DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii NOIEMBRIE 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

   DISPUNE:

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru miercuri, 24 noiembrie 2021, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).   

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiect de hotărâre nr. 190 din 22.10.2021 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%;

2.- proiect de hotărâre nr. 191 din 22.10.2021 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022;

3.- proiect de hotărâre nr. 197 din 05.11.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE FABRICĂ DE PRODUCȚIE POLISTIREN EXPANDAT CAȘERAT CU MEMBRANĂ BITUMINOASĂ”;

          4.- proiect de hotărâre nr. 199 din 09.11.2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191/30.08.2018 privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău;

          5.- proiect de hotărâre nr. 200 din 10.11.2021 privind aprobarea înființării Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în cadrul Serviciului Asistență și Protecție Socială Persoane Adulte din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău;

6.- proiect de hotărâre nr. 201 din 10.11.2021 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal,  statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia;

7.- proiect de hotărâre nr. 202 din 12.11.2021 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora;

8.- proiect de hotărâre nr. 204 din 15.11.2021 privind completarea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău;

9.- proiect de hotărâre nr. 205 din 15.11.2021 privind aprobarea Planului de selecție și a Scrisorii de așteptări în vederea demarării procedurii de organizare a selecției pentru ocuparea postului de Director Executiv al Societății Comerciale Piețe Târguri și Oboare SA Buzău;

10. proiect de hotărâre nr. 206 din 15.11.2021 pentru oportunitatea investiţiei „PUZ-ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ  A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2)  DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”;

11. proiect de hotărâre nr. 207 din 16.11.2021 pentru aprobarea solicitării de transmitere a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a U.A.T. Municipiul Buzău din domeniul public al Municipiului Buzău și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în domeniul public al Statului român în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale; 

12. proiect de hotărâre nr. 208 din 16.11.2021 pentru aprobarea solicitării de retransmitere (trecere) din domeniul public al Statului român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a Municipiului Buzău;

13. proiect de hotărâre nr. 209 din 16.11.2021 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III, 2021;

14. proiect de hotărâre nr. 210 din 16.11.2021 privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri – mijloace fixe (partea supraterană din rețeaua de termoficare Magistrala 1) din domeniul privat al Municipiului Buzău, în condițiile legii;

                15. proiect de hotărâre nr. 211 din 17.11.2021 privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500% începând cu anul 2022, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora;

16. proiect de hotărâre nr. 212 din 17.11.2021 pentru aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitare strada Parâng și Aleea Pictor Adina Paula Moscu, municipiul Buzău”;      

17. proiect de hotărâre nr. 213 din 17.11.2021 privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii  nr.171/27.10.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău, pentru semestrul I al anului școlar 2021 -2022;

            18. proiect de hotărâre nr. 214 din 17.11.2021 privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021;

19. Diverse.

Art. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Anexele de la proiectul de hotărâre nr. 211 din 17.11.2021 privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500% începând cu anul 2022, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora (nr. 15 de pe ordinea de zi), întrucât conțin date cu caracter personal, pot fi studiate la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău, cu excepția proiectului de hotărâre nr. 204 din 15.11.2021privind completarea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău (nr. 8 de pe ordinea de zi), care a fost inițiat de doamna viceprimar Oana Matache.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                             Eduard Pistol