Agenția pentru Protecția Mediului Buzău: INFORMARE DE PRESĂ

Acţiunea de monitorizare și estimare a  efectivelor de animale sălbatice

 din speciile strict protejate 2019

În perioada aprilie – mai 2019, gestionarii fondurilor cinegetice din judeţul Buzău,  separat sau împreună cu reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău și Comisariatului Județean Buzău al Gărzii Naționale de Mediu, vor participa la acţiunea de monitorizare și estimare a efectivelor de animale sălbatice din speciile strict protejate: urs brun, râs și pisică sălbatică.

Ținând cont derecomandările Planului național de acțiune pentru conservarea populației de ursbrun în România, aprobat de Ministerul Mediului prin Ordinul nr. 625/2018,începând cu anul în curs, estimarea anuală a numărului de urși bruni va fi realizată în baza datelor de prezențăcolectate de pe fondurile cinegetice și ariile naturale protejate în perioda deprimăvară (aprilie-mai) și în perioada de vară-toamnă (iulie-septembrie).

Activitatea se va desfăşura conform unei metodologii stabilite deMinisterul Mediului, la acțiuni putând participa și administratorii ariilornaturale protejate.

Conform precizărilormetodologice, A.P.M. Buzău a solicitat gestionarilor fondurilor cinegetice sărealizeze, până la data de 24.04.2019, programarea acțiunilor de monitorizare și estimare a efectivelor deanimale sălbatice din speciile strict protejate urs brun, râs şi pisică sălbatică,după centralizare rezultând planificarea anexată.

Rezultatele acţiunilor de monitorizare șiestimare realizate în fiecare fond cinegetic vor fi colectate și centralizate,la nivel  judeţean de Agenţia pentruProtecţia Mediului Buzău.

Pentru a se evita dubla înregistrare, în datade 3 iunie, la sediul A.P.M. Buzău, toți factorii implicați vor face o analiză a datelor de prezență rezultate din fişelede observaţii colectate din teren şi centralizatoarele alcătuite la nivel defond cinegetic.

Odată cu centralizările pe județ a datelorprovenite de la monitorizarea de primăvară se vor face și propuneri de plafonmaxim de intervenţie pentru speciile urs, râs şi pisică sălbatică pe fonduricinegetice şi gestionari, care voravea la bază nivelul pagubelor și conflictelor înregistrate, situaţiaefectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei.

Datele centralizate la nivel de judeţ vor fi transmise,până la data de 12 iunie a.c., la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediuluiși la Autoritatea CITES în domeniu (Institutul Național de Cercetare Dezvoltareîn Silvicultură – SCDEP Brașov. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului vatransmite datele centralizate pe judeţe către Ministerul Mediului, care vaintegra toate informațiile într-un studiu de estimare a efectivelor la nivelnațional și de determinare a nivelului maxim de intervenție în aceste populații.

În perioada imediat următoare, în conformitate cu Planulnațional de acțiune pentru specia Canis lupus, aprobat prin Ordinul nr.626/2018, Ministerul Mediului va transmite instrucțiunile de evaluare și pentruspecia lup.

Prin evaluarearealizată în cursul anului 2018, s-a estimat că în judeţul Buzău erau 820 deexemplare de urs, 247 exemplare de lup, 101 de exemplare de râs şi  253 exemplare de pisică sălbatică și s-apropus un număr maxim de intervenție pentru 39 de exemplare pentru urs, 30exemplare pentru lup și 19 exemplare pentru pisică sălbatică.

Începând cu anul 2017, recoltarea exemplarelor de urs șilup care produc în mod repetat  pagubesau pun în pericol sănătatea și securitatea populației se poate realiza doardupă abținerea avizului Ministerului Mediului, prin Direcția Biodiversitate curespectarea prevederilor procedurii și a nivelului de intervenție aprobate prinOrdinul ministrului mediului nr. 1169/30.08.2017.

De la aparițiaacestui ordin și până în prezent, un singur gestionar de fond cinegetic a depusla Ministerul Mediului o solicitare pentru obținerea derogării de la regimul deprotecție strictă pentru un exemplar din specia urs brun. Ca urmare anumeroaselor pagube produse în localitățile din fondul cinegetic 31 Colți lasfârșitul lunii martie a.c., A.J.V.P.S. Buzău a solicitat punctul de vedere alcomisiei de analiză constituită din reprezentanții A.P.M. Buzău și G.N.M. –C.J. Buzău, apoi avizul Direcției Biodiversitate din cadrul MinisteruluiMediului și, în baza acestuia din urmă, a obținut autorizația pentru recoltareaexemplarului care a produs pagube în comunele Colți și Pănătâu.

Conform condițiilorimpuse de A.P.M. Buzău în autorizația emisă în data de 3 aprilie a.c., gestionarula realizat recoltarea exemplarului de urs care a produs în mod repetat pagubeîn localitățile de pe raza fondului cinegetic 31 Colți, cu personalul tehnic despecialitate, prin metoda „la pândă”, după derularea, timp deaproximativ două săptămâni, a unor acțiuni de monitorizare și identificare aacestuia.

DIRECTOREXECUTIV,

Gabriela Munteanu

ANEXĂ

Programareaacțiunilor de monitorizare și estimare a efectivelor deanimale sălbatice din speciile strict protejate urs brun, râs şi pisică sălbatică(programaregestionari fonduri cinegetice)

A.J.V.P.S. Buzău – 22.04.2019 – 25.04.2019; pentru Fondurile cinegetice: 01 CA Rosetti,18 Tăbărăşti, 19 Stâlpu, 20 Monteoru, 23 Grăjdana, 24 Rușavățu, 26Umbrărelu,  27 Berca, 28 Cislău, 30Pătârlagele, 31 Colți, 32 Valea Nehoiului, 38 Neharna Mușa, 39 Breazău, 40Vintilă Vodă, 41 Beceni, 42 Aldeni, 43 Mărăcineni, 44 Câlnău, 46 Făgetu, 54Săgeata, 58 Oreavu 

A.V.P.S. Călifarul Alb   – 06, 10, 17 mai 2019; pentru Fondulcinegetic 22 Măgura – Tisău

Direcţia Silvică Buzău –  06.05.2019 – 10.05.2019; pentruFondurile cinegetice: 33 Siriu, 37 Piciorul Caprei, 45 Dedulești, 03 Rușețu

S.C. Ocolul Silvic Siriu SRL

08, 15, 22 mai 2019 –   pentru Fondul cinegetic 34 Harţagu

 – 09,16, 23 mai 2019 – pentru Fondul cinegetic 35 Păltiniş Caşoca 

A.V.Cerbul Carpatin Buzău

16.04.2019 – 18.04.2019 – pentru  Fondul cinegetic 29 Cătina

A.V.P.S. Călifarul

11.05.2019 – 12.05.2019 – pentru  Fondul cinegetic 21 Gura Sărăţii

10.05.2019 – 12.05.2019 – pentru Fondulcinegetic 25 Brăeşti

AVPS INTERAGRO București  – 03, 04, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 18, 19mai 2019 -pentru fondul cinegetic 36 Bâsca Mare.