Devierea Someșului Mic, lucrare necesară prelungirii pistei aeroportului Cluj-Napoca, nu poate fi realizată, deoarece CJ Cluj nu a rezolvat problema exproprierilor

DMinistrulapelor și pădurilor, Ioan Deneș, și directorul general al AdministrațieiNaționale „Apele Române”(ANAR), Victor Sandu,  au  efectuat, vineri, o vizită de lucru în județulCluj.

Cu acest prilej,directorul ABA Someș-Tisa, Ioana Diaconescu, și consilierul ministrului CosticăSofronie au prezentat, la fața locului, atât ministrului cât șireprezentanților autorităților locale, proiectele derulate de Ministerul Apelorși Pădurilor în județul Cluj.

Primulobiectiv prezentat a fost „Amenajarea râuluiSomeșul Mic în municipiul Cluj-Napoca”, în zona Aeroportului Internațional„Avram Iancu”. Valoarea totală actualizată a acestui obiectiv este de 174milioane de lei. Lucrările au început în anul 2012, iar termenul de punere înfuncțiune este 2022. Capacitățile care se vor realiza: 35,35 km regularizarealbie, 7,90 km îndiguire incintă aeroport, 17,94 km consolidări de mal râuSomeșul Mic, 14,80 km consolidare mal afluenți. Valoarea alocată în anul 2019este de 3 milioane de lei de la bugetul de stat. Scopul acestei investiții esteacela de a crea posibilitatea prelungirii pistei aeroportului Cluj-Napoca,astfel încât pe acest aeroport să poată ateriza și decola aeronavele de marecapacitate. Pentru aceasta este necesară devierea cursului natural al râuluiSomeșul Mic.

    Înacest context, ministrul apelor și pădurilor a declarat că ABA Someș-Tisa nupoate să finalizeze lucrarea din cauza faptului că terenurile pe care aceastaar urma să se construiască aparțin unor persoane private: „ABA Someș – Tisa are un contract de asociere cu Consiliul Județean Cluj,prin care, la obligația părților, C.J. și-a asumat responsabilitatea de aexpropria imobilele amplasate pe suprafața de teren destinată lucrărilor. Totodată,în contract se prevede că aceste terenuri, odată descărcate de sarcini, trebuiesă fie transmise Administrației Naționale «Apele Române», respectiv, ABA Someș –Tisa. Până în prezent, deși C.J Cluj a fost notificat referitor la stadiul încare se află procedura de expropriere, ABA Someș Tisa nu a primit niciun răspuns.În consecință, nu pot începe lucrările la acest important obiectiv de interesnu doar regional, ci chiar național”, a spus Ioan Deneș.

  Demnitarul a mai declarat că deși nu existăposibilitatea derulării lucrărilor, MAP a alocat în 2019 suma de 3 milioane delei, în speranța că autoritatea locală, parte din contractul de asociere, va fistimulată să își îndeplinească obligațiile. Ministrul a mai arătat că o altă problemăcare împiedică finalizarea proiectului, respectiv executarea canalului pe careva fi deviat Someșul Mic, este construirea unui pod rutier peste noul curs deapă, obiectiv investițional care se află tot în responsabilitatea ConsiliuluiJudețean Cluj.

Ulterior, delegațiacondusă de ministrul Ioan Deneș, însoțită de reprezentanții autoritățilorlocale, s-a deplasat în zona municipiului Dej, unde au fost inspectatelucrările „Reprofilare albie Valea Salcă amontemunicipiul Dej”.Valoarea totală actualizată a obiectivului este de 4,17 milioane lei, iaracesta va fi finalizat în 2019. Capacități: 2,775 kmreprofilare albie, 1,4 km protecție mal, 8 subtraversări, 1 prag de fund.Valoarea alocată în anul 2019 – 1,24 milioane lei de la bugetul de stat. Scopulacestei lucrări este acela de a apăra de inundații 1.054 de locuitori dinlocalitățile Dej și Jichiș, 40 de gospodării, 60 ha teren, 3 podețe.

Lafinalul vizitei de lucru, ministrul apelor și pădurilor s-a întâlnit, la Dej,cu primari din județul Cluj, cărora le-a prezentat investițiile derulate de MAPpe raza județului. Pe lângă proiectele amintite mai sus,demnitarul a mai adăugat că se află în derulare:

-„Amenajare valea Olpret în zonamunicipiului Dej”.Valoarea totală actualizată este de 10,93 milioane lei. Capacități: 27 kmamenajare albie, 3,39 km consolidări de mal,15 praguri.  Valoarea alocată în anul 2019  – 4,08 milioane lei din surse proprii. Obiectivul va fi finalizat anul acesta.

      -„Amenajare Valea Mărgăuța”. Valoaretotală actualizată 17,87 milioane de lei. Capacități: 5,5 km recalibrare albie,6,8 km consolidări de mal și zid de sprijin, 10 poduri, 27 bucăți căderi debeton. Valoarea alocată în anul 2019 – 1,25 milioane lei din Bugetul de Stat. Obiectivul va fi finalizat anul acesta.

       -„Amenajare Valea Călata”. Valoare totalăactualizată: 92,47 milioane de lei. Capacități: 36,17 km amenajare albie, 14,56km consolidări de mal, 26,06 zid de sprijin, acumulare Călățele 1,030 milioanem3, acumulare Călata 2,739 milioane m3.                

Valoarea alocată în anul 2019  – 0,4 milioane lei din surse proprii ANAR și 2milioane de lei de la BDCE. Obiectivul va fi finalizat în2020.

De asemenea, Ioan Deneșa mai afirmat că specialiștii MAP au identificat șapte puncte critice care arreprezenta un potențial pericol în cazul unor viituri. În aceste zone seintervine proactiv, investiții cărora li s-a alocat o sumă de aproximativ 3,1milioane de lei. 

          În ceea ce privește domeniul păduri,pentru anul 2019, pentru Programul de regenerare a pădurilor, MAP a alocat sumade 2.913.790 lei. Vor fi plantați 994.000 de puiețiforestieri, pe 343 ha de pădure.

Valoarea totală ainvestițiilor derulate de  MAP, în 2019,în județul Cluj este de peste 19,6 milioane de lei: 15 milioane de lei pentru domeniul ape, 2,9milioane de lei pentru domeniul păduri, 1,7 milioane de lei pentru Proiectul„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”(bani destinați construirii unorplatforme de depozitare a gunoiului de grajd).

DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE