Primăria Buzău: Hotărâri cu caracter normativ

 A N U NȚ   P U B L I C

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publicăfaptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 15noiembrie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr. 326/15.11.2019 privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetarerestante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019,privind instituirea unor facilități fiscale;
  • Hotărârea nr. 330/15.11.2019 privind aprobarea demodificare a preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport,distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale,practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău;
  • Hotărârea nr. 332/15.11.2019 privind modificareatarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău;
  • Hotărârea nr. 333/15.11.2019 privind schimbareadenumirilor unor străzi din municipiul Buzău (Str. „13Decembrie”, Str. „Vasile Golea”, Intrării “Iazului”, Str. „Coloniilor”);
  • Hotărârea nr. 334/15.11.2019 pentru stabilireatarifelor de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării,întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor electrice și de comunicaţiielectronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, amodului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum șimăsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicațiielectronice.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consultahotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARULMUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma