A.N. „Apele Române” a sărbătorit Ziua Internațională a Dunării la Brăila

Directorulgeneral al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), Victor Sandu, aparticipat joi, 20 iunie, la evenimentul dedicat Zilei Internaționale aDunării, la Brăila. La ceremonia organizată de către Administrația Bazinală deApă Buzău – Ialomița  au mai participat:ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, secretarul de stat pentru Ape,Adriana Petcu, precum și directorii celor 11 administrații bazinale de apă dințară.

Ședințasolemnă s-a desfășurat sub sloganul  „Fiiactiv pentru o Dunăre mai sigură!”. În cadrul  ceremoniei, Comitetul de Bazin a aprobat „Planul de restricții în perioadedeficitare”.

Dupăeveniment,  cei prezenți s-au deplasat pefaleza Dunării pentru a vedea câteva echipamente de nouă generație, parte aproiectului WATMAN.

Ulterior,pe o navă de pregătire profesională aparținând Romsilva, a avut loc o întâlnirecu  elevii clasei a IV-a ai școlii „MihailSadoveanu” , din Brăila.  Directorulgeneral al ANAR, Victor Sandu, și ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș,le-au decernat copiilor diplome și premii pentru participarea la concursul dedesene a cărui temă a fost „Fii activ pentru o Dunăre mai sigură!”. Toțiparticipanții la concurs au fost premiați cu un ghiozdan și rechizite școlare,iar ocupanții primelor locuri au primit tablete, boxe wireless și căști audio.  

Maijos, vă atașăm Mesajul susținut  de cătredirectorului general al  AdministrațieiNaționale „Apele Române” , Victor SANDU, cu ocazia sărbătoririi ZileiInternaționale a Dunării 2019

Doamnelorși domnilor,

Stimațicolegi,

Înanul 2004, Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR)împreună cu ţările dunărene au decis ca ziua de 29 iunie să fie declarată „ZiuaDunării”, zi de sărbătoare pentru toate ţările situate în bazinul fluviului.

Înacest context, România este deosebit de interesată în consolidarea şiintensificarea cooperării între țările dunărene, prin care să se promovezeacţiuni coordonate de protecție a calității apelor şi de management alriscurilor naturale şi antropice, la nivelul întregului bazin. Aceasta va ficalea asigurării condiţiilor unei dezvoltări durabile a întregii regiuni.

Înacest sens, un rol deosebit revine Comisiei Internaţionale pentru ProtecţiaFluviului Dunărea, care oferă cadrul instituţional necesar pentru cooperarea lanivel de bazin hidrografic şi prin intermediul căreia se realizează oarmonizare a strategiilor şi activităţilor care au drept scop utilizareadurabilă a apelor şi  protecţia mediuluiacvatic.

Temapropusă de ICPDR pentru acest an este „Fii activ pentru o Dunăre mai sigură!”.

AdministrațiaNațională „Apele Române” este activă și preocupată de implementarea unorproiecte cu finanțare europeană, care sunt strâns legate de domeniul deactivitate al instituției.

Astfel,începând cu anul 2017, Administrația Națională „Apele Române” este implicatăactiv în proiectul „Managementul Sedimentelor de pe Fluviul Dunărea –Restabilirea echilibrului în regimul sedimentelor din Dunăre”, DanubeSediment,în parteneriat cu alte 13 instituții din 9 țări din bazinul Dunării. Obiectivulprincipal al proiectului este îmbunătățirea managementului apei și asedimentelor, precum și a morfologiei fluviului Dunărea, prin analiza bazelorde date și metodologiilor de măsurare practicate în toate țările participante,pentru realizarea bilanțului sedimentelor și analiza evoluției istorice aalbiei fluviului Dunărea. Caracterul inovator al proiectului este dat, pe de oparte, de abordarea originală multi-sectorială, cu interrelaționare între maimulte părți interesate, iar pe de altă parte, de un management transnațional șitransversal al sedimentelor la nivel de bazin, sectorial și local. ANARcoordonează, în acest proiect, un pachet tehnic de lucru dedicat analizeiimpactului și măsurilor, cu scopul de a recomanda măsuri potențiale pentrustabilirea unei continuități dinamice și sustenabile a sedimentelor în fluviulDunărea.

Deasemenea, Administrația Națională „Apele Române” are rol de lider alproiectului DanubeFloodplain – „Reducerea riscului la inundații prin restaurarealuncii inundabile a fluviului Dunărea și a afluenților”. Acest proiect deinteres strategic este finanțat în cadrul Programului Transnațional Dunăre.Principalele rezultate vizate constau în elaborarea Manualului privindrestaurarea și conservarea luncilor inundabile, Ghidului privind managementuldurabil al luncilor inundabile și Planului de acțiune privind restaurarea șiconservarea luncilor inundabile la nivelul bazinului Dunării. În plus, ocontribuție importantă în cadrul acestui proiect este dată de modelareahidraulică a zonei pilot Bistreț pentru studierea unor posibile variante derenaturare și schimbare a folosinței terenului într-un mod fundamentat, peanaliza cost – beneficiu, cu includerea serviciilor de ecosistem. Acest gen destudii poate sta la baza strategiilor de dezvoltare teritorială care să ținăcont de managementul  riscului lainundații, corelat cu soluții bazate pe mecanisme și procese naturale maiprietenoase cu mediul și eficiente din punctul de vedere al reducerii hazarduluila inundații.

Acesteproiecte, în ansamblul lor, fac parte din eforturile României de aplicare aprevederilor europene ale Directivei Cadru Apă și a Directivei Inundații, prinidentificarea soluțiilor de tip „win-win”, aplicabile pe teritoriul Românieiși-n lunca inundabilă a Dunării.

Caîn fiecare an, ANAR acordă o atenţie sporită activităților care vizeazăconştientizarea cetăţenilor privind respectul față de apă, astfel încât să fieevitată  poluarea acestei resurse vitale.Suntem responsabili, preocupați și implicați în acest proces, inclusiv prinatragerea populaţiei alături de noi, astfel încât, împreună, să cultivăm eticarespectului faţă de apă, apă care susţine viaţa.

FluviulDunărea trebuie să rămână și pentru generațiile viitoare o sursă majoră de apă.Societatea umană trebuie să utilizeze apa fluviului nu doar pentru alimentareacu apă potabilă, ci și pentru alte domenii de activitate, cum ar fi:agricultura, piscicultura, hidroenergia, industria, navigaţia, și de ce nuagrementul.

Vămulțumesc!