Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru luni, 30 martie 2020, ora 14,00

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 50 din Anexa nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,

Având în vedere art. 133, alin. (1), art. 134, art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

D I S P U N E :

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru luni, 30 martie 2020, ora 14,00, şedinţă care se va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2019;

2.- proiectul de hotărâre privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020;

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării obligațiilor fiscale și majorările aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzău, de către PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL-Filiala Buzău;

4.- proiectul de hotărâre PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA PORTOFOLIILOR DE PROIECTE PRIORITARE AFERENTE „PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2015-2020” AL MUNICIPIULUI BUZĂU ȘI „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2016-2023”;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU PROIECTUL “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZATIE, SPAȚII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE – IEȘIRE VERNEȘTI) DIN MUNICIPIUL BUZĂU”;

6.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în Consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel;

7.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în Consiliul de administrație al S.C. Trans Bus S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel;

8.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în Comitetul director al Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău” a domnului Cristian Ștefan Ceaușel;

9.- proiectul de hotărâre privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administraţie al S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de aşteptări şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie pentru ocuparea acestor posturi;

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2020;

11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2020; 

12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

14.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/27 februarie 2020 pentru aprobarea achiziţionării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare pentru susţinerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Buzău;

15.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale „Urbis- Serv” SRL Buzău;

16.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău;

17.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 01.04.2020, ora 12:00, respectiv 06.04.2020, ora 12:00;

18.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00;

19.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00;

20.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2020;

21.- proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 – 2020, cu modificările ulterioare;

22.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind Comisia Locală de Ordine Publică;

23.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiul Buzău;

24.-proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarciniale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău;

25.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din 

„Bulevardul Industriei”, delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția Șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevard, în „Strada Drăgăicii” din municipiul Buzău;

26.- proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de Aleea „Veterinarului” unui drum situat în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 şi 69683;

27.- proiectul de hotărâre privind aprobarea executării unei servituți de trecere subterană și uzul cu titlu gratuit, pe durata funcţionării capacităţilor energetice a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău;

28.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință individuală parter” în municipiul Buzău, pe strada Chiristigii, nr. 1, Lot 2, număr cadastral 68212;

29.- Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Buzău în anul 2019;

30.- alte probleme ale activității curente.

Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de Hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

         PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

         Constantin Toma

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                             Eduard Pistol

Buzău, 24 martie 2020       

Nr. 191