Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și criteriilor pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale din municipiul Buzău

                                            ANUNȚ PUBLIC

          În conformitate cu dispoziţiile art.7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională înadministraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptulcă pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din lunadecembrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracternormativ:

  • proiect de hotărâre privind aprobareaRegulamentului și criteriilor pentru repartizarea și închirierea locuințelorsociale din municipiul Buzău.

Persoanele fiziceşi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţiipublice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierulprimăriei.

Propunerile,sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menţionat mai suspot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până celtârziu 03 decembrie 2019, la responsabilulpentru relaţia cu societatea civilă, doamna Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma