Se convoacă Consiliul judeţean Buzău în şedinţă extraordinară, VINERI, 12 OCTOMBRIE 2018, ora 10:00

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, având următoarea ordinea de zi:

1.Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 7;

2. Stabilirea sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii reprezentând sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022 ;

3. Stabilirea sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii reprezentând sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022.

4. Completarea Anexei nr. 5 la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020;

5. Aprobarea promovării proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii;

6. Aprobarea prelungirii contractelor de delegare a gestiunii directe a unor servicii publice către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

BUZĂU, 09 OCTOMBRIE 2018

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Be the first to comment

Leave a Reply