Primăria Buzău: Anunț Important !

MUNICIPIULBUZĂU

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 1/09.03.2020

privind unele măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19

Având în vedere și în temeiul:

-referatul Compartimentului de Protecție Civilă și Situații de Urgență;

-prevederile Codului administrativ,

-prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

-prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

-adresa nr. 1541/02.03.2020 a Direcției de Sănătate Publică a județului Buzău;

-adresanr. 2913/04.03.2020 a Instituției Prefectului județului Buzău;

Comitetul Local pentru situații de urgență al Municipiului Buzău

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1 Se aprobă Planul privind unele măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid-19, care se constituie în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

            Art. 2 Se aprobă Comisia pentru monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în Planul prevăzut la art. 1, a cărei componență este prevăzută în Anexa 2 .

            Art.  3 Dispozițiile Planului prevăzut la art. 1 vor fi aduse la îndeplinire de către conducătorii de instituții și companii publice sau private, de ceilalți operatori economici, care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Buzău, precum și persoanele fizice care locuiesc și/sau tranzitează municipiul Buzău.

            Art. 4 Nerespectarea prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

PREȘEDINTELE

Comitetului Local pentru situații de urgență

PRIMAR

Constantin Toma

                                                                                    Șeful secretariatului tehnic

                                                                                                  Marian Popa