Ajutoare de la Primărie pentru plata apei potabile pentru cei nevoiași

                                            ANUNȚ PUBLIC

          În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din luna ianuarie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au media veniturilor bănești nete Iunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei.

Propunerile,sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai sus potfi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu20 ianuarie 2020, la responsabilul pentrurelaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma