Proiect grandios de ecologizare a zonei de N-E a Buzăului

Primarul Buzăului, Constantin Toma, vine cu un proiect spectaculos de ecologizare a zonei de N-E a municipiului Buzău, zonă aflată sub gunoaie, care dă o notă de disconfort chiar la intrare în oraș. Pe lângă proiectele de mobilare a zonei trebuie să înțelegem că ecologizarea zonei de N-E a orașului este imperios necesară, atât din punct de vedere estetic, dar mai ales pentru sănătatea populației. Consilierii locali sunt chemați astăzi, să-și exprime votul asupra acestui proiect mult prea necesar pentru a putea fi amânat. Revenim cu un material pe această temă în ediția print a publicației de mediu și ecologie,”Revista Verde”.

Citiți aici toate proiectele de hotărâre supuse votul consilierilor locali de către executiv, astăzi, 9 septembrie 2019, ora 14:00 .

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru luni, 09 septembrie 2019, ora 14,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24). Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ; 2.- proiectul de hotărâre privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019; 3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local; 4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021; 5.- proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului domnului Valentin Mihai Dumitru de membru provizoriu în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău; 6.- proiectul de hotărâre DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția/extinderea și dotarea gradiniției cu program prelungit nr. 4, Buzău, Aleea Parcului, nr. 10” COD SMIS 129524; Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4; Apel de proiecte nr: POR/296/4/4/ Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă; 7.- proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Buzău” COD SMIS 128611; Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1; Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 8.- proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 235/29.10.2009; 9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea unei cooperării a Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Săptămâna Europeană a Mobilității – inaugurarea „Inelului Verde”; 10.- proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 326/16.11.2017; 11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Amenajare locuri de joacă în municipiul Buzău”; 12.- proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea si transmiterea fara plata a unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, mijloace fixe aduse aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 13.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău; 14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei 4 din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Buzău nr. 136/30 mai 2019; 15.- proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art. I din Hotărârea nr. 279/ 2018 pentru modificarea art. 1, lit. c) și d) și art. 2, alin. 1 din Hotărârea nr. 132/2018 a Consiliul Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău a unor terenuri propietate publică a municipiului Buzău; 16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă a unui imobil „Spațiu birouri” proprietatea societății Compania de Apă S.A. Buzău care va avea destinaţia de locuinţe; 17.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32, parcela 459 – Lot 1, a doamnei Borbely – Gagu Mariana – Luana; 18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Buzău, pe de o parte și Societatea Comercială Warehouses de Pauw România S.R.L.; 19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea cumpărării prin exercitarea dreptului de preempţiune de către Municipiul Buzău a terenului indiviz în suprafaţă de 858,00 m.p. situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 28, în incinta Şcolii Gimnaziale „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”; 20.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenurilor aferente unor locuri de joacă; 21.- proiectul de hotărâre privind oportunitatea investiţiei „PUZ – ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”; 22.- alte probleme ale activității curente. Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format letric, la cabinetul secretarului municipiului Buzău. Art. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău. Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare. Art. 5.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri. Art. 6.- Secretarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii. PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Constantin Toma