DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 • Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
 • Având în vedere art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin.(5), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 • DISPUNE:
 • Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţăextraordinară, pentru miercuri, 02 septembrie 2020, ora 10,00, şedinţă carese va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
 • 1.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Șerban Nicolae, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a loculuiconsilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 • 2.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept amandatului de consilier local al domnului Vlad George Aurelian, înainte deexpirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a loculuiconsilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău;
 • 3.- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilierlocal în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Costache Florin;
 • 4.- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Rusu VioricaVeronica;
 • 5.- proiectul de hotărâre privind rectificarea 6 a bugetului municipiuluiBuzău, pe anul 2020;
 • 6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate șia Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții„CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT “IAZUL MORILOR”, MUNICIPIULBUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” Proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, prin „Programul Național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul „Săli de sport”;
 • 7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizarea Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentruobiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe stradaHorticolei din Municipiul Buzău”;
 • 8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizarea Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentruobiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe BulevardulRepublicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918 și strada Iazul Morilor dinMunicipiul Buzău”;
 • 9.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării mandatuluimembrilor Consiliului de administraţie al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzăuși numirea unui consiliu de administrație provizoriu;
 • 10.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării mandatuluimembrilor Consiliului de administraţie al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘIOBOARE S.A. și numirea unui consiliu de administrație provizoriu;
 • 11.- proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexeinr. 4 respectiv a Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al MunicipiuluiBuzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
 • 12.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Modalităţii de atribuire a serviciului public, de alimentare cu energie termică precum şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public, de alimentare cuenergie termică în sistem centralizat din municipiul Buzău;
 • 13.- proiectul de hotărâre de revocare a dreptului de administrare al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău cu privire la bunurile de retur,de natura domeniului public, cu excepţia dreptului de administrare asupra bunurilor realizate de Regia Autonomă Municipală”RAM” Buzău prin derularea creditului B.E.R.D, aprobat prin O.G nr. 38/1997;
 • 14.- proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuințe de necesitate – tip container, situată în strada Depozitului, nr.9, aflată în domeniul public al municipiului Buzău;
 • 15.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de donație a unor bunuri sub condiție suspensivă perfectat între Societatea Comercială INTEGRAL S.A. Buzău și Municipiul Buzău;
 • 16.- alte probleme ale activității curente.
 • Art. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic. Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.
 • Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiuluiBuzău.
 • Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
 • Art. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet aprimăriei, www.primariabuzau.ro
 • Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
 • Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.
 • PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
 • Constantin Toma
 • CONTRASEMNEAZĂ:
 • SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
 • Eduard Pistol
 • Buzău, 28 august 2020 Nr. 6283