BILANȚ AL MINISTRULUI APELOR ȘI PĂDURILOR, IOAN DENEȘ, PENTRU PERIOADA MANDATULUI

BILANȚ PE ANUL 2019

DOMENIUL APE

În 2019, finanțarea investițiilor din domeniul gospodăririi apelor beneficiază de o sumă totală în valoare de 546 de milioane de lei.

Ne-am propus să executăm aproximativ 250 de obiective. Astfel, la data de 10.10. 2019 erau asigurate credite bugetare în valoare de 273 de milioane de lei și se află în proces de execuție 84 de obiective.

 • În această valoare este cuprinsă și suma de 195 de milioane de lei, care a fost alocată de Guvern în regim de urgență, prin HG 441/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor și Pădurilor din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului. Măsura a fost necesară având în vedere că în urma inundațiilor din primăvară s-a impus realizarea unor lucrări de investiții pentru înlăturarea și prevenirea efectelor calamităților naturale. Astfel, au fost finanțate 49 de obiective de investiții pe cursuri de apă din județele Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui, Vrancea.
 • De asemenea, 23 de milioane de lei au fost alocate pentru finanțarea a 11 obiective, dintr-un total de 14, din credite BDCE.
 • Totodată, 87 de obiective, dintr-un total de 127, sunt finanțate cu 250 de milioane de lei din surse proprii ANAR.

Până la finele acestui an, din sursele de finanțare enumerate mai sus, respectiv  bugetul de stat, BDCE și surse proprii ale ANAR, se vor finaliza următoarele capacități:

 • 269 km (diguri, consolidări de maluri și albii de râu) din care:
 • 170 km amenajare/regularizare albie;
 • 85 km consolidări de mal;
 • 14 km diguri.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE – POIM (2014-2020)

Axa prioritară 5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor;

Obiectivul Specific 5.1. Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră.

Ministerul Apelor şi Pădurilor, în calitate de beneficiar, are în pregătire/derulare un număr total de 20 de proiecte, după cum urmează:

 1. 17 propuneri de proiecte sunt în pregătire pentru accesarea fondurilor europene în cadrul POIM.

Pentru aceste proiecte s-au încheiat contracte de servicii de asistență tehnică pentru pregătirea/accesarea de proiecte POIM. Aceste proiecte sunt în diferite faze de implementare, detaliate astfel:

 • Două proiecte care au avizaţi indicatorii tehnico-economici:

 – Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița și amenajarea râului Bistrița, aval de acumulare, județul Bistrița-Năsăud, cu o valoare de 235 de milioane de lei, inclusiv TVA;

– Amenajare râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa – Gătaia- Denta, județul Caraș – Severin și județul Timiș, cu o valoare de 202 milioane de lei inclusiv TVA;

 • Opt proiecte care au definitivate soluţiile tehnice, din care amintim:

– Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova, cu o valoare de 63 de milioane lei inclusiv TVA;

– Amenajarea complexă a afluenților Oltului de pe ramura nordică a munților Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri rapide, cu o valoare de 81 de milioane de lei, inclusiv TVA;

 • Patru proiecte care au în analiză stabilirea opţiunilor (soluţiilor finale), din care amintim:

    – Managementul riscului la inundații în bazinul râului Suceava, județul Suceava, cu o valoare de 146 de milioane de lei, inclusiv TVA;

    – Amenajarea complexă a râului Crișul Negru în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane pe cursul inferior, cu o valoare de 140 de milioane de lei, inclusiv TVA.

 • un proiect care are în curs de desfăşurare procedura de achiziție a serviciilor de asistență tehnică;

     – Reducerea riscului la inundații în BH Ialomița, aval de acumularea Pucioasa – Componenta II BH Prahova, cu o valoare de 252 de milioane de lei, inclusiv TVA;

 • un proiect care va fi implementat în colaborare cu Ministerul Transportului:

      – Apărare împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea, cu o valoare de 67 de milioane lei, inclusiv TVA.

În prezent, se află în curs de execuţie Punerea în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor, cu o valoare de 37 de milioane lei, inclusiv TVA.

 1. Este semnat contractul de finanţare, de la 09.11.2018, pentru Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020) Etapa 1 şi Etapa 2.
 • Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020) Etapa 1

– Loturile: 1- Stăvilarele Edighiol și Periboina; 2- Mamaia; 3- Tomis(Casino); 4- Agigea;  5- Eforie;

– pentru loturile 1, 2, 3 și 4 sunt semnate contractele de proiectare şi execuție lucrări; data estimată demarării lucrărilor: octombrie/noiembrie.

– pentru lotul 5, procedura de achiziție contestată CNSC; se estimează semnarea contractului de proiectare tehnică și execuție lucrări în luna octombrie.

 • Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020) Etapa 2

– Zonele: Costinești, Olimp, Jupiter – Neptun, Balta Mangaliei – Venus – Aurora, Mangalia, Saturn, 2 Mai.

– Documentația de atribuire a fost verificată și validată de ANAP.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare pentru implementarea proiectului „Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)” Etapa I + Etapa II este de 3.198.018.252,77 fără TVA (cca. 810 mil euro).

 • Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020) – Etapa 1 + Etapa 2

– este în derulare procedura de achiziție pentru servicii de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor, respectiv evaluare oferte; se estimează semnarea contractului în octombrie.

– este în derulare procedura de achiziţie pentru servicii de monitorizare a biodiversității și calităţii apei, respectiv evaluare oferte; se estimează semnarea contractului în luna octombrie.

 PROGRAMUL DE PREVENIRE A INUNDAȚIILOR

 • Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență(CMSU) a elaborat și aprobat Programul principalelor acțiuni pentru anul 2019.
 • S-a urmărit stadiul implementării Strategiei Naţionale pentru Managementul Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung şi corelarea programelor şi proiectelor ce derivă din aceasta.
 • Permanent au loc acțiuni de verificare a modului de salubrizare a cursurilor de apă, precum și realizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor în localități, în vederea asigurării secțiunilor de scurgere a apelor mari.
 • Este în curs de desfășurare acțiunea de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, de pe râurile interioare şi de la Dunăre, indiferent de deținător.

DOMENIUL PĂDURI 

Contribuție la elaborarea Statutului Personalului Silvic, proiect de lege care a trecut de Senat și se află la Camera Deputaților.

 Programul naţional de împădurire

 • În primul semestru au fost împădurite 6.539 de hectare, în cadrul măsurii „Minimum 6.000 de hectare împădurite”, în fondul forestier proprietate publică a statului, proprietate publică a UAT și proprietate privată. S-au realizat regenerări naturale la nivel național pe suprafața de 8.545 ha.

În total s-au realizat lucrări de regenere a pădurilor pe suprafața de 15.084 ha.

Așa cum știți, împăduriri se pot face numai primăvara și toamna, de aceea, cifra nu cuprinde și suprafețele pe care le aveam în proiect pentru această toamnă.

Sprijin financiar acordat proprietarilor de păduri aflate în ariile protejate în valoare de 32 milioane de lei

 • Asigurarea pazei terenurilor forestiere pentru care în prezent nu este asigurată administrarea/serviciile silvice, inclusiv pentru terenurile forestiere la care nu se cunosc proprietarii. În anul 2019 s-au asigurat serviciile silvice cu bani de la bugetul de stat pentru o suprafață de 166 mii
 • A fost actualizat pe site-ul web al Ministerului Apelor și Pădurilor – Catalogul pădurilor virgine, în care a fost înscrisă o suprafață de 6.947ha păduri virgine și 22.116 ha păduri cvasivirgine, adică, în total, 29.053 de hectare.
 • S-au elaborat patru proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru exproprierea unei suprafețe de 88 ha terenuri agricole în vederea realizării perdelelor forestiere de protecție.

De asemenea, în vederea protejării eficiente a căilor de comunicații împotriva înzăpezirii și buna desfășurare a circulației rutiere s-au realizat 13 ha de perdele forestiere de protecție a autostrăzii A2.

DOMENIUL CONTROL SILVIC ȘI CINEGETIC

Controale silvice

În ceea ce priveşte activitatea de control și pază, realizată de Ministerul Apelor şi Pădurilor prin Direcția Control Silvic și Cinegetic, dar și prin structurile din subordinea sa, respectiv Gărzile Forestiere, în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019, au fost desfășurate 70.660 acţiuni de control în toată ţara(44 de controale zilnice, la nivel național, efectuate de cele 9 Gărzi Forestiere) după cum urmează:

 • Cu privire la administrarea pădurilor au fost efectuate 27.215 controale, în urma cărora s-a constatat un volum de lemn tăiat ilegal, verificat, de 54.169 mc, cu o valoare a pagubelor din tăieri ilegale de aproximativ 33 de milioane de lei. Totodată, au fost aplicate 4.116 contravenții pentru tăieri de arbori cu o valoare a amenzilor aplicate de 7,5 milioane de lei.
 • Cu privire la incendierea pădurilor au fost constatate 4 infracțiuni și 8 contravenții.
 • Cu privire la controlul circulației materialului lemnos au fost efectuate 45.126 acțiuni de control în urma cărora s-au constatat 2.223 contravenții cu o valoare a amenzilor aplicate de 4,8 milioane de lei și au fost confiscați 369 mc.
 • Cu privire la controlul instalațiilor, depozitelor de materiale lemnoase au fost efectuate 2.902 acțiuni de control, în urma cărora s-au constatat 1.079 contravenții cu o valoare a amenzilor aplicate de 4,1 milioane de lei și s-a confiscat material lemnos aproximativ 8.000 metri cubi.
 • Cu privire la inspecțiile și controalele finalizate prin rapoarte și note au fost efectuate 22.628 acțiuni de control al exploatării parchetelor, în urma cărora s-au constatat 570 contravenții și s-au aplicat amenzi în valoare de 1,4 milioane de lei. Totodată, au fost finalizate 23.924 inspecții și controale tematice programate și 2.141 inspecții și controale, ca urmare a sesizărilor, petițiilor, memoriilor etc.
 • În urma verificărilor au fost înregistrate la parchetele de pe lângă instanțele de judecată 6 dosare penale.

Serviciul Control Silvic și Cinegetic din cadrul MAP a desfășurat în domeniul cinegetic 15 controale la gestionari de fonduri cinegetice; ca urmare a verificărilor efectuate au fost constatate 29 de fapte contravenționale, pentru care s-au aplicat amenzi în valoare de 23 de mii de lei, și 12 infracțiuni, cu un prejudiciu în valoare de 6.358 Euro, pentru care au fost sesizate organele de urmărire penală.

DEZVOLTAREA PROGRAMULUI SUMAL – 2

În 2018-2019, Ministerul Apelor și Pădurilor a achiziționat echipamente IT, o dronă cu accesorii și un GPS, echipamente IT care au fost instalate, configurate și găzduite de STS. De asemenea, a fost triplat numărul persoanelor din cadrul ministerului implicate în identificarea și formularea cerințelor necesare proiectului SUMAL – 2. 

În luna septembrie, Ministerul Apelor și Pădurilor a finalizat angajamentele asumate în ceea ce privește achiziția de echipamente și furnizarea datelor tehnice, acestea fiind puse la dispoziția STS, urmând ca această instituție să finalizeze SUMAL – 2 prin realizarea conceptului informatic al programului.

Noul sistem SUMAL are în componenţă 11 module și reprezentanții conducerilor MAP și STS au stabilit, în urma ședinței din 08.07.2019, următoarele termene:

 1. 30 decembrie 2019Lansarea în producție a versiunii SUMAL 2.1 (module prioritare și funcționalități de bază);
 2. 30 iunie 2020: Lansarea în producție a versiunii SUMAL 2.2 (versiunea completă, incluzând module și funcționalități complementare).

PROGRAMUL „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”

După cum am mai anunțat, în perioada 2017-2022, MAP derulează și Programul „Controlul integrat al Poluării cu Nutrienți”, cu o valoare totală  50 de milioane de euro, din care 48 de milioane de euro împrumut acordat de Banca Mondială.

Programul se adresează comunităților locale și are ca scop reducerea poluării cu nutrienți. Până în prezent, UAT-urile selectate de un auditor extern au în administrare platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd și au primit utilaje pentru transportul, împrăștierea, manipularea acestuia(tractor cu remorcă, vidanje, buldozer etc).

Nu mai revin la informațiile aferente anului trecut, ci vreau doar să subliniez faptul că am lansat campania națională de informare pentru conștientizarea populației în ceea ce privește poluarea apelor cu nitrați proveniți din surse agricole, campanie intitulată „Apăr apa!”.

DOMENIUL AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

În ceea ce privește domeniul afacerilor europene, pe site-ul ministerului este reflectată pe larg activitatea specialiștilor noștri legată de deținerea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene. http://apepaduri.gov.ro/categorie/presedintia-romaniei-la-consiliul-uniunii-europene/.

În domeniul apelor și pădurilor, Președinția României la Consiliul UE, printr-o activitate intensă, a avansat negocierile pe 2 dosare legislative în domeniul apelor (apă potabilă și reutilizarea apei) obținând acordul Consiliului pe cele 2 dosare, sub formă de abordare generală, la Consiliul de Mediu din 5 martie 2019 (apă potabilă) și, respectiv, la Consiliul de Mediu din 26 iunie 2019 (reutilizarea apei). Astfel, PRES RO și-a îndeplinit obiectivele, mai devreme decât se anticipa.

Temele prioritare asumate de Ministerul Apelor și Pădurilor pe perioada deținerii de România a Președinției Consiliului UE au fost: managementul apelor și adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice și ale societății și stoparea degradării terenurilor.

 • În ceea ce privește managementul apelor, PRES RO a desfășurat o activitate intensă avansând negocierile pe cele două dosare legislative în domeniul apelor(apă potabilă și reutilizarea apei), reușind să obțină acordul Consiliului pe aceste dosare, la Consiliul de Mediu din 5 martie 2019 (apă potabilă) și respectiv la Consiliul de Mediu din 26 iunie 2019 (reutilizarea apei). PRES RO și-a îndeplinit obiectivele, mai devreme decât se anticipa, cele două abordări generale urmând a constitui mandatul CONS pentru demararea negocierilor cu Parlamentul European sub Președinția finlandeză, în scopul finalizării negocierilor în a doua lectură timpurie.
 • În ceea ce privește adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice și ale societății și stoparea degradării terenurilor, PRES RO a desfășurat o activitate intensă la nivel tehnic.