Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 11.02.2022, ora  10:00

Prin Dispoziția nr. 36/03.02.2022 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 11.02.2022, ora  10:00.

Ordinea de zi a ședinței:

 I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 1.Proiect de hotărâre nr. 6/03.02.2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021;
2.Proiect de hotărâre nr. 7/03.02.2022 privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025;
3.Proiect de hotărâre nr. 8/03.02.2022 pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022;
4.Proiect de hotărâre nr. 9/03.02.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
5.Proiect de hotărâre nr. 10/03.02.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;
6.Proiect de hotărâre nr. 11/03.02.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;
7.Proiect de hotărâre nr. 12/03.02.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;
8.Proiect de hotărâre nr. 13/03.02.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;
9.Proiect de hotărâre nr. 14/03.02.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm.Sărat;
10.Proiect de hotărâre nr. 15/03.02.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
11.Proiect de hotărâre nr. 16/03.02.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;
12.Proiect de hotărâre nr. 17/03.02.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău;
13.Proiect de hotărâre nr. 18/03.02.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
14.Proiect de hotărâre nr. 19/03.02.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
15.Proiect de hotărâre nr. 20/03.02.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
16.Proiect de hotărâre nr. 21/03.02.2022 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022;
17.Proiect de hotărâre nr. 22/03.02.2022 privind aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2022;
18.Proiect de hotărâre nr. 23/03.02.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu – Paşii, extravilan, comuna Vadu – Paşii, judeţul Buzău” cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare Locală – forma actualizată;
19.Proiect de hotărâre nr. 24/03.02.2022 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2022;
20.Proiect de hotărâre nr. 25/03.02.2022 pentru aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău în anul 2021;
21.Proiect de hotărâre nr. 26/03.02.2022 privind menținerea în anul 2022 a salariilor de bază brute lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău, precum și pentru personalul instituțiilor și serviciilor publice de interes local și județean din subordinea acestuia;
22.Proiect de hotărâre nr. 27/03.02.2022 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul judeţean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;
23.Proiect de hotărâre nr. 28/03.02.2022 pentru aprobarea unor modificări privind numărul total de personal, organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
24.Proiect de hotărâre nr. 29/03.02.2022 privind modificarea nivelului unui post contractual de execuţie din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;
25.Proiect de hotărâre nr. 30/03.02.2022 privind aprobarea numărului de personal, numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată;
26.Proiect de hotărâre nr. 31/03.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din structura acesteia – forme actualizate;
27.Proiect de hotărâre nr. 230/26.11.2021 privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2022 -2023;
28.Proiect de hotărâre nr. 32/03.02.2022 pentru stabilirea cuantumului burselor care se acordă elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ preuniversitar special, în semestrul al II – lea al anului școlar 2021 – 2022;
29.Proiect de hotărâre nr. 33/03.02.2022 privind completarea și actualizarea parcului auto și a consumului lunar de carburanți pentru autoturismele Consiliului Judeţean Buzău şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;
30.Proiect de hotărâre nr. 34/03.02.2022 privind aprobarea participării în anul 2022 a Consiliului Județean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național;
31.Proiect de hotărâre nr. 35/03.02.2022 pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 35/2022 și pentru aprobarea tarifelor de călătorie pe trasee din județul Buzău pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorii de transport SC TRANS EXPRES SRL, SC RIZEA RG SRL ȘI SC TRANS RODICA SRL;
32.Proiect de hotărâre nr. 36/03.02.2022 privind aderarea județului Buzău la Asociația „Euroregiunea Siret – Prut – Nistru”;
33.Proiect de hotărâre nr. 37/03.02.2022 pentru stabilirea  unor mandate speciale reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”;
34.Proiect de hotărâre nr. 38/03.02.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunelor Ghergheasa și Mihăilești;
35.Proiect de hotărâre nr. 39/03.02.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” cu privire la modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
36.Proiect de hotărâre nr. 40/03.02.2022 privind aprobarea unor măsuri în vederea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021-2025;
37.Proiect de hotărâre nr. 41/03.02.2022 pentru revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;
38.Proiect de hotărâre nr. 42/03.02.2022 privind însuşirea Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău pentru anul 2022;
39.Proiect de hotărâre nr. 43/03.02.2022 pentru revocarea respectiv desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Buzău pentru mandatul 2020 – 2024;
40.Proiect de hotărâre nr. 44/03.02.2022 pentru aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii unor activități către Societatea „Domenii Prest” SRL Buzău precum și aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile societății în baza contractelor de delegare;
41.Proiect de hotărâre nr. 45/03.02.2022 pentru stabilirea votului și a modalității de votare a Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 03.03.2022.

SUPLIMENTAR
42.Proiect de hotărâre nr. 46/07.02.2022 pentru aprobarea numirii auditorului financiar la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
43.Proiect de hotărâre nr. 47/07.02.2022 pentru aprobarea Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2022;
44.Proiect de hotărâre nr. 48/07.02.2022 pentru aprobarea modificării Hotărârilor Consiliului Județean Buzău nr. 193, nr.195, nr. 196 și nr. 199 din 2021

II.RAPOARTE

1.Raport pentru utilizarea subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială în anul 2021, acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 de Consiliul Judeţean Buzău asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău;
2.Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie-decembrie 2021.