Ședință C.L.M. la Primăria Buzău

Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară
pentru luni, 18 decembrie 2017, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul
Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr.
163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Nicu I. Constantinescu (sala 13).
Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului
Buzău pe anul 2017;
2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Înfrățire și
Cooperare între Municipiul Buzău, județul Buzău din România și Municipiul
Soroca, Raionul Soroca din Republica Moldova;
3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de acordare de
granturi unităților de învățământ din municipiul Buzău cu rezultate deosebite în
domeniul incluziunii sau în domeniul performanțelor școlare;
4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în vederea
finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local a VI-a ediție a
Trofeului „Buzăul Sportiv” de iarnă, 21 – 23 decembrie 2017;
5.- proiectul de hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate
în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei
publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se
asigură de Direcţia de Poliţie Locală Buzău;
6.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 299/12.10.2017
pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare str.
Maior Aviator Ioan Peneș, str. Aerodromului și Intrarea Aviației din
municipiul Buzău”;
7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții publice „Reabilitare str. Maior Aviator Ioan Peneș, str. Aerodromului
și Intrarea Aviației din municipiul Buzău”;
8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții publice „Reabilitare Șoseaua Pogonele, tronson cuprins între S.C.
Romrecycling S.R.L. și limita U.A.T. Municipiul Buzău”;
9. proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice„Construire
monument de for public-Statuie Alexandru Marghiloman în incinta
Ansamblului Parcului Marghiloman, str.Plantelor nr.1, municipiul Buzău”
10.- proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor aferente funcţiilor din
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Buzău, precum şi în cadrul serviciilor publice
de interes local ale Municipiului Buzău;
11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii
juridice de consultanță și asistență pentru finalizarea procesului de soluționare a
tuturor notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001;
12.- proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării onorariului avocatului
colaborator Ionescu Gabriela;
13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul
2018 până la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al anului 2018 al Regiei
Autonome Municipale „RAM” Buzău;
14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău;
15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău;
16.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
17.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății
Comerciale Trans Bus S.A. Buzău, prin aport în numerar;
18.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social şi modificarea
unor articole ale Actului Constitutiv al Societății Comerciale „Piețe, Târguri și
Oboare” S.A. Buzău;
19.- proiectul de hotărâre pentru majorarea indemnizaţiilor membrilor
consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare S.A.
Buzău;
20.- proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a
solicitărilor de locuinţe sociale;
21.- proiectul de hotărâre privind subvenționarea din bugetul local al
municipiului Buzău pe anul 2018 a Fundației pentru copii “Sf. Sava de la Buzău”;
22.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Cernăteşti,
judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Cernăteşti, în calitate de membru
asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”;
23.- proiectul de hotărâre privind aprobarea unor facilități de transport în
comun cu autobuzele Societății Comerciale ”Trans – Bus” S.A. Buzău pentru unele
categorii de persoane cu venituri până la nivelul salariului minim brut pe
economie, cu domiciliul în Municipiul Buzău”;
24.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau
închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău;
25.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
administrarea spaţiilor verzi în municipiul Buzău;
26.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu
altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului situată în
municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, bloc C1 Centru, parter;
27.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public
al municipiului Buzău a unor imobile reprezentând terenuri şi terenuri cu
construcţie, situate în municipiul Buzău, strada Haiducului numerele: 2, 4, 6, 8, 11,
aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
28.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public
al municipiului Buzău a unui imobil reprezentând teren cu construcţie, situat în
municipiul Buzău, strada Dreaptă nr. 26, aflat în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
29.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a
două terenuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32;
30.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de
achiziţie de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe care vor avea destinaţia de
locuinţe sociale;
31.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului situat în aleea
Dumbrava nr. 9 bis din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului
Buzău;
32.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare a unui
teren aflat în proprietatea privată a municipiului Buzău;
33.- alte probleme ale activităţii curente.
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă
publică a prevederilor prezentei dispoziţii.
P R I M A R,
Constantin Toma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Be the first to comment

Leave a Reply