Spitalul I.C. Brătianu va fi renovat cu bani europeni

Consiliul Judeţean Buzău va propune spre finanţare proiectulRestaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu”,  în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1  Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, cu termen limită de depunere 25.11.2016.

 Proiectul vizează consolidarea, restaurarea şi dotarea fostului Spital I.C. Brătianu, imobil proprietate publică a Judeţului Buzău, inclus în Lista monumentelor istorice actualizatăca monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, Cod LMI BZ-II-m-B-20957, conform fişei cadru de prezentare a proiectului anexată la prezenta.După realizarea investiţiei, obiectivul de patrimoniu va fi inclus în circuitul public ca „Centrul muzeal I.C.Brătianu”.Proiectul va contribui la conservarea şi punerea în valoare a acestui obiectiv de patrimoniu, creând totodată premisele atragerii de vizitatori şi implicit ale creșterii competitivității economice a arealului în care este localizat.

 

FIȘĂ CADRUPREZENTARE PROIECT

 

 

 

 

I- DATE GENERALE

-titlul proiectului

”Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu”

– amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)

Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 40, nr. cadastral 59658

– solicitant

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Buzău (Consiliul Județean Buzău)

 

II- TIPUL DE INTERVENȚIE

– tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice

Consolidare, restaurare, recompartimentare interioare, amenajare peisageră, racord utilități

– intervenții asupra componentelor artistice exterioare: £da  Xnu

– intervenții asupra componentelor artistice interioare:  £da  Xnu

– categoria “C-normală” de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

– clasa “II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)

 

III – DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

 

III.01 – CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

– încadrare în localitate și zonă

mun. Buzău

– descrierea terenului (parcelei):

§  suprafață (mp), formă, dimensiuni

 teren în suprafață de 5316 mp, de formă poligonală neregulată

§  vecinătăți, căi de acces public

– la Sud:     pe o lungime de cca. 111.69m de B-dul Nicolae Bălcescu,

– la Nord:   pe o lungime de cca. 102.08m de „LOTUL 1” – proprietate Consiliul Judetean Buzau,

– la Est:      pe o lungime de cca. 4.77m, respectiv 16.67m de str. Colonel Ion Buzoianu, pe o               lungime de cca 82.26m de „LOTUL 2” – Centrul de zi pentru copilul cu dizabilităţi                    „Dumbrava Minunată” Buzău

– la Vest:    pe o lungime de cca 44.20m – Arhivele Statului.

Acces din Bulevardul Nicolae Bălcescu și din Str. Colonel Ion Buzoianu

 

§  particularități topografice

– condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

§  PUG localitatea Buzău, aprobat prin HCL nr. 235/2009, Certificatul de Urbanism nr. 15/28.01.2016, emis de Primăria mun. Buzău;

§  Avizul Ministerului Culturii(Direcţia Judeţeană pentru Cultură Buzău), nr. 950 din data de04.11.2016 faza de proiectareD.A.L.I. – aviz favorabil;

– restricții de amplasare

– spaţii verzi: arbori tăiaţi 15 (buc), arbori menținuți 5 (buc),

  arbori plantaţi 10 (buc), spații verzi 1718 (mp).

– alte caracteristici specifice.

teren plan, amplasat în zona de câmpie, cu formă poligonală neregulată

 

III.02 – CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

– funcțiunea

cultură

– dimensiunile

dimensiuni maxime în plan ale monumentului: 93.21x 35.18 m

– regim de înălțime

S(parțial)+P+E1(parțial)

– HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 7.39 m; HMAX. COAMA = 11.50 m

– suprafața construită- Sc  =  1479 mp;    

– suprafața desfășurată- Sd = 2066 mp;   

– suprafața utilă totală- Su = 1320.71 mp;

– sistem constructiv

fundații din beton armat, cu ziduri portante din cărămidă plină presată, cu stâlpi și grinzi din beton armat, plăci din beton armat

– fundaţii

beton armat

– acoperiş (şarpantă/terasă)

șarpantă

– învelitoare (material/culoare)

tablă fălțuită și tablă solz/zinc

– finisaj exterior (material/culoare)

tencuială/ocru deschis desaturat – cărămidă aparentă/roșu brun închis

– tâmplărie exterior (material/culoare)

lemn/brun deschis (siena naturală)

– intervenții asupra componentelor artistice

nu sunt prezente componente artistice de valoare, însă diversele elementele decorative ale fațadei vor fi refacute după forma originală

– sistem de încălzire

sistem tip VRV – sistem de aer condiționat multizonal (aer cald și aer rece) – electric           

– alte caracteristici specifice

 

Be the first to comment

Leave a Reply