Drumuri forestiere, căi ferate forestiere și lucrări de corectare a torenților din domeniul public al statului vor putea trece în administrarea UAT-urilor și a consiliilor locale, la cererea acestora

În Monitorul Oficial nr.770 a fost publicat Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1019/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Măsura a fost necesară în urma adoptării de Parlamentul României a noului Cod Administrativ, respectiv pentru punerea în aplicare a prevederilor acestuia.

Ministrul Ioan Deneș a aprobat un ordin de ministru care conține criteriile și modalitățile prin care se  face transferul de proprietate, cu titlul gratuit al acestor bunuri imobile.

Astfel, pot trece în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale drumurile forestiere, căile ferate forestiere și lucrările de corectare a torenților, precum și terenurile aferente acestora, respectiv părți de drumuri forestiere și din lucrări de corectare a torenților dacă îndeplinesc una din următoarele condiții:

  • deservesc integral fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor –Romsilva; deservesc parțial fondul forestier proprietate publică a statului;
  • deservesc parțial fondul forestier proprietate publică a statului;
  • deservesc în totalitate fondul forestier proprietate publică a statului și zonele turistice și de agrement situate în perimetrul unei unități administrativ-teritoriale.

De asemenea, aceste bunuri trebuie să fie înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, să fie situate, parțial sau integral, pe teritoriul unității/unităților administrativ-teritoriale solicitante și să nu facă obiectul lucrărilor de investiții în derulare. 

Această transmitere se face în baza unei solicitări scrise din partea unităților administrativ-teritoriale, care împreună cu avizul Consiliului de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și documentația prevăzută la alin. (1) din Ordinul menționat, se depune la sediul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și care are obligația elaborării și promovării proiectului de hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Predarea și primirea drumurilor forestiere, a căilor ferate forestiere, a lucrărilor de corectare a torenților și a terenurilor aferente acestora pentru care a fost aprobată trecerea, se va face de către o comisie a direcției silvice interesate, din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în baza unui protocol. UAT-urile care au preluat unul dintre aceste bunuri trebuie să evidențieze acest fapt în patrimoniul public local, potrivit prevederilor legale. De asemenea, unitățile teritorial-administrative vor menține sau vor îmbunătăți capacitățile tehnice de la momentul preluării bunului public, prin lucrări de întreținere, reparații sau modernizări iar în eventualitatea modernizării drumului forestier și căii ferate forestiere este interzisă micșorarea capacității tehnice a acestora, prin proiectul tehnic. Totodată, circulația pe drumurile forestiere și căile ferate forestiere transmise devine publică, iar reglementarea circulației se va face în conformitate cu reglementările managementului de trafic aprobate în condițiile legii.

Sumele necesare finanțării măsurătorilor topografice pentru terenul aferent drumului forestier, căii ferate forestiere și a lucrării de corectare a torenților se asigură de la bugetul de stat, anual, de către Ministerul Finanțelor Publice și se decontează în condițiile legii.