Ocoalele de stat și private, sub coordonarea Gărzii Forestiere, au preluat în pază, până în prezent, 33 % din suprafața identificată ca fiind pădure nepăzită

Ordinul ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea Metodologiei de stabilire a ocolului silvic nominalizat și a Procedurii de preluare în pază a suprafețelor de fond forestier de maximum 30 de ha inclusiv aparținând persoanelor fizice și juridice a fost publicat marți în Monitorul Oficial, Partea I, nr 289/16.IV.2019.

Ținând cont de faptul că pădurile ai căror proprietari nu asigură paza prin ocoale silvice sunt cele mai expuse la distrugere, Ministerul Apelor și Pădurilor a dispus o serie de măsuri, creând, totodată cadrul legislativ și administrativ pentru ca întreg fondul forestier național să fie păzit prin ocoale silvice autorizate. În acest sens, s-au luat măsuri de sprijin financiar pentru a se asigura paza proprietăților mici, fiind create mecanismele de sprijinire a proprietarilor cu suprafețe de până în 30 de hectare, astfel încât aceștia să-și asigure paza pădurilor.

De asemenea, au fost găsite soluții și pentru situațiile în care proprietarii de pădure nu pot fi identificați: în aceste cazuri Gărzile forestiere predau pădurea pentru a fi păzită ocoalelor silvice, plata pazei pădurii fiind asigurată de la bugetul de stat.

Menționăm că, până acum, Gărzile forestiere au identificat o suprafață de 385.916 ha pădure pentru care proprietarii nu asigură paza. Din această suprafață, până la această dată, au fost preluate în pază 126.200 ha  de pădure, ceea ce reprezintă 33% din suprafața identificată ca fiind nepăzită, iar această operațiune continuă.

În vederea accelerării preluării în pază a tuturor suprafețelor de fond forestier de până la 30 de hectare aparținând persoanelor fizice și juridice, Ministerul Apelor și Pădurilor a luat următoarele măsuri:

  • – a modificat Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, cu modificările și completările ulterioare, în sensul corelării procedurii de acordare a ajutorului de stat în vederea asigurării serviciilor silvice pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice ale căror suprafețe sunt mai mici sau egale cu 30 de hectare;
  • – a emis Ordinul nr. 530/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a ocolului silvic nominalizat și a procedurii de preluare în pază a suprafețelor de fond forestier de maximum 30 ha, inclusiv, aparținând persoanelor fizice și juridice.

Nominalizarea ocolului silvic autorizat care asigură serviciile silvice pentru fondul forestier al altor proprietari decât statul se face prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza următoarelor criterii:

  1. a) existența unui acord între ocoalele silvice cu privire la asigurarea administrării sau a serviciilor silvice pentru întreg fondul forestier de maximum 30 ha, inclusiv, aparținând persoanelor fizice și juridice, aflat pe raza administrativă a unei comune, oraș sau municipiu;
  2. b) numărul cel mai mare de contracte de administrare/servicii silvice încheiate cu deţinătorii de suprafeţe de maximum 30 ha, inclusiv, aparținând persoanelor fizice și juridice dintr-un bazin/bazinet/trup de pădure/sat/unitate administrativ-teritorială, la nivelul unui ocol silvic;
  3. c) suprafața cea mai mare de fond forestier, rezultată din însumarea suprafeţelor de fond forestier de maximum 30 ha, inclusiv, aparținând persoanelor fizice și juridice dintr-un bazin/bazinet/sat/unitate administrativ-teritorială, pentru care se asigură administrarea/serviciile silvice de către un ocol silvic; la nivelul unui trup de pădure se nominalizează un singur ocol silvic;
  4. d) distanța dintre limita suprafeței de fond forestier căreia trebuie să i se asigure administrarea sau serviciile silvice și limita suprafeței fondului forestier pentru care ocolul silvic asigură în prezent administrarea/serviciile silvice.

La nominalizarea ocolului/ocoalelor silvice se iau în considerare criteriile în ordinea precizată anterior.

Nominalizarea ocoalelor silvice se face la nivel de bazin/bazinet/trup pădure/sat/unitate administrativ-teritorială, la solicitarea deținătorului sau ca urmare a analizei făcute la nivelul gărzii forestiere.

Prin decizia de nominalizare se acordă și dreptul ocolului silvic nominalizat să utilizeze dispozitivele speciale de marcat pentru executarea controlului de fond/evaluare de pagube și anularea cioatelor provenite de la tăierile ilegale de arbori.

De asemenea, s-a reglementat Procedura de preluare în pază a fondului forestier de maximum 30 de hectare inclusiv, aparținând persoanelor fizice și juridice, în sensul că ocolul silvic nominalizat prin decizie este obligat să asigure serviciile silvice pentru fondul forestier aparținând persoanelor fizice şi juridice, pe bază de contract de prestări servicii silvice sau pe bază de act de constatare.