O delegație condusă de Secretarul de stat pentru ape, Adriana Petcu, a participat la cea de-a 17-a întâlnire a Grupului de Lucru Permanent al Comisiei Internaționale pentru protecția fluviului Dunărea

Delegația Ministerului Apelor și Pădurilor condusă de secretarul de statpentru ape, Adriana Petcu, a participat, în perioada 26-27 iunie 2019, la ceade-a 17-a întâlnire a Grupului de Lucru Permanental ComisieiInternaționale pentru protecția fluviului Dunărea (ICPDR). Evenimentul a avutloc la Budapesta, în Ungaria, iar scopul principal al acestei întâlniri a fostevaluarea activităților întreprinse la nivelul grupelor de experți ale Comisieiîn anul 2019 (primul semestru) și stabilirea sarcinilor de lucru pentru anul2019 (al doilea semestru). Din delegație au făcut parte și reprezentanțiiAdministrației Naționale „Apele Române”: directorulDepartamentului Planuri de Management și Scheme, director-președinte alGrupului de experți Presiuni și Măsuri din cadrul ICPDR, Elena Țuchiu, șidirectorul Departamentului Situații de Urgență, Sorin Ionel Rândașu Beuran.

Această reuniunea are loc în baza prevederilor Convenției privind cooperarea pentruprotecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentruprotecţia fluviului Dunărea), adoptată la Sofia, la 29 iunie 1994.

În cadrul întâlnirii s-au analizat şi aprobat Raportulcelei de a 21-a întâlniri Ordinare a ICPDR,activitatea grupurilor de lucru pe baza rapoartelor pregătite de acestea,în special stadiul de elaborare a documentelor din procesul de planificare lanivelul districtului bazinului hidrografic internațional al Dunării, activitățilela nivel de sub-bazine internaționale (Tisa, Sava), proiecte în derulare cuparticiparea ICPDR, cât și alte aspecte relevante privind activitatea ICPDR.

Unul dintre subiectele de interes ale reuniunii a fost prezentarea șidezbaterea Raportului interimar privind problemele importante de gospodărireaapelor – actualizarea 2019 în concordanță cu cerințele Directivei Cadru Apă.

În timpul discuțiilor, secretarul de stat pentru ape, Adriana Petcu, a subliniatfaptul că „adaptarea la schimbările climatice precum și seceta și lipsa apeisunt aspecte transversale integratoare care afectează celelalte problematici importante de gospodărirea apelor:poluarea cu substanțe organice, poluarea cu nutrienți, poluarea cu substanțepericuloase și alterarea hidromorfologică pentru apele de suprafață șiaspectele cantitative și calitative pentru apele subterane, stabilite lanivelul ICPDR”.

În legătură cu activitatea privind dezvoltarea durabilă a proiectelorhidroenergetice în bazinul Dunării, demnitarul român a susținut „necesitateacompletării și sublinierii legăturii dintre aspectele socio-economice legate desectorul hidroenergetic cu aspectele de mediu, în special din perspectivaprotecției resurselor de apă, în cadrul Studiului ce se elaborează la nivelulICPDR privind această problematică”.

De asemenea, la finalul lucrărilor reuniunii, delegațiaRomâniei a participat la lansarea oficială la nivel internațional a celeide a 4-a Expediții Comune Știintifice pe Dunăre (JDS-4), eveniment de cercetarea evoluției stării apelor fluviului Dunărea în raport cu cele trei  expediții anterioare desfășurate în 2001,2007, 2013, de monitorizare a îmbunătățirilor apărute ca urmare a aplicăriiprogramelor de măsuri din Planul de Management al Bazinului Dunării.

DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE