Citiți în ediția print! Interviu în exclusivitate cu ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu

1. Rep. ”România are termen până la finalul anului 2017 să închidă 101 gropi de gunoi neconforme. Care este situația în acest moment”

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, Tabelul 5.2 (Depozite neconforme clasa „b” din zona urbană care sistează/încetează depozitarea în perioada 16 iulie 2009 – 16 iulie 2017), 101 depozite neconforme de deșeuri municipale trebuiau să-și sisteze activitatea de depozitare în mod etapizat, în perioada 16 iulie 2009 – 16 iulie 2017.

Până în prezent, 63 de depozite municipale au fost închise și recepționate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, celelalte 38 de depozite fiind în diverse faze de închidere. Trebuie precizat că toate cele 101 depozite municipale au sistat activitatea de depozitare.

2. Rep. ”Credeți că vom reuși să colectăm deșeurile selectiv? Aveți proiecte în dezvoltare acum?”

Cadrul legislativ privind managementul deşeurilor (Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare) a stabilit clar responsabilităţile factorilor implicaţi în managementul deșeurilor provenite de la populație, în mod deosebit ale autorităţilor publice locale, care au obligaţia implementării şi asigurării funcţionării sistemului integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul fiecărei localităţi, prin organizarea colectării selective a deşeurilor, transportul, neutralizarea, valorificarea, incinerarea şi depozitare finală a acestora.

Colectarea şi transportul deșeurilor municipale trebuie realizate, direct, prin intermediul serviciilor de specialitate din cadrul Consiliilor Locale sau, indirect, prin cedarea acestei responsabilități, pe bază de contract, către firme specializate în servicii de salubrizare.

Fondurile Structurale finanțează Sisteme de Management Integrat al Deşeurilor[1] care cuprind toate activitățile de management cu privire la deșeuri, respectiv: segregare la sursă, colectare, transport, transfer, sortare şi reciclare, compostare, tratare mecanobiologică şi depozitare[2]. Proiectele acopera zonele urbane şi rurale, la nivel judeţean.

În ceea ce privește rata de colectare separată a deșeurilor reciclabile o estimare efectuată de către Ministerul Mediului, prin instituțiile din subordine, arată că aceasta este de aproximativ 6%.

În prezent, în România, nu există un instrument economic prin care gospodăriile să fie încurajate să își diminueze cantitatea de deșeuri generate și să separe deșeurile la sursă. Metoda aplicată se rezumă la plata serviciului de eliminare a deșeurilor municipale solide prin sistemul cu tarif fix sau taxele municipale. Toți utilizatorii plătesc aceleași tarife sau taxe municipale, indiferent cât deșeu prezintă pentru ridicare. Prin folosirea sistemului cu tarif fix nu există niciun stimul pentru reducerea cantității deșeurilor generate.

Prin promovarea sistemului PAYT (Pay-as-you-throw – plăteşte pentru cât arunci) se va introduce un model de taxare pe serviciu pentru eliminarea deșeurilor municipale solide, în care utilizatorii sunt taxați pe baza cantității de deșeuri pe care o aruncă în pubela pusă la dispoziție de autoritatea locală prin serviciul de salubritate.

Acest instrument se bazează pe două politicii de mediu: principiul „poluatorul plătește” și principiul „responsabilității comune”.

Metoda de implementare va fi descrisă printr-o normă legală și va include detalii tehnice aferente tuturor situațiilor specifice tării noastre, în vederea unei implementări optime. De asemenea, implementarea acestui sistem va fi însotită de campanii de informare publică pentru responsabilizarea tututor factorilor implicați.

3. Rep. Ce proceduri de infringement are România în acest moment?

În prezent sunt în procedură contencioasă (la nivelul Curții de Justiție a UE) 3 proceduri de infringement:
1. Neîndeplinirea obligațiilor având ca obiect greșita aplicare a prevederilor Directivei 2008/98/CE privind deșeurile –neadoptarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor

2. Aplicarea necorespunzătoare a dispoziţiilor art. 13, și lit. b) a art. 14 din Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri – neînchiderea a 68 de depozite de deșeuri (municipale și industriale) care și-au sistat activitatea de depozitare până la 16 iulie 2009

3. Neadoptarea măsurilor adecvate pentru a preveni ridicarea de praf de pe suprafața iazului Boșneag – extindere – România nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 4 și al articolului 13 alineatul (2) din Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive (responsabil pentru adoptarea măsurilor necesare conformării-Ministerul Economiei)

In procedură pre-contencioasă – 10 proceduri de infringement din care 7 în faza de punere în întârziere și 3 în faza de aviz motivat:

Etapa punere în întârziere/punere în întârziere suplimentară
1. Netranspunerea Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

2. Aplicarea necorespunzătoare a Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari şi a Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la UE

3. Încălcarea sistematică a Directivei 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, a Articolului 4(3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și a Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună floră sălbatică în procesul de autorizare a microhidrocentralelor din România (responsabili-Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor)

4. Netranspunerea conformă și nepunerea în aplicare a prevederilor Directivei 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive –prin aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 377/19.05.2017 a Ordinului viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, au fost create premisele clasării acestei cauze.
5. Incorecta aplicare a prevederilor Directivelor 2006/66/CE (privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori) și 2008/98/CE (privind deșeurile) și a Deciziei Comisiei 2011/753/UE de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE (nerespectarea obligațiilor de raportare) –prin transmiterea rapoartelor solicitate in scrisoare la Comisie, respective la EUROSTAT, in data de 18 septembrie a.c., au fost create premisele clasării acestei cauze.
6. Incorecta aplicare a prevederilor Directivelor 2008/50/CE (privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa) și 2004/107/CE (privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător) precum și a Deciziei de punere în aplicare 2011/850/UE a Comisiei de stabilire a normelor pentru Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE în ceea ce privește schimbul reciproc de informații și raportarea privind calitatea aerului înconjurător, care precizează conținutul și formatul datelor care trebuie raportate Comisiei în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE și al articolului 5 alineatul (4) din Directiva 2004/107/CE
7. Aplicarea incorectă a Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental
Etapa aviz motivat/aviz motivat suplimentar
Depășirea valorilor limită pentru PM10, în mai multe zone și aglomerări nefiind îndeplinite obligațiile în temeiul art. 5(1) din Directiva 1999/30/CE privind valorile limită pentru bioxidul de sulf, bioxidul de azot și oxizilor de azot, particule si plumb în aerul ambiant
Netranspunerea Directivei 2014/99/UE de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a Directivei 2009/126/CE privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină
Netranspunerea Directivei (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport de plastic subțire.
continuare

Be the first to comment

Leave a Reply