Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară (de îndată), pentru luni, 13 aprilie 2020, ora 10,00,

                                                   DISPOZIȚIE

privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată)

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

În temeiul dispozițiilor art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

Ținând cont de adresa nr. 4100/24.03.2020 a Instituției Prefectului Județului Buzău cu privire la modalitățile alternative de desfășurare a ședințelor consiliilor locale, în contextul instituirii stării de urgență pe întreg teritoriul României și a necesității limitării și diminuării răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de coronavirusul SAARS-COV2,

Având în vedere art. 133, alin. (2), lit. a, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 4, art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

D I S P U N E :

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară (de îndată), pentru luni, 13 aprilie 2020, ora 10,00, şedinţă care se va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind unele măsuri luate în perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020.

Art. 2.- Materialul prevăzut la art. 1 va fi pus la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Art. 3.- Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectului de hotărâre prevăzut la art. 1 a fost indicată Comisia de specialitate la care acesta a fost trimis spre avizare.

Art. 5.- Proiectul de Hotărâre se regăsește pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

         PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

         Constantin Toma

                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                             Eduard Pistol

Buzău, 10 aprilie 2020       

Nr. 280