și Direcția Resurse Umane din cadrul MAP au emis referate și proiecte de ordin de ministru privind revocarea a patru membri ai C.A. al RNP-Romsilva, măsură impusă strict din motive conforme cadrului legal aflat în vigoare. Având în vedere interesul arătat de mass-media față de acest subiect, precum și faptul că în spațiul public sunt vehiculate informații incorecte și care nu au legătură cu realitatea, Direcția de Comunicare a MAP face următoarele precizări:
1. Corpul de control al ministrului a constatat că ”prin desfăşurarea procedurii de selecţie şi selectarea a doi membri ai Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, de către Comisia de selecţie constituită conform Ordinului 482/09.03.2016 şi nu de către un expert independent, având în vedere că Regia are peste 500 de angajaţi, nu s-au respectat prevederile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în care se menţionează:
”ART. 5 (……) (5) Desemnarea membrilor consiliului de administraţie va fi făcută în baza unei evaluări sau selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare, iar în cazul reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice de o comisie organizată la nivelul acestei instituţii. (…..) (6) În cazul regiilor autonome cu un număr de peste 500 de angajaţi, selecţia este efectuată în mod obligatoriu de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărei servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară, în condiţiile legii. (……)
ART. 60 (1) După intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numirea administratorilor sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere al întreprinderilor publice pentru poziţiile devenite vacante pentru orice cauză de încetare a mandatului administratorului se va face potrivit procedurii prevăzute la art. 5, respectiv la art. 29”. Facem precizarea că prevederile art. 5 şi ale art. 60 din O.U.G. nr. 109/2011 au fost modicate prin Legea nr. 111 din 27.05.2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 415 din 01.06.2016;2. Corpul de control al ministrului a constatat, în cazul unei alte persoane, că ” prin menţinerea ca membru provizoriu în Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA aproximativ 650 zile calendaristice, începând cu data de 22.06.2016 (Ordin nr. 1140/22.06.2016), nu s-au respectat prevederile art. 64^4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările şi completările ulterioare, în care se menţionează:
(1) În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecţie se declanşează, prin grija autorităţii publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare. (……) (3) Procedura de selecţie pentru membrii consiliului de administraţie sau supraveghere şi directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanşare”. 3. Din analiza documentelor puse la dispoziţia echipei de control ”s-a constatat căun membru dintre cei revoca i din Consiliul de Administra ie al Regiei Naţionale a Pădurilor–ROMSILVA este asociat al unei societăți care are obiect principal de activitate <> şi totodată îndeplineşte funcţia de administrator director general al unei unei alte societăți care are obiect de activitate <>, ultima entitate desfăşurând relaţii contractuale cu subunităţi din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA. Prin urmare, această persoană se afla în situaţie de incompatibilitate , potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de selecţie şi al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în vederea desemnării membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Conform documentului la care se face referire <> 4. Corpul de control al ministrului a constatat, de asemenea, că ”unul dintre cei patru membri revocați îndeplineşte funcţia de administrator/asociat al unei societăți care are ca obiect principal de activitate << Silvicultură şi exploatare forestieră>> și totodată deţine funcţia de șef al unui ocol silvic privat, instituţie care administrează fond forestier, ceea ce îl situează într-o situaţie de incompatibilitate, aşa cum este definită în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de selecţie şi al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în vederea desemnării membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. În plus, Direcția de Resurse Umane a constatat că acest membru al CA al RNP – Romsilva ocupă și funcția de consilier la cabinetul unui secretar de stat din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor. Potrivit legii, statutul de consilier se circumscrie dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. c) teza a 2-a potrivit căruia administratorii ” nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice . ”Mai precizăm că, în contractele de mandat încheiate între autoritatea tutelară (Mandant) şi membrii actuali ai Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, la art. 11. Încetarea Contractului, se menţionează:” 11.1. Prezentul Contract încetează prin: (……)e) Prin revocarea mandatului de către MANDANT, fără notificare prealabilă,fără motivare şi fără intervenţia instanţei de judecată: (……)- în cazul în care locul MANDANTULUI este luat de o altă autoritate tutelară decât cea care a încheiat prezentul contract”. Menţionăm că la data încheierii contractelor de mandat pentru membrii actuali ai Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, autoritatea tutelară (Mandantul) era Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, iar la data efectuării prezentului control autoritatea tutelară (Mandantul) este Ministerul Apelor şi Pădurilor. Având în vedere cele arătate mai sus, subliniem faptul că, potrivit cadrului legal, nu se impune anunțarea prealabilă a membrilor consiliului de administrație în cazul revocării. Totodată, considerăm că informațiile prezentate dovedesc fără tăgadă faptul că decizia de revocare a celor patru membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva are la bază Raportul Corpului de control al Ministerului Apelor și Pădurilor, concluziile acestui document impunând luarea acestei măsuri pentru respectarea cadrului legal aflat în vigoare.

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Be the first to comment

Leave a Reply