Primăria Buzău: A N U N Ț P U B L I C

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publicăfaptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 09septembrie 2019 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • Hotărârea nr. 255/09.09.2019 privindprelungirea termenului de valabilitate a PlanuluiUrbanistic General al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea ConsiliuluiLocal al Municipiului Buzău, nr. 235/29.10.2009;
  • Hotărârea nr. 257/09.09.2019 pentrumodificarea și completarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești,administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentruasigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău, aprobat prin HotărâreaConsiliului Local al Municipiului Buzău nr. 326/16.11.2017.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consultahotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma