Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru vineri, 15 noiembrie 2019, ora 11,00

Proiectul ordinii de zial şedinţei este următorul:

          1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019;

2.- proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău” COD SMIS 128607; Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1; Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC PE PASAJ “DRĂGAICA” DIN MUNICIPIUL BUZĂU;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate   Stabilirea zonelor unitare din cadrul municipiului Buzău;

          5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 248/09.09.2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ;

6.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale «Compania de Apă» S.A. Buzău, din data de 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019, ora 15:30;

7.- proiectul de hotărâre privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale;

          8.- proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ;

          9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău – forma actualizată conform Codului Administrativ, precum și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău;

10.- proiectul de hotărâre privind numirea domnului Ion Bogdan în funcţia de membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de referință propuse de către Societatea Comercială “Urbis Serv” S.R.L. Buzău;

12.- proiectul de hotărâre privind aprobarea de modificare a preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău;

13.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale RER SUD S.A. Buzău;

          14.- proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău;

15.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău (Str. „13 Decembrie”, Str. „Vasile Golea”, Intrării “Iazului”, Str. „Coloniilor”);

16.- proiectul de hotărâre pentru stabilirea tarifelor de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor electrice și de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice;

17.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, şoseaua Brăilei, limitrof terenurilor cu numerele cadastrale 18829, 16905 şi 66359;

18.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Siriului, nr. 6 bis;

19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării contractului nr. 22.646 din 20 decembrie 2007 privind asocierea în participaţiune a municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Solgres” S.R.L. Mărăcineni, judeţul Buzău;

20.- proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului de Crăciun – ediţia 2019 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2019/2020;

21.-proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire hale de producție șidepozitare corpuri de iluminat și confecții metalice”, U.T.R. 29, Tarla 44, Parcela 787, municipiul Buzău, judeţul Buzău;

22.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada decembrie 2019 – februarie 2020;

23.-alte probleme ale activității curente.

Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format letric, la cabinetul secretarului general al municipiului Buzău.

Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- Proiectele de Hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

         PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

         Constantin Toma

                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

CU ATRIBUȚII DELEGATE,

                             Elena Camelia Toma

Buzău, 11 noiembrie 2019       

Nr. 1050