Grupul de Experți pe Probleme de Apărare Împotriva Inundațiilor din cadrul Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea s-a întrunit la București

În perioada 14-15 mai 2019 a avut loc la București a 35-a întâlnire a Grupului de Experți pe Probleme de Apărare împotriva Inundațiilor din cadrul Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (FP-EG), acțiune concordantă cu deținerea de către țara noastră a președinției semestriale a Consiliului Uniunii Europene.

ICPDR are 7 grupuri de lucru formate dinexperți naționali (gestionarea bazinelor hidrografice, protecția împotrivainundațiilor, presiuni și măsuri asupra corpurilor de apă, prevenirea șicontrolul accidentelor, monitorizare și evaluare, gestionarea informațiilor șisisteme informatice geografice, participarea publicului) și un grup ad-hocpentru chestiuni administrative și juridice (ad-hoc Strategic EG).

Aceste grupuri sunt esențiale pentrufuncționarea ICPDR. Activitatea comisiei este legată de părțile contractanteprin acestea, ele raportând către ICPDR și propunând decizii Comisiei, încadrul reuniunilor sale plenare.

În cadrul ședinței s-au discutat aspecteale implementării Directivei 60/2007 de Evaluare și Management al Riscului laInundații în bazinul Dunării prin proiectele naționale și transnaționale lacare participă parteneri din România (Ministerul Apelor și Pădurilor,Administrația Națională „Apele Române” și Institutul Național de Hidrologie șiGospodărire a Apelor), strategia de adaptare la schimbările climatice a ICPDR,precum și studiul despre balanța apei în bazinul Dunării.

Un punct important pe agenda întâlniriil-a reprezentat activitatea și stadiul de implementare a proiectului DanubeFloodplain, proiect inițiat de România, care a început la 1 iunie 2018, avândca lider Administrația Națională „Apele Române”.

Modul de coordonare a celor douădirective europene (60/2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară îndomeniul apei și 60/2007 de Evaluare și Management al Riscului la Inundații)reprezintă o preocupare permanentă a statelor ce formează ICPDR (membre șinemembre ale UE).

Reuniunea s-a încheiat cu prezentareaSistemului Informatic Hidrologic la nivelul bazinului Dunărea, care vaconstitui o platformă de date în timp real și, totodată, va facilita schimbulde date în situații excepționale.