Proiect de consolidare, restaurare și dotare a Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău” de 19.756.263,62 lei

Unitatea administrativ-teritorială JUDEȚUL BUZĂU va propune spre finanţare proiectulConsolidare, restaurare şi dotare Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău”,în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, cu termen limită de depunere 25.11.2016. Proiectul vizează consolidarea, restaurarea şi dotarea Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău, imobil proprietate publică a Judeţului Buzău, inclus înLista monumentelor istorice actualizatăca monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural național, Cod LMI BZ-II-m-A-02351, conform fişei cadru de prezentare a proiectului anexată la prezenta.Valoarea totală a proiectului “Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău” este de 19.756.263,62 lei (inclusiv TVA), din care 

 

Consiliul Judeţean Buzău, în calitate de aplicant a următoarelor responsabilităţi:

–         cofinanţarea costurilor eligibile ale proiectului în procent de 2% din valoarea totală a acestora, respectiv suma de 316.809,86 lei;

–         finanţarea integrală a costurilor neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA aferent costurilor neeligibile), respectiv suma de 3.915.770,71 lei;

–         finanţarea cheltuielilor conexe care apar în implementarea proiectului.

Proiectul va contribui la conservarea şi punerea în valoare a acestui obiectiv de patrimoniu, creând totodată premisele atragerii de vizitatori şi implicit ale creșterii competitivității economice a arealului în care este localizat.

Revitalizarea obiectivului cultural asociat clădirii de patrimoniu a Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău în direcția restaurării, consolidării și dotării acesteia reprezintă o inițiativă cu un cert potențial de dezvoltare a ofertei culturale a Municipiului Buzău și o investiție justificată de nevoile culturale și sociale ale cetățenilor din cadrul comunității locale.

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

I – DATE GENERALE

– titlul proiectului: “Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău”

– amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul): Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Str. Unirii,     nr. 140A,  nr. cadastral 56945

– solicitant: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEŢUL BUZĂU

 

II – TIPUL DE INTERVENȚIE

– tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice: lucrări de consolidare și restaurare a monumentului istoric, reabilitare instalaţii/utilități, recompartimentare interioare, amenajare peisagistică;

– intervenții asupra componentelor artistice exterioare: £da  X nu

– intervenții asupra componentelor artistice interioare:  £da  X nu

– categoria “C-normală” de importanță a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

– clasa “II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)

 

III – DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

III.01 – CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

– încadrare în localitate și zonă: mun. Buzău

– descrierea terenului (parcelei):

§  suprafață (mp), formă, dimensiuni: 1.449 mp, dreptunghiulară, regulată

§  vecinătăți, căi de acces public: str. Unirii

– la Sud: nr. cadastral 64177, pe o lungime de cca. 43,82 m

– la Nord: domeniu public, pe o lungime de cca. 39,52 m, nr. cadastral 15196, pe o lungime de                    cca. 4,13 m

– la Est: nr. cadastral 64178, pe o lungime de cca. 33,26 m

– la Vest:  domeniu public, pe o lungime de cca. 33,06 m, nr. cadastral 15196

§  particularități topografice

– condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

§  PUG localitatea Buzău, aprobat prin HCL nr. 235/2009, Certificatul de Urbanism nr. 499/23.09.2016, emis de Primăria mun. Buzău;

§  Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), din data de 19.10.2016, faza de proiectare DALI – aviz favorabil,

– restricții de amplasare: zonă de protecție a monumentului de 100 m în jurul clădirii, de la limita de teritoriu a amplasamentului,

– spaţii verzi: arbori tăiaţi – (buc.), arbori menținuți 3 (buc.), arbori plantaţi – (buc.), spații verzi         65,09 (mp).

– alte caracteristici specifice: teren plan, amplasat în zona de câmpie, cu formă poligonală regulată.

 

III.02 – CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

– funcțiunea: cultură

– dimensiunile: dimensiuni maxime în plan ale monumentului: 40.34m x 23.07m

– regim de înălțime: S(parțial)+P+1E+M(parțial)

– HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 9.90 m; HMAX. COAMĂ = 18.17 m

– suprafața construită – Sc C1 =  833 mp; Sc C2 =  15 mp; 

– suprafața desfășurată- Sd = 2410 mp;   

– suprafața utilă totală- Su = 1758.37 mp;

– sistem constructiv:

            Subsistemul vertical de rezistență inițial al construcției este alcătuit majoritar din pereți structurali de zidărie de cărămidă plină presată, de tip vechi, cu dimensiunile de 7x14x28 cm, fără stâlpișori și centuri de beton armat, cu grosimi variabile, în general între 56 cm grosime pe exterior și de 28-42 cm la interior. În zona centrală a construcției structura este alcatuită din coloane de zidărie cu diametrul  diferit pe înălțime, de (42) 56 cm  la parter și de (31) 42 cm la etaj.

            Subsistemul orizontal de rezistență este realizat majoritar din planșee pe  grinzi metalice (I16 – I20 / la cca 1.20 m interax) cu beton de cca. 10 cm grosime la partea inferioară a profilelor peste subsol, parter și etaj. Peste subsol și parter  întâlnim zone în care planșeele sunt realizate din bolțișoare de cărămidă pe profile metalice.

            Structura podului (a mansardei) este realizată dintr-o șarpantă de lemn care se descarcă pe pereții structurali, iar învelitoarea construcției este din tablă.

 Structura luminatorului este metalică.

– fundaţii: Fundațiile construcției care ajung la terenul bun de fundare (argilă prăfoasă plastic vârtoasă, galben cafenie) depășesc adâncimea minimă de îngheț valabilă pentru orașul Buzău, sunt din beton simplu și au grosimea pereților structurali de la subsol, sau cu mici evazări față de aceștia. Adâncimea de fundare este la cca. 1.50 m față de cota terenului natural în partea dinspre str. Unirii și la cca. 2.30 m în partea din spate a construcției. În zona de construcție care nu are subsol, considerăm că fundațiile construcției fac o trecere între cotele de fundare ale zonelor cu subsol, adică au o adâncime variabilă, între 1.50 și 2.30 m față de cota terenului natural, dar în aceasta zonă, la fazele următoare de proiectare vor trebui făcute noi sondaje pentru certificarea datelor de mai sus.

            Materialele care compun structura de rezistență a construcției sunt pentru zidării, cărămidă de calitate C75 și mortarul de var de marca M4, betonul de marca C8/10 (B120) și oțelul laminat (la profilele metalice) echivalent cu calitatea OL37 de astăzi. Lemnul folosit pentru structura șarpantei se apreciează a fi de clasa II-a de calitate.

      – acoperiş (şarpantă/terasă): În anii 2013-2014, perioada în care în construcție s-au amenajat spații utile noi la nivelul podului (mansardei) s-au realizat o serie de intervenții structurale la structura ultimului nivel și a acoperișului. S-au realizat cu acest prilej lucrări pentru realizarea de prinderi suplimentare ale elementelor de lemn ale șarpantei de planșeul de peste etajul 1, de înlocuiri și de reparații suplimentare ale elementelor structurale de lemn din zona de pod (mansardă) și de reparații la aticele construcției. S-au făcut, de asemenea, reparații la structura metalică a luminatorului central și s-a înlocuit în totalitate învelitoarea.

      – învelitoare (material/culoare): tablă/gri;

      – finisaj exterior (material/culoare): similipiatră în concordanță cu culorile, materialele și finisajele de epocă;

  – tâmplărie exterior (material/culoare): lemn/finisaje și culori conform materialelor de epocă aflate în situ;

      – intervenții asupra componentelor artistice: toate componentele artistice se vor păstra;

      – sistem de încălzire: central termică proprie;

      – alte caracteristici specifice: clădire monument de grupa A.

 

IV. ACTIVITĂȚI DIN CADRUL PROIECTULUI

În cadrul acestei aplicaţii se vor propune spre finanţare o serie de activităţi precum: hidroizolaţia clădirii, consolidarea şi restaurarea obiectivului de patrimoniu, reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, reabilitarea reţelei electrice şi termice, dotări cu mobilier şi echipamente specifice, digitizarea obiectivului şi promovarea turistică a acestuia pentru includerea obiectivului de patrimoniu în circuitul turistic local/regional/naţional etc.

În urma execuției lucrărilor prevăzute prin proiect vor rezulta spații funcționale destinate expunerii patrimoniului mobil – manuscrise, cărți rare, fotografii, hărți etc, spațiu de realitate augmentată virtual, spațiu pentru proiecție holografică, spații pentru desfășurare evenimente cultural-turistice, manifestări expoziționale și activități educaționale complementare promovării obiectivului de patrimoniu activități de practică studențească pe arhivistică și arhitectură etc. Aceste activități vor fi activitățile principale ale proiectului și vor avea alocat un procent de peste 80% din volumul activităților ce se vor desfășura pe perioada de implementare în mod curent în clădirea de patrimoniu.

Prin proiect au fost avute în vedere și o serie de activități secundare cu scopul promovării obiectivului de patrimoniu, activități de promovare a patrimoniului material și imaterial al județului Buzău, organizarea de conferințe și comunicări științifice, workshop-uri tematice, promovarea patrimoniului material și imaterial cultural în cadrul Zilelor comunelor buzoiene, organizarea de festivaluri tradiționale, spectacole cultural-artistice cu impact național și european,  ateliere de creație în domeniul industriei creative, orientare în carieră și dezvoltare personală, activități secundare de voluntariat, prestarea unui serviciu de informare electronică pentru comunitatea locală.

Activitățile menționate, secundare, vor avea alocat un maxim de 20% din volumul activităților ce se vor desfașura pe perioada de implementare în mod curent în clădirea de patrimoniu.

Prin proiect se urmărește atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori la obiectivul de patrimoniu, respectiv o creștere procentuală de 7% a numărului de vizitatori/an, față de anul anterior.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply