Consiliul Local este convocat în şedinţă ordinară, vineri, 28 aprilie 2017, ora 11,00

Proiectul ordinii de zi al ședinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului
municipiului Buzău pe anul 2016;
2.- proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Buzău nr. 193/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de
personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului
pentru anul 2016;
3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de
personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului
pentru anul 2017;
4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de
personal şi statului de funcţii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău;
5.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul
2016 ale Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări pentru
Societatea Comercială “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău;
8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;
9.- proiectul de hotărâre privine eliberarea domnului Sava George din
funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale
“Ecogen Energy” S.A. Buzău;
10.- proiectul de hotărâre privind eliberarea doamnei Preda Anişoara din
consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău;
11.- proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în
consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare”
S.A. Buzău;
12.- proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public
de salubrizare din municipiul Buzău;
13.- proiectul de hotărâre privind modificarea preţului local de facturare a
energiei termice livrate populaţiei din municipiul Buzău prin sisteme centralizate,
în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere;
14.- proiectul de hotărâre privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă al Municipiului Buzău 2016 – 2030”;
15.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-econimici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea,
modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Buzau”;
16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii publice „Modernizare Bd. Unirii – Tronson Centură Buzău – Nord – Bd.
Mareşal Al. Averescu din municipiul Buzău”;
17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii publice “Reabilitare străzi neasfaltate din municipiul Buzău, Judeţul
Buzău”;
18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staţionează
neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău;
19.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Buzău nr. 206/2016 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a
locurilor de parcare în parcările de resedintă din municipiul Buzău;
20.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau
închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău;
21.- proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unui drum din
municipiul Buzău;
22.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public
al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi;
23.- proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de
închiriere perfectat între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială DIFCART
S.A. Buzău;
24.- proiectul de hotărâre pentru prelungirea dreptului de folosinţă cu titlu
gratuit, a Casei Judeţene de Pensii Buzău, asupra unor suprafeţe locative cu altă
destinaţie decât cea de locuinţă din incinta Ambulatoriului de Specialitate, situat
în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Titulescu nr. 18;
25.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică
cu strigare a unor spaţii situate în tribuna 1 din cadrul Complexului Sportiv Gloria
Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 5;
26.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică
cu strigare a unor spaţii situate la parterul tribunei 2 din cadrul Complexului
Sportiv Gloria Buzău, b-dul Mareşal Averescu nr. 5;
27.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu
strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada
Mărăşti nr. 8 bis;
28.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul
Muşetescu Vlad Iustin a terenului proprietate privată a municipiului Buzău,
aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I.
Constantinescu nr. 172, cartier Orizont;
29.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public
al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău între
S.C. Integral S.A. şi cimitirul “Eroilor”;
30.- proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a
unui teren pentru lucrarea “Refacere trotuar pe str. Viitorului lângă blocul nr. 110”
din municipiul Buzău;
31. – alte probleme ale activităţii curente;
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă
publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

Be the first to comment

Leave a Reply