DISPOZIȚIE

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   DISPUNE:

          Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru MARȚI, 29 martie 2022, ora 09:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).   

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. – Proiect de hotărâre nr. 13/03.02.2022 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei părți din imobilul proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Frăsinet;

2. – Proiect de hotărâre nr. 38/09.03.2022 pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2022;

 

3.- Proiect de hotărâre nr. 39/09.03.2022 pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea generală a acționarilor Societății RER SUD S.A. Buzău;

4.- Proiect de hotărâre nr. 40/09.03.2022pentru aprobarea cotizaţiei pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”, pentru anul 2022;

            5.- Proiect de hotărâre nr. 41/09.03.2022pentru numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale;

6.- Proiect de hotărâre nr. 42/10.03.2022 pentru elaborarea unui nou amenajament silvic pentru pădurea Crâng din Municipiul Buzău;

 

7.- Proiect de hotărâre nr. 43/10.03.2022 privind modificarea HCL nr. 168/2018 privind propunerile pentru criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău;

 

8.-Proiect de hotărâre nr. 44/14.03.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;

9. -Proiect de hotărâre nr. 45/15.03.2022 privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 58/10.08.1995 privind darea ștrandului și a bazei sportive limitrofe Parcului Tineretului în folosință gratuită Societății Comerciale ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

10. –Proiect de hotărâre nr. 47/15.03.2022 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 10.185/23.05.2002 încheiat între Municipiul Buzău, în calitate de concedent, şi domnul Bojoc Stoenescu Viorel, în calitate de concesionar;

           11. –Proiect de hotărâre nr. 48/16.03.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019;

12. – Proiect de hotărâre nr. 49/16.03.2022 privind aprobarea solicitării de trecere a Canalului Iazul Morilor din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău;

            13.- Proiect de hotărâre nr. 50/16.03.2022 privind modificarea 6 a Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău;    

           14. Proiect de hotărâre nr. 51/16.03.2022 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău;

15. Proiect de hotărâre nr. 52/16.03.2022 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022;

                16. Proiect de hotărâre nr. 53/17.03.2022 privind darea în administrare a unor surse termice independente, proprietate publică a municipiului Buzău, către unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău;

17. Proiect de hotărâre nr. 54/17.03.2022privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău;

18. Proiect de hotărâre nr. 55/17.03.2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

19. Proiect de hotărâre nr. 56/18.03.2022 privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii nr.27/28.02.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău, pentru semestrul II al anului școlar 2021 -2022;

20. Proiect de hotărâre nr. 57/18.03.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale „Urbis Serv” SRL Buzău;

21. Proiect de hotărâre nr. 58/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN MODERNIZAREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ NECESARĂ” din Municipiul Buzău;

22. Proiect de hotărâre nr. 59/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, Apelul de proiecte Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1,  cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții  „Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău;

23. Proiect de hotărâre nr. 60/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prins PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA a.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/a.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții  „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău;

24. Proiect de hotărâre nr. 61/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL  A PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU”;

25. Proiect de hotărâre nr. 62/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „PLATFORMĂ ELECTRONICĂ DE TRANSPORT PUBLIC PENTRU IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE MOBILITATE CA SERVICIU ȘI ASIGURAREA PROIECTĂRII TUTUROR SOLUȚIILOR ÎN MOD INTEGRAT PENTRU CONVERGENȚA CĂTRE CONCEPTUL SMART CITY” ÎN MUNICIPIUL BUZĂU;

26. Proiect de hotărâre nr. 63/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE COMPLEX DE LOCUINȚE PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”;

27. Proiect de hotărâre nr. 64/21.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții MOBILITATE URBANĂ VERDE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE;

28. Proiect de hotărâre nr. 65/22.03.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2022, ora 12.00, şi respectiv 31.03.2022, ora 12.00;

            29. Proiect de hotărâre nr. 66/22.03.2022 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău;

30. Proiect de hotărâre nr. 67/22.03.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea construcției ”Casa grădinarului” și integrarea acesteia     într-un centru educațional în aer liber;

31. Proiect de hotărâre nr. 68/22.03.2022pentru darea în administrare către Direcția Silvică Buzău prin Ocolul Silvic Buzău a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională, subgrupa 1.4.a- pădure parc (Pădurea Crâng);

32. Proiect de hotărâre nr. 69/22.03.2022 pentru aprobarea trecerii unor platforme pentru colectarea deșeurilor menajere – bunuri de retur din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora, precum și modificarea Anexei „Listă platformele pentru colectarea deșeurilor menajere din Municipiul Buzău” la Contractul de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Buzău nr. 3.450/2006;
33. Proiect de hotărâre nr. 70/22.03.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 31.03.2022, ora 12:00, respectiv 01.04.2022, ora 12:00;

            34. Proiect de hotărâre nr. 71/22.03.2022 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L.;

35. Proiect de hotărâre nr. 72/23.03.2022 pentru aprobarea cotizaţiei pentru anul 2022 datorată de UAT Municipiul Buzău Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni;

36. Proiect de hotărâre nr. 73/23.03.2022pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de performanță”;

37. Proiect de hotărâre nr. 74/23.03.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2022;

38. Raportul primarului municipiului Buzău privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Buzău în anul 2021;

39. Diverse.

Art. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

    CONTRASEMNEAZĂ:

                        SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                             Eduard Pistol

Buzău, 23 martie 2022