Consiliul Județean Buzău: Licitație deschisă pentru transport persoane

Consiliul Județean Buzău, în calitate de entitate contractantă, aduce la cunoștința operatorilor economici interesați faptul că, începând cu data de 22 mai 2022, pe site-ul https://www.e-licitatie.ro, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1), lit. a), 82, alin. (1), lit. a) și cele ale art. 84 – 88 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, a fost publicat în sistemul electronic S.E.A.P./S.I.C.A.P., Anunțul de participare CN1042921 din data de 22.05.2022 împreună cu Documentația de atribuire aferentă, în vederea derulării procedurii de achiziție sectorială – Licitație deschisă pentru atribuirea unor Contracte de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a județului Buzău, cod C.P.V. 60112000 – 6 Servicii de transport rutier public (Rev. 2).

Procedura de achiziție sectorială este organizată pe 6 (șase) Loturi, reprezentând 6 grupe de trasee; detalii cu privire la traseele care sunt cuprinse în respectivele grupe de trasee se regăsesc în Documentația de atribuire – Instrucțiunile pentru ofertanți – publicate de entitatea contractantă în sistemul electronic S.E.A.P./S.I.C.A.P.

Operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție sectorială pot depune oferte exclusiv în sistemul electronic S.E.A.P./S.I.C.A.P., data limită pentru depunerea ofertelor fiind 29 iunie 2022, ora 15,00.

Ofertele depuse, precum și garanția de participare trebuie să fie valabile până la data de 29.12.2022, conform Anunțului de participare.

Operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție sectorială pot solicita entității contractante clarificări cu privire la documentația de atribuire cel târziu până la data de 12 iunie 2022.

În conformitate cu prevederile art. 78, alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale coroborat cu prevederile art. 67 și 129, alin. (2) și (3) din H.G. nr. 394/2016 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale solicitările de clarificări se vor adresa exclusiv prin intermediul sistemului electronic S.E.A.P./S.I.C.A.P..

De asemenea trebuie avut în vedere faptul că eventualele solicitări de clarificări depuse după această dată nu vor fi luate în considerare de entitatea contractantă.

Conform prevederilor art. 131 din H.G. nr. 394/2016 riscul transmiterii ofertei aparține exclusiv ofertanților/operatorilor economici: ”Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.”

Nu în ultimul rând precizăm faptul că pentru depunerea ofertelor este necesar ca operatorii economici interesați să dețină cont în platforma electronică S.E.A.P./S.I.C.A.P., precum și semnătură electronică extinsă.

Orice alte detalii cu privire la modul întocmire a ofertelor se regăsesc în Documentația de atribuire anexată la Anunțul de participare CN1042921 din data de 22.05.2022, în special în Instrucțiunile pentru ofertanți.