Precizare cu privire la situația barajelor din România

București, 20 martie 2019

În urma unor informații apărute în spațiul public referitoare la Raportul Curții de Conturi care prezintă situația barajelor în 2017 facem următoarele precizări:

 • Conform legislației în vigoare, barajele se încadrează în 4categorii de importanţă, după cum urmează:
 • A – baraj de importanţă excepţională;
 • B – baraj de importanţă deosebită;
 • C – baraj de importanţă normală;
 • D – baraj de importanţă redusă.
 • Ministerul Apelor și Pădurilor(MAP) și Administrația Națională „Apele Române”(ANAR) monitorizează și controlează în permanență, prin Inspecţia Bazinală a Apelor, starea barajelor, iar în urma verificărilor se stabilesc măsuri și planuri de conformare și/sau se aplică sancțiuni pentru nerespectarea legislației din domeniul siguranței barajelor și gospodăririi apelor.
 • Ca urmare a controalelor, dar și a conștientizării proprietarilor, procentul barajelor neautorizate a scăzut semnificativ comparativ cu 2017.
 • Conform principiului transparenței și pentru corecta informare a opiniei publice,  date din cel mai recent raport de monitorizare a barajelor din România au fost postate pe site-ul MAP și ANAR pe 11 decembrie 2018.
 • Având în vedere interesul arătat de mass-media pe acest subiect, reluăm informațiile:
 • Baraje de importanță A și B – 181 existente la nivel național (deținute de: ANAR – 86, Hidroelectrica – 89, alte entități – 6)din care baraje neautorizate, 1 (Bilciurești – baraj construit în 1930, care are în desfășurare lucrări de punere în siguranță și, în prezent, nu are volum de apă);
 • Baraje de importanță C și D – 2.223 existente la nivel național (deținutede ANAR -330, alte entități -1672), din care 982 neautorizate (deținute de ANAR – 27, majoritatea având îndesfășurare lucrări de punere în siguranță sau fiind în procedură avansată dereautorizare).

Barajele neautorizate sunt deţinute, de regulă, de societăţiaflate în insolvenţă, diferite alte entităţi comerciale private (societăţicomerciale, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale etc.) şi au termende conformare permanent.

Sub coordonarea Ministerului Apelor șiPădurilor, Administrația Națională „Apele Române” pune în aplicare un Plan demăsuri pentru o perioadă de 3-5 ani pentru conformarea tuturor barajelornereglementate din punct de vedere al legislației naționale privind siguranța. Înprezent, conform acestui plan, sunt propuse pentru autorizare/reautorizare 341baraje în 2019, 314 în 2020 și 317 în 2021, adică un total de 972 baraje.

Subliniem faptul că pentru barajele şilacurile de acumulare care au mai mulţi proprietari care îşi dispută dreptul deproprietate în instanţă, MAP nu are competenţa de a interveni în acest proces,însă efectuează controale permanente prin compartimentele de specialitate aleANAR, astfel încât să fie evitată apariţia situaţiilor de risc cum ar fiavarierea acestor lucrări în cazul producerii viiturilor.

Menționăm faptul că specialiștiiMinisterului Apelor și Pădurilor și ai Administrației Naționale „Apele Române”  monitorizează în permanență situația tuturorbarajelor din România.

În contextul schimbărilor climatice șiîn fața noilor provocări pe care ni le rezervă natura, MAP, ANAR șiinstituțiile subordonate din domeniul apelor depun eforturi constante șisusținute cu scopul de a menține climatul de siguranță necesar atât cetățenilorși bunurilor acestora, cât și activităților socio-economice desfășurate deentitățile implicate în dezvoltarea țării și creșterii nivelului de trai.

În concluzie, în niciun moment nu aexistat „riscul producerii unor catastrofe, cu consecințe semnificative asuprapopulației, proprietăților și mediului” așa cum se menționează în documentulcitat și întocmit de persoane care nu au competență și responsabilitate îndomeniul hidrotehnic. Inducerea unui sentiment de panică în rândul cetățenilor,fără a solicita un punct de vedere din partea specialiștilor din domeniu esteun demers care arată lipsă de profesionialism, chiar și în domeniuljurnalistic. Combatem ferm aceste afirmații care nu sunt în concordanță cuadevărul și, totodată, reiterăm faptul că MAP și ANAR acționează permanentpentru a asigura furnizarea tuturor serviciilor și beneficiilor socio-economicepe care le pot aduce barajele și lacurile de acumulare, inclusiv securitatea șisiguranța cetățenilor. 

Compartiment Comunicare și Relaţii cu Presa

e-mail: birou.presa@rowater.ro;biroupresa.apeleromane@gmail.com