Buzău: Situația depozitelor de deșeuri care s-au aflat în procedura de infringement

În județul Buzău următoarele 3 depozite neconforme de deșeuri s-au aflat în procedura de
infrigement:

– Depozitul de deseuri ind. periculoase SC RAFINĂRIA ”VENUS OILREG SA Ramnicu Sărat
– Depozitul de deseuri ind. periculoase SC FERMIT SA Ramnicu Sărat
– Depozitul de deseuri municipale Nehoiu.

Toate aceste depozite neconforme sunt cuprinse in Tabelul 5.5 din HG nr. 349/2005 privind
depozitarea deseurilor, cu termene impuse pentru sistarea depozitarii: 16.07.2009 pentru depozitul
Nehoiu si 31.12.2006 pentru cele 2 depozite de deseuri industriale periculoase.
Stadiul actual al inchiderii acestor depozite este urmatorul:

1. Depozitul neconform de deseuri municipale clasa b Nehoiu
Este amplasat in sat Chirlesti, pct. Valea Rea, oras Nehoiu.
Suprafata depozitului – 1241 mp.
Deseurile depozitate sunt deseuri municipale asimilabile.
Este proprietate publica a Primariei Orasului Nehoiu.
Acte administrative emise în vederea închiderii depozitului:
– Proiect tehnic de inchidere ;
– Certificat de urbanism nr. 36/19.04.2017 ;
– Obligații de mediu cu program de conformare la incetarea activitatii nr. 11700/22.09.2009;
– Decizia etapei de incadrare nr. 143/13.07.2017 pentru proiectul „Inchiderea depozitului neconform
Nehoiu” emisa de APM Buzau;
– Autorizatia de contruire nr. 35/17.08.2017, eliberata de Primaria Orasului Nehoiu pentru lucrarile de
inchidere a depozitului, valabila 12 luni;
– Contract de executare lucrari nr. 10/22.09.2017 intre UAT Oras Nehoiu si SC TOPO BOGDI
CONSTRUCT SRL;
Stadiu actual:
– Activitatea de depozitare a fost sistata din 16.07.2009, conform prevederilor HG nr. 349/2005.
– S-au finalizat lucrarile de inchidere – 100 % lucrari realizate;
– Lucrările de închidere au fost începute efectiv în data de 25.09.2017 si s-au finalizat la data de
28.12.2017, conform Procesului Verbal nr. 14329/28.12.2017 incheiat la finalizarea lucrarilor de
inchidere si a Notei de Constatare nr. 403/28.12.2017- intocmita la inspectia finala la terminarea
lucarilor de inchidere, de catre comisarii GNM CJ Buzau impreuna cu reprezentantii APM Buzau,
pentru verificarea respectarii conditiilor impuse de APM Buzau prin Decizia Etapei de Incadrare nr. 143/13.07.2017;
– Se efectueaza monitorizarea postinchidere a depozitului conform actelor de reglementare detinute.

2. Depozitul neconform pentru deşeuri industriale periculoase SC RAFINARIA VENUS
OILREG SA Ramnicu Sarat
Este situat in municipiul Rm. Sarat, batal mal stang rau Ramnicu Sarat.
Suprafata depozitului – 6,29 ha.
Deseurile depozitate sunt gudroane acide si reziduuri petroliere.
Este administrat de SC REMAT METAL MASTER SRL in urma vanzarii de active a SC
RAFINARIA VENUS OILREG SA-societate in faliment.
Acte administrative emise în vederea închiderii depozitului:
– Adresa pentru stabilirea obligațiilor de mediu la încetarea activității nr. 12981/17.12.2014, emisa
pentru S.C. Rafinăria Venus Oilreg S.A.- societate în insolvență, prin C.I.I. Pătru Ioan Cristian;
– Adresa pentru stabilirea obligațiilor de mediu la vânzarea de active nr. 9720/15.09.2015, emisa
pentru S.C. Rafinăria Venus Oilreg S.A.- societate în faliment, prin C.I.I. Pătru Ioan Cristian;
– Adresa pentru stabilirea obligațiilor de mediu în urma vânzării-cumpărării activelor nr.
12835/15.12.2015, emisa pentru S.C. Remat Metal Master S.R.L. Bragadiru (actualul administrator al
depozitului);
– A fost inregistrata la APM Buzau sub nr. 12146/21.11.2016, solicitarea privind obtinerea acordului
de mediu pentru proiectul ,, Inchiderea depozitului neconform de deseuri periculoase-Batal mal stang
rau Ramnicu Sarat, care a apartinut SC RAFINARIA VENUS OILREG SA”. Ulterior, APM Buzău
prin mai multe îndrumare (ex. adresele nr. 12225/22.11.2016, nr. 8394/12.07.2017, 11982/20.10.2017,
12500/03.11.2017), a solicitat societatii completări la documentatie.
– CERTIFICATUL DE URBANISM nr. 16/15.03.2018, emis de catre Primaria Municipiului Rm.
Sarat in scopul ,,INCHIDERE DEPOZIT NECONFORM DE DESEURI PERICULOASE-BATAL
MAL STANG RAU RAMNICU SARAT’’, valabil 24 de luni de la data emiterii, care a fost depus la
APM Buzau si inregistrat sub nr. 1631/15.03.2018;
– Decizia etapei de evaluare inițială nr. 39/02.02.2018, emisă pentru proiectul de închidere a
depozitului; Pentru continuarea procedurii, APM Buzau a solicitat titularului sa depuna: memoriu de
prezentare, pe suport de hartie si in format electronic, care sa respecte prevederile din HG nr. 349/2005, privind inchiderea depozitelor de deseuri si care sa contina informatii cu privire la siturile
potential contaminate avand in vedere ca acest depozit este inclus in lista siturilor potential
contaminate.
– Au fost elaborate BM I și BM II, în anii 2000 respectiv în anul 2005 și SER, în anul 2002.
Stadiu actual:
– Activitatea de depozitare a fost sistata din anul 2002 (anterior termenului stabilit prin H.G. nr.
349/2005care era 31.12.2006), iar activiatea societatii SC Rafinaria Venus Oilreg SA a incetat in anul
2007;
– Lucrările de închidere a depozitului au fost realizate în procent de 0% (nu au fost incepute);
– Termenul impus pentru finalizarea lucrărilor fiind 20.02.2021, conform programului de
conformare privind stabilirea obligatiilor de mediu;
– SC REMAT METAL MASTER SRL a efectuat buletinele de analiza impuse prin Programul de
conformare privind stabilirea Obligatiilor de mediu, pentru semestrul I 2018 si au fost transmise la
APM Buzau si inregistrate sub nr. 1669/02.02.2018;
– Prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 536/27.06.2018 s-a aprobat Ghidul solicitantuluiconditii
specifice de accesare a fondurilor pentru Apel de proiecte pentru Decontaminarea Siturilor
Poluate Istoric (proiecte noi) prin POIM 2014-2020, ce cuprinde si Axa Prioritara 4: ,,Protectia
mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminarea
siturilor poluate istoric”. Intrucat nu dispune de fonduri suficiente pentru a inchide depozitul, SC
REMAT METAL MASTER SRL in calitate de proprietar al depozitului de deseuri periculoase, a
demarat procedura de a pune la dispozitia autoritatilor publice Ramnicu Sarat situl contaminat istoric
,,Depozitul neconform pentru deşeuri industriale periculoase SC RAFINARIA VENUS OILREG SA
Ramnicu Sarat” in vederea implementarii proiectului;
– SC REMAT METAL MASTER SRL a transmis Consiliului Local Municipal Ramnicu Sarat
,,SCRISOAREA DE INTENTIE” privind incheierea unui Contract de constituire a dreptului de
superficie intre SC REMAT METAL MASTER SRL, in calitate de proprietar si municipiul Ramnicu
Sarat, in calitate de superficiar;
– In sedinta Consiliului Local Municipal Ramnicu Sarat din data de 30.08.2018 s-au informat membrii
consiliului cu privire la continutul Scrisorii de Intentie. Reprezentantii UAT Rm. Sarat au informat
GNM-CJ Buzau ca in sedinta ordinara din luna septembrie urmeaza sa se ia o decizie cu privire la
aceasta;
– Prin Nota de Constatare nr. 328/06.09.2018, s-au impus SC Remat Metal Master SRL masurile de a
obtine acordul de mediu pentru proiectul de inchidere a depozitului, cu termenul de realizare
31.10.2018 (In termen) si de a comunica la GNM-CJBuzau Decizia Consiliului Local Municipal cu
privire la Scrisoarea de Intentie privind incheierea unui Contract de constituire a dreptului de
superficie intre SC REMAT METAL MASTER SRL, in caliatate de proprietar si municipiul Ramnicu
Sarat, in calitate de superficiar, cu termenul de realizare de 30.09.2018 (In termen);
– Nu este constituit fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere;
Sanctiuni
– In 2011 si in 2012 a fost sanctionata contraventional SC Rafinaria Venus Oil Reg SA pentru
nerealizare masuri impuse la controlul anterior conform legislatiei de mediu in vigoare;
– Pentru nerespectarea conditiilor din Programul de Conformare cu Obligatiile de mediu la inchiderea
depozitului, SC REMAT METAL MASTER SRL a fost sanctionata contraventional pe data de
13.10.2017, iar pentru nerealizarea monitorizarii factorilor de mediu a mai fost sanctionata
contraventional de inca 2 ori (pe 07.09.2016 si pe 03.08.2017) conform legislatiei de mediu in vigoare.

3. Depozitul neconform pentru deşeuri industriale periculoase generate de la SC FERMIT
SA Ramnicu Sarat

Este amplasat pe malul stang al raului Ramnicu Sarat, la o distanta de circa 2-3 km de SC FERMIT
SA Ramnicu Sarat.
Suprafata depozitului – 10704 mp.
Deseurile depozitate sunt deseuri tehnologice periculoase cu continut de azbest.
Proprietarul actual este Primaria Municipiului Ramnicu Sarat- detinatorul terenului, iar generatorul
deseurilor este SC FERMIT SA Ramnicu Sarat.
Acte administrative emise în vederea închiderii depozitului:
– Aviz de mediu nr. 14/15.04.2008 la incetarea activitatii (cu etape/termene de realizare a inchiderii);
– Notificare tip B nr. 252/28.09.2009 pentru proiectul ,, Inchiderea depozitului de deseuri tehnologice
periculoase SC FERMIT SA”;
– in anul 2001 au fost elaborate Raport la Bilant de Mediu nivel I si II; in anul 2002 a fost elaborat
Studiu de evaluare de risc;
– Decizia de transfer nr. 12583/19.09.2011 a Acordului de mediu nr. 252 de la SC Fermit SA catre
Primaria Municipiului Ramnicu Sarat;
– Adresa nr. 24047/01.11.2016 prin care Primaria Municipiului Ramnicu Sarat a solicitat la APM
Buzau anularea Deciziei de transfer- APM nu a fost de acord cu anularea;
– Certificatul de Urbanism nr. 176/06.09.2017 pentru „Inchiderea depozitului de deseuri tehnologice
periculoase ale SC FERMIT SA Ramnicu Sarat, valabil 24 de luni, eliberat Primaria Ramnicu Sarat;
– Certificatul de Urbanism modificat, nr. 198/26.09.2017;
– Autorizatia de construire nr. 97/28.09.2017 emisa pentru lucrarile de inchidere a depozitului;
– Aviz de gospodărirea apelor nr.392 din 10.12.2009 pentru proiectul de închidere, emis de A.N.
APELE ROMÂNE – Direcția Apelor Siret; Punct de vedere nr.7012 din 02.05.2017 emis de ANAR
ABA Siret privind monitorizarea apelor subterane;
– Adresa APM Buzau nr. 11449/02.10.2017 (transmisa catre UAT Ramnicu Sarat, SC Fermit SA si
GNM CJ Buzau) prin care a stabilit modificarile acceptate fata de prevederile initiale cuprinse in
Notificarea tip B nr. 252/28.09.2009 (modificarea tipurilor de materiale ce vor fi utilizate pentru
straturile de impermeabilizare artificială și de drenaj).
Stadiu actual
– Activitatea de depozitare a fost sistata din 31.12.2006;
– Lucrarile de inchidere a depozitului de deseuri periculoase Fermit au inceput in data de 25.07.2017
si sunt realizate in procent de 95%;
– S-au efectuat lucrarile de executare a stratului de sustinere de compactare a suprafetei depozitului; a
digurilor de protectie si impermeabilizarea acestora cu geomembrana; a straturilor sintetice de
impermeabilizare si drenaj pe suprafata depozitului; a stratului de recultivare ( in prop. de 100 %); a
retelei de colectare si evacuare a apei meteorice de pe suprafata depozitului; a gardului de imprejmuire
a perimetrului depozitului, inclusiv portile;
– Mai sunt de realizat lucrarile de montare a georetelei pe taluzuri;
– Termenul estimat pentru închidere este 28.09.2018, conform autorizatiei de construire;
– SC FERMIT SA Ramnicu Sarat realizeaza monitorizarea factorilor de mediu pentru deposit ( sol,
apa de suprafata si apa subterana) conform obligatiilor din avizul de mediu.
Obligațiile de monitorizare postînchidere, pe o perioadă de minim 30 de ani de la finalizarea lucrărilor
de închidere, au fost stabilite în concordanță cu prevederile H.G. nr. 349/2005 prin Avizul de mediu la
închiderea depozitului nr. 14/15.04.2008 .
– Nu este constituit fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere.
Sancțiuni
Pentru nerealizarea masurilor din programul de conformare, SC FERMIT SA Ramnicu Sarat a fost
sanctionata in data de 20.10.2010, iar pentru neconstituirea fondului de inchidere a depozitului a fost
sanctionata in data de 24.03.2010 conform legislatiei de mediu in vigoare.

Be the first to comment

Leave a Reply