Prefectul Buzăului, la ora de bilanț

”Un an cu multe provocări, multă muncă, dar – ce este mai important – cu multe satisfacții profesionale. Chiar dacă ne-am fi dorit să atingem și alte ținte, resursele limitate și factorii externi nu au permis acest lucru, însă orice dificultate sau neajuns ne-a făcut să definim mai bine obiectivele echipei, să aflăm care sunt punctele slabe și pe cine putem conta în viitor.
Le mulțumesc tuturor instituțiilor și serviciilor publice deconcentrate care ne-au fost alături în gestionarea situațiilor de urgență apărute, le mulțumesc pentru înțelegere și cetățenilor care, după ani de așteptare, și-au recâștigat în 2017 dreptul de proprietate asupra terenurilor și, de asemenea, îi asigur pe cei îndreptățiți ale căror cereri nu au fost încă onorate că problemele de fond funciar rămân, în continuare, prioritatea zero a instituției noastre”, a declarat Prefectul Buzăului, Carmen Ichim, la bilanțul, pe 2017 al Instituției Prefectului – Județul Buzău.

Pe parcursul anului 2017, Cancelaria Prefectului a desfășurat o largă paletă
de activități vizând asigurarea și îmbunătățirea relației Instituției Prefectului –
Județul Buzău cu autoritățile administrației publice locale și instituțiile
deconcentrate, creșterea gradului de informare a publicului în ce privește
activitățile specifice ale instituției, dialogul permanent cu sindicatele, patronatele
și organizațiile neguvernamentale, monitorizarea problematicii specifice
minorităților naționale, colaborarea eficientă cu mass-media în prezentarea și
soluționarea unor probleme de interes pentru comunitatea buzoiană și
îmbunătățirea imaginii instituției.
Dintre cele mai importante repere ale activității Cancelariei Prefectului,
dorim să menționăm:
– organizarea întâlnirilor și a ședințelor de lucru ale prefectului cu
reprezentanții autorităților publice locale, ai instituțiilor deconcentrate, societății
civile, sindicatelor și patronatelor;
– asigurarea de materiale informative pentru evenimentele organizate la
nivelul Instituției Prefectului- Județul Buzău;
– informarea zilnică a prefectului cu privire la aspectele și tendințele
mediului social și economic desprinse din analiza datelor cuprinse în statistici și
studii;
– elaborarea de sinteze zilnice cuprinzând problemele de interes prezentate
și dezbătute în mass-media locală și centrală;
– postarea pe site-ul propriu și pe rețeaua de socializare Facebook a
informațiilor de interes public, mesajelor și a comunicatelor de presă proprii,
precum și a celor transmise în acest scop de către Guvernul României, Ministerul
Afacerilor Interne și alte autorități ale administrației publice centrale;
– asigurarea relației cu instituțiile mass-media prin transmiterea de
comunicate / invitații de presă, precum și organizarea evenimentelor de presă
(conferințe de presă, declarații, interviuri, participarea prefectului la talk-showuri
televizate).
Referitor la acest ultim punct, menționăm că, pe parcursul anului 2017,
Cancelaria Prefectului a elaborat și postat pe site-ul propriu (și a remis către
mass-media locală și corespondenții locali ai instituțiilor de presă centrale) 63 de
comunicate de presă proprii și 26 de comunicate sau mesaje transmise în acest
scop de către Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne și alte autorități
ale administrației publice centrale, precum și 23 de mesaje (alocuțiuni) ale
prefectului cu privire la semnificația unor evenimente de importanță națională și
locală.
Pe rețeaua de socializare Facebook, au fost postate 113 materiale
informative proprii și 24 aparținând altor instituții centrale.
Au fost soluționate 2 cereri formulate de reprezentanți ai mass-media, în
baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.
De asemenea, Prefectul Județului Buzău a susținut 8 conferințe de presă, a
participat la 9 talk-show-uri televizate, iar activitatea Instituției Prefectului –
Județul Buzău și a serviciilor comunitare a făcut subiectul a peste 450 de
materiale apărute în presa scrisă (site-uri) și cea audio-vizuală.

Controale în teritoriu
Prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 339/09.06.2017 s-au aprobat
graficul controalelor, tematica de control şi activitatea de îndrumare cu privire la
măsurile întreprinse de primari şi preşedintele consiliului judeţean şi a modului
de executare de către aceştia a atribuţiilor delegate şi executate în numele
statului, precum şi la modul de îndeplinire de către secretari a atribuţiilor
prevăzute de lege.
Tematica de control a vizat, referitor la activitatea primarului, verificarea
îndeplinirii de către primar a atribuţiilor care îi revin în calitatea sa de
reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială – art. 63 alin. (1) lit. a)
şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001, verificarea îndeplinirii de către primar a
atribuţiilor referitoare la relaţia cu consiliul local, verificarea activităţii de
management.
Cu privire la activitatea secretarului, s-a verificat activitatea desfăşurată de
secretarul unităţii administrativ-teritoriale, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de
Legea nr. 215/2001 şi O.G. nr.35/2002.
S-au efectuat 23 de controale în cursul anului 2017, în urma cărora s-au
întocmit Note de control şi s-au dispus măsuri în funcţie de neregulile constatate.

Deficiențe
În urma controalelor desfăşurate, principalele deficienţe constatate au
vizat:
– În unele cazuri, nu se eliberează şi nu se comunică la Camera notarilor
publici în termenul legal de 30 de zile a sesizărilor pentru deschiderea procedurii
succesorale – Anexa 24;
– Serviciile Publice comunitare de la nivelul u.a.t.-urilor nu au fost
înfiinţate în unele cazuri sau înființarea acestora nu este conformă cu procedurile
prevăzute de legislația în materie;
– Nu s-a adoptat Planul de gestionare a câinilor fără stăpân;
18
– Nu s-au elaborat rapoartele prevăzute de lege de către primar, viceprimar,
consilieri locali şi/sau comisiile de specialitate ale consiliului local ;
– Nu se iniţiază procedura de dezbatere publică a proiectelor de acte
administrative cu caracter normativ;
– Nu au fost aprobate, prin hotărâre de consiliu local, Lista documentelor
de interes public ce trebuie comunicate din oficiu, Lista documentelor de interes
public produse şi gestionate în cadrul autorităţii publice locale şi Lista
documentelor exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, precum şi persoana
responsabilă cu implementarea Legii nr. 544/2001;
– Nu s-a deschis Registru special de evidenţă a petiţiilor;
– Nu se face în mod corespunzător dovada convocării în şedinţă şi predarea
materialelor aferente consilierilor locali;
– Registre generale (de intrare-ieşire) şi/sau pentru păstrarea diverselor
evidenţe neînregistrate, nenumerotate, nelegate, după caz;
– Au fost situații în care nu au depuse declarații de avere si de interese de
toți funcționarii publici și/sau aleșii locali, ori nu au fost comunicate în termenul
legal către A.N.I.;
– Nu toate autoritățile publice locale au site-uri funcționale, actualizate în
timp util sau după caz nu au toate secțiunile prevăzute de legi speciale.
– Nu sunt comunicate de către secretarul comunei, constant, în termenul
legal actele administrative emise/adoptate în vederea verificării legalității sau nu
au fost comunicate deloc;
– Dosarele ședințelor de Consiliu local nu sunt complete.

Măsurile dispuse, în funcţie de cele constatate, au vizat:
– Eliberarea şi comunicarea la Camera notarilor publici în termenul legal
de 30 de zile a sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale – Anexa 24;
– Înființarea serviciilor, actualizarea documentațiilor specifice (Caiete de
sarcini, Regulamente), stabilirea corectă a tipului de delegare a gestiunii precum
și a aprobării organigramelor în cazul în care serviciul respectiv se asigură
printr-un compartiment din cadrul de specialitate al primarului;
– Elaborarea şi adoptarea prin hotărâre a consiliului local, a Planului de
gestionare a câinilor fără stăpân;
– Întocmirea şi prezentarea în şedinţa consiliului local, a rapoartelor
prevăzute de lege de către primar, viceprimar, consilieri locali şi/sau comisiile de
specialitate ale consiliului local;
– Iniţierea procedurii de dezbatere publică a proiectelor de acte
administrative cu caracter normativ;
– Aprobarea, prin hotărâre de consiliu local, a Listei documentelor de
interes public ce trebuie comunicate din oficiu, a Listei documentelor de interes
public produse şi gestionate în cadrul autorităţii publice locale şi a Listei
documentelor exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, precum şi persoana
responsabilă cu implementarea Legii nr. 544/2001;

– Deschiderea unui Registru special de evidenţă a petiţiilor;
– Îndeplinirea obligaţiei de a comunica materialele pentru şedinţă, cu
dovada primirii de către consilieri, a materialelor respective;
– Înregistrarea, numerotarea, legarea tuturor Registrelor existente la nivelul
instituţiei;
– Depunerea și comunicarea declarațiilor într-un timp cât mai scurt;
– Înființarea, asigurarea funcționalității site-ului oficial și actualizarea
acestuia în timp util, în sensul legii;
– Comunicarea de către secretarul comunei, în termenul legal prevăzut de
lege, a actelor adminstrative emise/adoptate;
– Întocmirea dosarelor de ședință, completarea acestora cu toate
documentele necesare, semnarea, sigilarea, numerotarea și parafarea acestora.
Mai multe amănunte găsiți pe http://www.prefecturabuzau.ro/uploads/RAPORT%202017%20Institutia%20Prefectului%20BUZAU.pdf

Be the first to comment

Leave a Reply