Ministrul Ioan Deneș a inspectat stadiul investițiilor derulate de Ministerul Apelor și Pădurilor în județul Hunedoara

M

         Ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, a efectuat, astăzi, o vizită de lucru în județul Hunedoara, pentru a inspecta stadiul lucrărilor din cadrul obiectivelor de investiții derulate de Ministerul Apelor și Pădurilor în acest județ.

Demnitarul este însoțit de secretarul destat pentru păduri, Daniel-Constantin Coroamă, consilierii personali pentru apeși păduri, Constantin Sofronie și Ciprian Muscă, directorul general alAdministrației Naționale „Apele Române” (ANAR), Victor Sandu, directorul deinvestiții al ANAR, Vlad Marcoci, directorul general al RNP-Romsilva, GheorgheMihăilescu, directorul ABA Mureș, Cristian Bratanovici, directorul ABA Crișuri,Sorin Guler, director ABA Jiu, Marin Talău. Din partea autorităților locale,delegația este însoțită de prefectul județului Hunedoara, Fabius-TiberiuKiszely, deputatul de Hunedoara, Laurențiu Nistor.

               Prima oprire a delegației a fost la Primăriaorașului Brad, unde a avut loc o discuție cu autoritățile locale. Ulterior,s-au inspectat lucrările de la obiectivul de investiție „AmenajareValea Bradului, municipiul Brad, judeţul Hunedoara”. Valoarea totală a investiției este de 3 milioane de lei, iar în 2019, valoarea alocată este de 2,9 milioane de lei.În cadrul proiectuluise vorrealiza: recalibrarea albiei pe o lungime de 7,4 km, apărare de mal cu gabioanepe o lungime de 1 kilometru. Termenul de punere în funcțiune este anul 2019. Prin lucrările propuse se realizează atenuarea viiturilor, mărireacapacității de transport a albiei și protejarea malurilor în zonele periclitatede viitură. Astfel, vor fi protejate: un drum comunal, 5 poduri şi 62 de podeţe, 280 case şigospodării situate în intravilanul satului Valea Brad, 65 de case şi 55 de gospodăriisituate pe strada Frunză Verde, 25 case şi gospodării situate pe străzile Horeaşi Zarand (străzile fac parte din intravilanul orașului Brad), 105 ha terenagricol, 242 fântâni de apă potabilă, o bază sportivă, 6 agenţi economici, 0,5km reţea electrică de medie tensiune şi 2 km reţea electrică de joasă tensiune,1,2 km de reţea alimentare cu apă și 2 stăvilare.

Următoarea oprire a delegației conduse de ministrul IoanDeneș a fost la acumularea de la Mihăileni. Obiectivul Acumularea Mihăileni pe râulCrişul Alb, jud. Hunedoara are o valoare totală, actualizată, de 162,8mil lei. Valoarea alocată în anul 2019 – total 5,5 mil lei, de la bugetul destat.

 Acumularea va îndeplini funcţiuni complexe degospodărire a apelor din zona Brad – Gura Barza: asigurarea necesarului de apãpentru alimentarea populaţiei şi industriilor miniere; producerea de energieelectrică (1,2 Gw/an); apărarea împotriva inundaţiilor a industriei şiamenajărilor agricole din lunca Crişul Alb, pe sectorul Mihăileni – Vaţa, prinatenuarea viiturilor. Surselede apã din zonă nu pot acoperi în regim natural necesarul de apă şi din aceastăcauză este necesară realizarea acumulării pentru compensarea deficitelor dedebite şi pentru regularizarea scurgerii. Râul Crişul Alb care traversează zonaare un caracter torenţial, cu viituri importante care provoacă inundareaîntreprinderilor miniere, a localităţiilor şi terenurilor agricole riverane.Amploarea şi frecvenţa inundaţiilor din ultimii ani au fost cauzate de capacitateade scurgere a albiei reduse, ca urmare a ocupării terenurilor din lunca râuluiprin construcţiile unităţilor miniere şi ale localităţilor. AcumulareaMihãileni controlează scurgerea pe un bazin important având efect deregularizare atât a debitelor scăzute din perioadele de secetă cât şi aviiturilor. Lucrări care se vor executa în anul 2019 vor consta în montare de stăvilareechipamente hidromecanice și execuție lucrări la DN pe tronsoane fără viaduct.Termenul de punere în funcțiune este anul 2022.  

De la acumularea Mihăileni,  delegația s-a oprit la Primăria Buceș, unde aavut loc o conferință de presă, în cadrul căreia ministrul apelor și pădurilora prezentat investițiile derulate de MAP în județul Hunedoara pe domeniile deresponsabilitate. Astfel, valoarea totală a lucrărilor derulate prin MAP înjudețul Hunedoara, este de 385,2  mil lei(lucrări din domeniul gospodăririi apelor- 363,3 mil. lei, lucrări din domeniulpădurilor – 21,9 mil. lei). Pentru anul 2019, valoarea totală alocată prin MAP(ANAR+RNP): 35 mil lei – lucrări din domeniul gospodăririi apelor (31,4 mil lei),lucrări din domeniul pădurilor (3,6 mil. lei). Ministrul Ioan Deneș a maiprezentat lucrările derulate de RNP-Romsilva, în Hunedoara, respectiv „Reabilitaredrum forestier Sibișel, jud. Hunedoara” ( valoare totală 13,7 mil. lei,lungime drum 40,5 km); „Reabilitare drum forestier Anieș StrâmbuCeata, jud. Hunedoara” (valoare totală 6,65 mil. lei, 13,3 km lungime),precum și Ramificație Valea Obârșii Pârâul Stânilor jud. Hunedoara”(valoare totală 1,6 mil lei, lungime2,4 km). Tot în cadrul conferinței de presă, demnitarul a prezentat șiproiectul „Amenajarea complexă a râurilor Jiul de Vest și Est în vederea apărăriiîmpotriva inundațiilor a localităților riverane: Obiectul I – Punerea însiguranță a Barajului Valea de Pești, județul Hunedoara”, finanțat prinProgramul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Valoarea totală aobiectului de investiții este de 122,698 milioane lei, inclusiv TVA. În cadrul acestui proiect se vor realiza:asigurare linie de apărare – 18,585 km, protecție antierozionalăalbie – 13,835 km, dar și punerea în siguranță și modificarea funcțiunii pentruacumularea Valea de Pești.

După conferința de presă, delegațiacondusă de ministrul Ioan Deneș a avut o întâlnire cu  primari și silvicultori din zonă; s-au purtatdiscuții referitoare la investițiile derulate în județul Hunedoara, dindomeniile de responsabilitate ale Ministerului Apelor și Pădurilor. 

După această întâlnire delegația s-a deplasat în comuna Vațade Jos pentru a inspecta obiectivul „Lucrări pentru înlăturarea calamităților naturale produse înB.H. Crișul Alb în perioada 30.07-31.07.2018, județul Hunedoara”, Amenajare Valea Prăvăleni, județulHunedoara.  Valoarea totală a investițieieste de 22,8 milioane de lei. În cadrul proiectului se vor realiza: 6 km consolidăride mal, 4 praguri de cădere, 15 podețe de acces, 17 praguri de fund. Prinrealizarea lucrărilor obiectivului de investiție sunt puse în siguranță toate locuințeleriverane și căile de comunicație din localitatea Prăvăleni.

După-amiază,  delegația a ajuns în localitatea Gurasada și ainspectat lucrările la obiectivul „Regularizare pârâu Gurasada pe teritoriulcomunei Gurasada, județul Hunedoara.Valoarea totală a acestei investiții este de 50,5 milioane de lei. Capacitățile totale care vor fi realizate sunt: amenajarealbie pe o lungime de 22,9 km (însemnând terasamente, ziduri de sprijin, pereuzidit etc.), pe pârâul Gurasada și pe afluenții săi, pâraiele Vica, Boiu, Chivulești,Grecilor. Valoarea alocată pentru anul 2019 este de 10 milioane de lei.                                                                                            

Lucrările au ca scop protecția construcțiilor adiacentemalurilor și asigurarea spațiului vital pentru transportul debitelor marilichide și solide și pentru reducerea gradului de poluare a apei.

DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE