Prin Dispoziția nr. 350 din 19.10.2023 Consiliul județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 26.10.2023, ora  14:00

Prin Dispoziția nr. 350 din 19.10.2023 Consiliul județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 26.10.2023, ora  14:00.

Ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 222/2023 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe cele două secțiuni și a bugetului împrumuturilor interne pe secțiunea de dezvoltare la trimestrul al III-lea 2023

Proiect de hotărâre nr. 223/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 6

Proiect de hotărâre nr. 224/2023 pentru aprobarea rectificării a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 225/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău

Proiect de hotărâre nr. 226/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 227/2023 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 228/2023 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 229/2023 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2023 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România

Proiect de hotărâre nr. 230/2023 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2023 și Sărbătorilor de iarnă

Proiect de hotărâre nr. 231/2023 privind acordarea de premii speciale elevilor și profesorilor coordonatori care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale

Proiect de hotărâre nr. 232/2023 privind stabilirea costurilor medii lunare de întreținere, a contribuțiilor lunare de întreținere datorate și a baremelor de dotări specifice pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice, centrele de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap, precum și în Centrul de asistență medico-socială Pogoanele, unități de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 233/2023 pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 172/2023 privind completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de timp și a Strategiei Integrate de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 2021-2030, respectiv, constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Proiect de hotărâre nr. 234/2023 pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 35 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2023”

Proiect de hotărâre nr. 235/2023 pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Societatea Română de Radiodifuziune în scopul promovării unor obiective din Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în județul Buzău 2021-2030

Proiect de hotărâre nr. 236/2023 pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău și Unitățile Administrativ Teritoriale beneficiare ale proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanțat în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

Proiect de hotărâre nr. 237/2023 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 211/2023 pentru aprobarea participării Unității Administrativ – Teritoriale Județul Buzău la implementarea proiectului „Eficiența Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud – Est (SEEE-PB)” finanțat prin Instrumentul financiar ELENA – Asistență locală europeană pentru energie/Programul Orizont

Proiect de hotărâre nr. 238/2023 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Glodeanu Siliștea a unor tronsoane din drumul județean DJ 102 H, situate în intravilanul satelor Cotorca și Satu Nou, comuna Glodeanu Siliștea

Proiect de hotărâre nr. 239/2023 pentru aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu în imobilul proprietate publică a Județului Buzău din municipiul Buzău, strada Chiristigii, nr. 3 pentru activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului”

Proiect de hotărâre nr. 240/2023 privind organizarea unei campanii de prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor din județul Buzău 2023-2024

Proiect de hotărâre nr. 241/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 242/2023 pentru aprobarea unor modificării în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 243/2023 privind aprobarea emiterii licențelor de traseu pentru traseele aferente grupei 06 din Programul județean de transport și aprobarea tarifelor de călătorie pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pentru traseele aferente grupei 06 din Programul județean de transport la nivelul județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 244/2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 02, atribuită operatorului de transport SC GRUP ATYC SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale județul Buzău nr. 5327/14.03.2023

Proiect de hotărâre nr. 245/2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 03, atribuită operatorului de transport SC DAN SEPSI SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale județul Buzău nr. 5017/09.03.2023

SUPLIMENTAR:

Proiect de hotărâre nr. 246/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 21.11.2023