Școala Săpoca, punctul de atracție al oficialităților buzoiene la debut de an școlar

Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, inspectorul școlar general, Florina Stoian, reprezentanții autorităților locale, alături de directorul unității de învățământ, profesoara Valentina Ștefan, foști profesori și elevi, au fost prezenți la debutul anului școlar, pentru întâmpinarea elevilor, la Școala Gimnazială Săpoca, unitate reabilitată și modernizată de curând la standarde europene. În discursul său, președintele Consiliului județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, a făcut referire la condițiile oferite elevilor de unitatea de învățământ, astfel încât elevii să poată învăța pentru a deveni profesioniștii de mâine.

”Dragi elevi,
Vă doresc mult succes în noul an școlar, fiți liberi să experimentați, să vă depășiți limitele și să învățați cât mai mult de la profesorii voștri!
Clopoțelul a sunat astăzi la Săpoca într-o școală complet reabilitată și utilată la standarde europene!
Împreună trebuie să le oferim copiilor noștri condițiile necesare pentru ca ei să se dezvolte, să învețe și să devină profesioniștii de mâine, iar acest proiect este un exemplu că se poate!”

Comuna Săpoca, o poveste de succes  

,,Trecutul acestor așezări se pierde în negura întunecată a istoriei. Datele privitoare la trecutul ei sunt puține, dar ele permit, sub anumite laturi, reconstituirea vieții oamenilor ce au trăit pe aceste locuri.

Cunoașterea trecutului înseamnă o redescoperire de sine și a celor din jurul tău. Este liantul dintre oameni, îi ajută să privească încrezători viitorul, fiind siguri de alegerile pe care trebuie să le facă, astfel încât să ocrotească și să îmbogățească moștenirea lăsată de înaintași.

Plaiurile Săpocii au fost martore de-a lungul vremii la apariția și dezvoltarea societății omenești. Cea mai veche aşezare atestată documentar este localitatea Măteşti, menţionată la 1540-1541 într-un act al domnitorului Radu Paisie prin care recunoștea proprietatea boierului Lupea asupra unor terenuri din Mătești. O altă întărire de ocină este dată de domnitorul Mihnea Turcitul în 1585 în Băbeni, veche denumire dată Săpocii.

Preocupări documentare despre trecutul sau realizările prezente descoperim în lucrările: „Poveștile satului Mătești-file de monografie”(autori V. Ștefan, D. Pruteanu, I. Manea, M. Popa), „Săpoca-file de monografie” (autori N. Gâlmeanu, S. Hofnăr), Plan de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale comuna Săpoca 2017-2020, Strategia de dezvoltare locală a comunei Săpoca 2014-2020.

Dezvoltarea comunei a fost influenţată de aşezarea ei între lunca Buzăului şi dealul Slănicului. Aici a existat un puternic C.A.P. care avea ca activitate de bază legumicultura şi creşterea animalelor, un centru de vinificaţie care colecta struguri de pe pantele dealurilor înconjurătoare. C.A.P.-ul dispunea de o moară de cereale/furaje şi de o brutărie. În paralel cu acestea au funcţionat şi mici ateliere meşteşugăreşti de cizmărie, cojocărie şi tâmplărie. Existenţa râului Buzău în zonă a favorizat dezvoltarea industriei materialelor de construcţie prin înfiinţarea unei balastiere.

În prezent, comuna Săpoca are o infrastructură cu 8 km de drum judeţean – DJ 203K și DJ 203L Săpoca-Berca, 5 km drum comunal –DC 233 Săpoca-Sorești și 20 km drumuri sătești care asigură accesul în localitate. Patrimoniul aflat în administrarea U.A.T Săpoca se distribuie astfel: public în componența acestuia intrând 10 clădiri și 16 terenuri cu o suprafață de 4,514 ha și privat cu un total de 184 ha. Reţeaua de apă este formată din 38 km conducte de apă care asigură necesarul pentru toate satele. Recent proiectul Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă în județul Buzău a cuprins și Stația de tratare și pompare a apei existentă în comună și administrată de Compania de Apă Buzău.

Telefonia mobilă, internetul şi televiziunea prin cablu sunt accesibile pe toată suprafaţa comunei.

Pe teritoriul comunei funcţionează două oficii poştale în satele Mătești și Săpoca, iar acestora li se adaugă mai multe societăţi comerciale care activează în domeniul reparaţiilor auto, tinichigerie, servicii agricole, servicii stomatologice precum şi vânzarea de produse petroliere. Comerţul are o pondere de 15% din  economia locală. În comună sunt deschise 18 magazine care comercializează produse alimentare (70%) şi bunuri de larg consum (30%). La nivelul comunei îşi desfăşoară activitatea 70 societăţi comerciale cu capital privat şi 20 persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice. Prin funcționarea constantă a serviciului de salubrizare localnicii sunt încurajați să colecteze selectiv. Grija față de mediu este o preocupare constantă, pe raza comunei funcționând o fabrică de procesare a resturilor vegetale și transformare a acestora în peleți, combustibilul alternativ pentru lemne.

Agricultura a fost relansată prin înființarea de asociații agricole, iar proprietarii terenurilor au migrat către activități în industrie și alte domenii. Astfel, forța de muncă activă activă  la nivelul comunei este de 1860 persoane, fiind structurată astfel:

            -înagricultură – 23%;

            -înindustrie – 52 %;

            -altedomenii de activitate 22%;

            -forța demuncă neocupată – 3%.

            Sistemul sanitar este format din două  dispensare cu trei cabinete medicale (două de medicină generală, unul de stomatologie) deservite de trei medici specialişti şi patru cadre sanitare medii. În incinta acestuia funcţionează o farmacie umană, iar în satul Mătești a fost deschisă o altă farmacie umană. Pe raza comunei Săpoca se află şi Spitalul de Neuropsihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, unitate care deservește nouă județe din România.

          Comuna dispune trei biblioteci (una comunală şi două şcolare) cu un important fond de carte şi este inclusă în proiectul de dotare în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău.

          Săpoca este una din comunele beneficiare ale unor programe şi proiecte de dezvoltare locală:

          – apa potabilă este o realitate permanentă pentru localnici;

          – spaţiile de joacă şi de agrement sunt o investiţie pentru timpul liber al localnicilor;

          – modernizarea căilor de acces spre biserici a devenit un ajutor nepreţuit pentru bătrâni;

          – iluminatul public pe timp  de noapte și monitorizarea video a comunei, pentru siguranţa localnicilor;

          – cămine culturale cu spaţii moderne şi generoase puse permanent la dispoziţia comunităţii;

          – înfiinţarea şi susţinerea manifestării anuale „Parada gospodarilor” începând din 2008 în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Turism Rural prin care s-au deschis porţile comunităţii la nivel naţional și care a avut ca scop crearea unei piețe de desfacere pentru întreprinzătorii din zonă, promovarea produselor și nu în ultimul rând, dezvoltarea comunei;

          – drumuri comunale întreţinute permanent;

          –asfaltare unor porţiuni de drumuri judeţene;

          –amenajarea unor spaţii moderne de parcare în faţa instituţiilor comunei;

          –amenajarea unui punct de desfacere a produselor legumicole care a vizatîncurajarea iniţiativei private şi spiritului antreprenorial;

          –bază sportivă cu teren de fotbal care urmează a fi extinsă prin alte douămini-terenuri dintre care unul acoperit;

           – îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelei de transport local în parteneriat cu Primăria Buzău;

           – igienizarea şi întreţinerea la timp aclădirilor şcolare;

           – proiecte pentru unităţile şcolare:

             -reabilitarea și modernizarea clădirii Școlii Gimnaziale Săpoca în parteneriat cu comunitatea locală prin programul P.N.D.L. II, finalizat;

              -reabilitarea, extinderea şi utilarea Școlii Gimnaziale Măteşti, proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, finalizat;

              – schimbarea destinației clădirii vechi a G.P.N. Mătești și amplasarea în apropierea școlii a unui dispensar medical uman și a Colecției de etnografie și folclor „Învățători Grigore și Elena Mocanu”;

              – demersuri de extindere și schimbare de destinație pentru diverse spații propuse pentru programul „Școala după școală”.

Activitatea de educație se desfășoară astăzi la standarde de calitate în  două școli gimnaziale și două grădinițe. Istoria a păstrat anul 1904 ca an de naștere pentru școala din satul Mătești și 1958 ridicarea școlii vechi de centru de 8 ani din Săpoca. În 1982 se dă în folosinţă localul nou al şcolii actuale din Săpoca, iar în 13 septembrie 2013 se inaugurează noul local al Școlii Gimnaziale Măteşti. Baza materială a şcolilor şi grădinițelor se îmbunătățeşte constant ajungând astăzi ca unitățile să aibă dotări asemănătoare şcolilor europene.

S-au depus eforturi pentru obținerea avizelor sanitare, de securitate la incendiu, securitate şi sănătate în muncă, de clasificare energetică etc. Cu o populație școlară echilibrată ca distribuție de gen și vârstă pe cele trei niveluri de școlaritate, școala săpoceană a ajuns astăzi la un nivel conform cu cerințele vremurilor.

Un număr de 25 cadre didactice din care 20 titulari cu grade didactice și expertiză profesională recunoscută, alături de personal didactic auxiliar specializat înregistrează rezultate deosebite alături de copiii care își îndrăgesc școala și fac cinste comunității prin parcursul școlar ulterior la licee și colegii de prestigiu din județul Buzău. Cu un procent de 100% de absolvire și grad foarte mare de participare școlară, unitatea investește în comunitate, în cadrul unui program de responsabilitate socială, prin colaborarea cu diverși parteneri (Asociația „Jeunes en Roumanie” Belgia,  Asociația Ovidiu.ro, Asociația pentru Valori în Educație, MMM CONSULTING INT’L, parteneri instituționali din județ sau din țară), iar investiția se întoarce în școală.

Evenimentele organizate de școală în parteneriat cu celelalte instituții au intrat în tradiția locală și definesc viziunea împărtășită unanim, 

ÎMPREUNĂ DEVENIM „NOI”.” (scurt istoric al localității, de prof. Ștefan Valentina)