DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii DECEMBRIE 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   DISPUNE:

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru VINERI, 17 decembrie 2021, ora 09:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).   

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1 – Proiect de hotărâre nr. 222/06.12.2021 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Adrian Mironescu;

2 – Proiect de hotărâre nr. 223/06.12.2021 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Lucian Șercăianu;

          3.  proiect de hotărâre nr. 198 din 05.11.2021 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău;

4.- proiect de hotărâre nr. 203 din data de 12.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare al Municipiului Buzău;

5.- proiect de hotărâre nr. 215 din 22.11.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, LOCUINȚE DE SERVICIU, SPAȚII PRESTĂRI SERVICII PROFESIONALE D+P+3E+4 RETRAS+ÎMPREJMUIRE”;

          6.- proiect de hotărâre nr. 218 din 02.12.2021privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia Poliţie Locală Buzău;

 

7.- proiect de hotărâre nr. 219 din 06.12.2021 privind darea în administrarea Liceului cu Program Sportiv „Iolanda Balaș – Söter” a imobilului proprietate publică, situat în municipiul Buzău, strada Granitului nr. 4;

8.- proiect de hotărâre nr. 220 din 06.12.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 28.12.2021, ora 12:00, respectiv 29.12.2021, ora 12:00;

9.- proiect de hotărâre nr. 221 din 06.12.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 65940 situat în municipiul Buzău, sursa de apă Crâng – Parcul Crâng;

10.- proiect de hotărâre nr. 224 din 07.12.2021 privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Romano – Catolică Buzău a terenului în suprafață de 3.900 m.p., situat în municipiul Buzău, strada Veteranilor, înscris în Cartea Funciară nr. 53066 a U.A.T. Buzău cu numărul cadastral 53066; 

 

11. proiect de hotărâre nr. 225 din 07.12.2021 privind participarea Municipiului Buzău la „Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Buzau”;

12. proiect de hotărâre nr. 227 din 08.12.2021 pentru aprobarea modificării anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 93/28.05.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

 

13. proiect de hotărâre nr. 228 din 08.12.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Modernizare amfiteatru din Parcul Tineretului în vederea înființării unui centru de spectacole în aer liber”;

14. proiect de hotărâre nr. 229 din 09.12.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 20.12.2021, ora 13.00, şi respectiv 21.12.2021, ora 13.00;

15. proiect de hotărâre nr. 230 din 09.12.2021privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 20.12.2021, ora 12.00, şi respectiv 21.12.2021, ora 12.00;

16. proiect de hotărâre nr. 231 din 09.12.2021 pentru aprobarea  actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău”;

                17.  proiect de hotărâre nr. 232 din 10.12.2021 privind recalcularea chiriei, cu aplicare de la data de 01 ianuarie 2022, la unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

18. proiect de hotărâre nr. 233 din10.12.2021privind completarea denumirii Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău și aprobarea organigramei, statului de funcții, salariilor de bază ale personalului și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzău;

                19. proiect de hotărâre nr. 234 din 10.12.2021 privind rectificarea 7 a bugetului local al Municipiului Buzău, pe anul 2021;

20. proiect de hotărâre nr. 235 din 10.12.2021 privind adoptarea modificării Metodologiei de alocare a unor sume din  bugetul Municipiului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzau în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ,,Promovarea sportului de performanță”, aprobată prin HCL nr. 145/16.09.2021;

21. proiect de hotărâre nr. 236 din 10.12.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie – martie 2022.

22. Diverse.

Art. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                             Eduard Pistol