Încă mai puteți depune cereri de finanțare pentru pomicultură

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a primit solicitări de finanțare în valoare totală de 164,8 milioane de euro pentru 367 cereri de finanțare conforme depuse prin submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, de la demararea în 2015 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 și până în prezent.

Din totalul proiectelor depuse, până în acest moment au fost selectate pentru finanțare 138 de proiecte care vizează înființarea și modernizarea exploatațiilor pomicole, valoarea finanțării nerambursabile acordată prin PNDR pentru acestea fiind de aproximativ 63 milioane de euro. Valoarea plăților efectuate până în prezent, pentru decontarea cheltuielilor realizate de către beneficiarii investițiilor pomicole, este de 2,1 milioane de euro.

În acest context, AFIR a realizat o analiză privind eligibilitatea cererilor de finanțare depuse pentru a obține fondurile europene în sectorul pomicol, totodată, fiind analizate și cele mai importante cauze ale neeligibilității proiectelor de investiții din acest sector.

„Am solicitat colegilor din departamentele tehnice ale AFIR să analizeze cu celeritate motivele pentru care mai multe proiecte depuse pentru finanțare în sectorul pomicol sunt declarate neeligibile. Am vrut să vedem dacă este o cauză internă sau dacă neeligibilitatea cererilor de finanțare vine pe fondul documentațiilor incomplete, a lipsei actelor de proprietate sau de folosință a exploatației sau pentru că nu poate fi demonstrată cu documente viabilitatea economică a investiției. Am constatat că principalul motiv de neeligibilitate este întocmirea proiectelor fără a fi respectate condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, deși aceste condiții sunt cunoscute de la început, chiar înainte de lansarea sesiunii de primire a proiectelor”, a declarat directorul general al AFIR, Adrian-Ionuț CHESNOIU.
De ce nu sunt declarate eligibile cererile
Ca urmare a evaluării proiectelor depuse s-a constatat că nu au fost îndeplinite condițiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului financiar, disponibil solicitanților prin sM 4.1a. În ceea ce privește condiția ca investiția să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/ operațiunile eligibile prin submăsură, principalele motive de neeligibilitate sunt reprezentate de faptul că Studiul de Fezabilitate (SF) nu este prezentat și completat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, de faptul că nu este atașată Anexa B (Prognoza veniturilor si evoluția capacității de producție) la SF conform modelului cadru solicitat, precum și de faptul că nu sunt precizări cu privire la realizarea lucrărilor de înființare a plantației deoarece nu au fost cuprinse cheltuieli în Bugetul Indicativ. De asemenea, un alt motiv pentru care cererile de finanțare sunt declarate neeligibile este acela că nu se regăsește atașat extrasul de carte funciară și nu poate fi corelată suprafața ce vizează investiția (suprafață menționată în SF) cu cea menționată în actele de proprietate. Totodată, dintre motivele care au dus la declararea neeligibilității proiectelor a fost și lipsa proiectului de înființare a plantației, însoțit de studiul pedologic (document obligatoriu conform Ghidului solicitantului) sau au fost atașate extrase de carte funciară ce cuprind informații contradictorii.

O altă condiție obligatorie pentru a primi sprijin și care nu este respectată vizează viabilitatea economică a investiției care trebuie demonstrată în baza documentației tehnico-economice, în sensul că analiza economico-financiară nu prezintă explicații (calculele concrete pe baza datelor obținute ca urmare a prognozelor economice) sau, în urma solicitării de informații suplimentare, nu sunt completați toți indicatorii economici.
În cazul înființării și/ sau reconversiei trebuie utilizat doar materialul fructifer din categoria biologică certificată sau dintr-o categorie superioară. Dacă în SF nu se regăsesc informații cu privire la înființarea culturii din punct de vedere al materialului biologic folosit, așa cum prevede Ghidul solicitantului, proiectul este declarat neeligibil.

S-a constatat, de asemenea, că nu se respectă condiția privind „realizarea investiției doar în unitățile administrativ teritoriale (UAT) prezentate în anexa din Cadrul Național de Implementare al Subprogramului Tematic Pomicol (STP) și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexă (Anexa 7 a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1a)”. Astfel, nu au fost prezentate documente pentru întreg terenul agricol deținut în cadrul exploatației (nu sunt atașate copii după Registrul agricol).

Un alt criteriu de eligibilitate care nu a fost respectat la depunerea cererilor de finanțare se referă la faptul că exploatația trebuie să respecte dimensiunile economice viabile. O serie de cereri de finanțare depuse au fost declarate neeligibile pentru că solicitantul nu se regăsește în baza de date a APIA cu exploatația înregistrată și astfel nu pot fi verificate suprafețele ce vizează investiția.
Reamintim tuturor celor interesați că sesiunea de primire a proiectelor pentru sM 4.1.a a fost prelungită până la data de 30 septembrie 2017, ora 16.00

Be the first to comment

Leave a Reply