Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară vineri, 30 iunie 2017, ora 11,00

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetelor instituţiilor publice de
asistenţă socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău pe anul
2017;
2. – proiectul de hotărâre privind desemnarea observatorului din partea
consiliului local la concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi director
adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău;
3.- proiectul de hotărâre privind numirea doamnei Gabriela Antonescu în
funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială
a municipiului Buzău;
4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare
a pieţelor din municipiul Buzău şi a procedurii de autorizare a acestora;
5.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 113/31.07.2014 a
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea participării municipiului
Buzău la cofinanţarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare
şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţul Buzău în perioada 2014 – 2020”;
6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea unor facilităţi de transport în
comun cu autobuzele Societăţii Comerciale ”Trans – Bus” S.A. Buzău pentru
unele categorii de persoane cu venituri până la nivelul salariului minim brut pe
economie, cu domiciliul in Municipiul Buzău”;
7.- proiectul de hotărâre privind interzicerea construcţiilor în parcurile şi
zonele protejate din Municipiul Buzău;
8.- proiectul de hotărâre privind necesarul minim de locuri de parcare
prevăzute în documentaţia tehnică, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire;
9.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui contract de leasing financiar
în vederea achizitionării, de către U.A.T. Buzău a unui număr de 30 autobuze (9m
lungime) cu norma de poluare Euro 6, destinate transportului public de călători pe
raza municipiului Buzău de către Societatea Comercială „Trans-Bus” S.A. Buzău;
10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului local de
publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza
municipiul Buzău, Judeţul Buzău” ;
11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea
serviciilor de pază şi ordine publică de către Politia Locală a municipiului Buzău;
12.- proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei TehnicoEconomice
a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
13.- proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Integrate de
Dezvoltare Urbană a municipiului Buzău 2016-2023”;
14. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnice şi a
indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Reabilitarea
energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Buzău, în cadrul Programului
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr.
POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1;
15.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare
“Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe C2, 12E şi C5 din Municipiul
Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a
bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr.
POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri
rezidenţiale”;
16.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare
“Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 4B D. Filipescu, Integral 1 şi Gerom
2 din Municipiul Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu
ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată
în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte
nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie
cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri
rezidenţiale”;
17.- proiectul de hotărâre privind aprobarea perfectării înlesnirii la plată a
obligaţiilor fiscale restante ale Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău cu
depunerea, în vederea eşalonării la plată, de garanţii imobiliare/mobiliare
proprietatea privată ale regiei;
18.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 106 / 28.04.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare
vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staţionează neregulamentar pe
domeniul public sau privat al Municipiului Buzău;
19. – proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 165/2015 a
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru modificarea Contractului de
concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău şi aprobarea
anulării Actului adiţional nr. 2/2015 la Contractul de concesiune nr. 3450/2006;
20.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr
cadastral 17923 situat în municipiul Buzău, B-dul N. Titulescu nr. 18;
21.- privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău
a terenurilor aferente unor străzi;
22.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat
al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, str. Sava Gotul, nr. 30,pe
care sunt edificate construcţii;
23.- proiectul de hotărâre pentru darea unui teren în folosinţă gratuită
bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, b-dul N. Bălcescu,
pentru curtea bisericii şi activităţi de binefacere;
24- proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului
proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Aleea
Sporturilor, adiacent imobilului cu nr. 35 A, prin atribuire directă, către Societatea
Comercială „FRET COM” S.R.L. Buzău;
25. – privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit
asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea
Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de
Distribuţie a Energiei Electrice Buzău;
26.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu
strigare a suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situată în
municipiul Buzău, cartier micro 5, strada Alexandru Marghiloman, bloc 17, parter
27.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu
strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada
Lăstunului nr. 101;
28.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică
cu strigare a unui spaţiu din cadrul complexului sportiv „Gloria”, situat în
municipiul Buzău, b-dul Mareşal Averescu, pentru programul ”Ș coală după
şcoală”;
29.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu
altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate de stat, aflată în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Buzău, situată în municipiul Buzău, strada Păcii
nr. 19;
30.- proiectul de hotărâre privind stabilirea chiriei şi a coeficienţilor care
stau la baza recalculării acesteia pentru unităţile locative din blocurile A.N.L.,
aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
31.- proiectul de hotărâre pentru închirierea spaţiului situat pe b.dul Unirii,
cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianţa Liberalilor şi
Democraţilor Filiala Buzău;
32.- proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a
unui teren pentru lucrarea “Refacere trotuar pe str. Viitorului lângă blocul nr. 110”
din municipiul Buzău;
33.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana
Banciu Larisa Mihaela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău,
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Şeicaru
nr. 1, cartier Orizont;
34.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul
Cojocaru Neculai a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent
imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, cartier Orizont, Lot A 51;
35.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul
Păunescu Gabriel Virgiliu a terenului proprietate privată a municipiului Buzău,
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I.
Constantinescu nr. 126, cartier Orizont;
36.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul
Şerbănică Victor Valentin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău,
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I.
Constantinescu nr. 132, cartier Orizont;
37.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţenii
Mihalache Răzvan Claudiu şi Şerbănică Cristina a terenului proprietate privată a
municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău,
strada Nicu I. Constantinescu nr. 134, cartier Orizont;
38.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul
Dobrescu Ştefan a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent
imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I.
Constantinescu nr. 142, cartier Orizont;
39.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana
Cîmpeanu Stela a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent
imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, cartier Orizont, Lot D 143;
40.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea
Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului
Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I.
Constantinescu nr. 144, cartier Orizont;
41.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea
Comercială CONCAS S.A. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului
Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I.
Constantinescu nr. 146, cartier Orizont;
42.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal
privind “Realizarea unei căi de acces auto către imobilele situate în strada Cuza
Vodă nr. 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 în vederea reconsiderării şi reabilitării zonei”
din municipiul Buzău, judeţul Buzău;
43.- proiectul de hotărâre privind aprobarea reducerii cu 50% a tarifului
apei meteorice aplicabil pentru municipiul Buzău de către Societatea Comercială
Compania de Apă S.A. Buzău şi împuternicirea primarului municipiului Buzău să
îndeplinească toate formalităţile legale pentru realizarea acestei reduceri;
44. – prezentarea Raportului de expertiză tehnică privind Metodologia de
tarifare şi tarifele practicate pentru apa meteorică, efectuat de Societatea de
proiectare pentru infrastructură urbană şi rurală S.R.L. Iaşi;
45. – alte probleme ale activităţii curente;
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă
publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

Be the first to comment

Leave a Reply