Finalizarea proiectului Watman – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I

Administrația Națională „APELE ROMÂNE” în calitate de Beneficiar anunță finalizarea proiectului „Watman – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor”, cod SMIS 2014+111814.

Acesta este cel mai mare proiect de management și de întărire acapacității instituționale din România, în acest domeniu și a fost implementatpe durata a două perioade de programare, cu finanțare din POS Mediu 2007-2013faza I si din POIM 2014-2020 faza II.

Proiectul a început în data de 4 iulie 2014 și se va finaliza în datade 30 mai 2020, conform Contractului de Finanțare.

Lucrările de construcții – montaj au fost finalizate, urmând ca, înaceastă perioadă, să fie testată funcționalitatea sistemului informațional.

Proiectul „Watman – Sistem Informațional pentru ManagementulIntegrat al Apelor” contribuie la modernizarea infrastructurii adecvate deprevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, prindezvoltarea unui management integrat al inundațiilor, în zonele cele maivulnerabile din cele 11 bazine hidrografice: Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat,Jiu, Olt, Argeș – Vedea, Buzău – Ialomița, Siret, Prut – Bârlad, Dobrogea –Litoral. Astfel vor beneficia de protecție aproximativ 1,5 milioane delocuitori din cele mai vulnerabile zone ale României, iar riscul de producere ainundațiilor va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice dinRomânia.

Proiectul Watman armonizează prevederile Directivei Cadru Apă și urmează îndeaproape StrategiaNațională de Management al Riscului la Inundații, precum și standardele impusede reglementările Uniunii Europene prin implementarea de măsuri de carebeneficiază populația din România.

Valoarea totală a proiectului este următoarea:

  • 330.174,194 lei din care cofinanțare UE 216.033, 742 lei pentru FAZA I POS MEDIU 2007-2013

și

  •  11.619.130,20 lei din care cofinanțare UE 8.278.715,25 lei, pentru FAZA II POIM 2014-2020.          

Scopul proiectului este acela de creștere a gradului desiguranță a infrastructurii de gospodărire a apelor din România, dar șicapacitatea Administrației Naționale „APELE ROMÂNE” de a gestiona și de areacționa, în timp real, în privința situațiilor generate de inundații,fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice,poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră.

Obiectivul general al proiectului WATMAN este creareaunei baze de infrastructuri adecvate la nivel național pentru prevenireainundațiilor și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor, precum șiriscurilor asociate acestora.

Investițiile realizate în cadrul Fazei II POIM a proiectului„Watman – -Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – EtapaI” includ:

– 14 stații pentru măsurareaprecipitațiilor solide și lichide;

– 9 stații hidrometrice pe afluenți;

– 12 stații de măsurare a niveluluide descărcare în cazul devierilor cursurilor de apă;

– 17 baraje categoria A și B, precumși 3 baraje categoria C,  monitorizatepentru parametrii de siguranță structurali în sistem automatizat;

– 21 de echipamente de măsurare acaptărilor importante (pentru un coeficient de captare mai mare de 0,2);

– 15 stații automate cu senzoripentru monitorizarea calității apei, menite a asigura informații esențialepentru o intervenție rapidă, în vederea reducerii poluărilor accidentale.

Rezultatele proiectului  cuprind:

– Sisteme decizionale modernizate pentru acțiunile operative, dintimpul și după producerea inundațiilor;

– Optimizarea controlului în coordonarea  exploatării construcțiilor hidrotehnice;

– Obținerea datelor hidrologice integrate prin colectarea  de mai multe date, în secțiunile de râu, undenu existau stații hidrologice;

– Atenuarea efectelor inundațiilor și poluărilor asociateinundațiilor cu ajutorul echipamentelor achiziționate, în zonele cele maivulnerabile;

– Prelucrarea, în timp real, a tuturor datelor colectate de la senzoriși transmiterea la factorii de decizie;

– Reducerea riscurilor cauzate de inundații cu efect asupra a1.500.000 de locuitori din cele mai vulnerabile zone ale României.

Beneficiile directe se referă la :

– Optimizarea securității și eficientizarea infrastructuriilucrărilor hidrotehnice deja existente la nivel național, aflate înadministrarea Administrației Naționale „APELE ROMÂNE”;

– Informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de lastațiile automate montate la nivelul barajelor de importanță majoră;

– Monitorizarea 24 de ore din 24 de ore, în timp real, a moduluide comportare a construcțiilor hidrotehnice;

– Retehnologizarea mijloacelor de intervenție (folosirea ultimelortehnologii în domeniu);

– Întărirea capacității instituționale prin crearea de Centre deCoordonare și Centre de Intervenție Rapidă;

– Integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic șicomunicarea, în timp real, între autoritățile responsabile.

Proiect cofinanțat din Fondul deCoeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013 și  Programul Operațional Infrastructură Mare2014 – 2020