Control la Acumularea Colibița

CÎn urma unor informații apărute în spațiul public, conform căroraproprietarii unor imobile situate în arealul AcumulăriiColibița deversează apă menajeră în lac, directorul general alA.N. „Apele Române”, Victor Sandu, a dispus efectuarea unui control, în regim de urgență, de către Inspecția Bazinală aApelor(IBA).

De asemenea, directorul general al ANAR a cerut echipei decontrol  ca la finalul acțiunii săprezinte raportul de control și propuneri de măsuri.

Compartimentul de Comunicare și Relații cu Presa va reveni, în cel maiscurt timp, cu detalii referitoare la acțiunea de control efectuată de cătreIBA.

 Informații suplimentare:

Acumularea Colibița este amplasată pe râul Bistrița, este realizatăprintr-un baraj din anrocamente cu mască din beton asfaltic cu un volum totalde cca. 100 milioane, un volum util de 75 milioane mc și un volum de atenuare aundelor de viitură de 25 milioane mc și care asigură resursa de apă pentrualimentarea cu apă a localităților din aval, inclusiv a Municipiului Bistrița,precum și apărarea împotriva inundațiilor a acestei zone.

Lucrările au o vechime de peste 30 de ani, altele de peste 40 ani, șiechipamente cu durata de viață depășită. Dată fiind importanța, în primul rând,pentru populație a amenajării, A.N. „Apele Române” prin Administrația Bazinalăde Apă Someș – Tisa a promovat un proiect complex de reabilitare și modernizarea construcțiilor, echipamentelor și instalațiilor de la baraj și de ladescărcătorii hidraulici ai acestuia la care se adaugă lucrări de amenajare alecursului de apă care vor mări gradul de protecție al populației șiinfrastructurii localităților la inundații.

Lucrările se fac cu respectarea principiilor Planului de management alriscului la inundații și ale principalelor directive europene din domeniulgospodăririi apelor și protecției mediului.

Soluțiile de reabilitare și modernizare includ atât măsuri deprotejare a ecosistemelor acvatice, cât și măsuri de consolidare a malurilor șiversanților.

Pentru realizarea celor mai importante măsuri care privesc barajuleste prevăzută golirea parțială a lacului de acumulare conform unui grafic caresă nu pună în pericol lucrările hidrotehnice, malurile și versanții, precum șiobiectivele socio – economice din zona de influență.C