Bătălie pe Regulamente, la Primărie se omoară câinii și pisicile, la C.J transportatorii

Un apetit sporit pe aleșii noștri în fabricarea de Regulamente născocite de minți vesele și creative ce par să descopere, că odată cu ei, s-a născut și lumea și trebuie reglementată. Scriam nu de mult de Regulamentul, creație proprie a primarului Constantin Toma și juristul Bogdănel ce reglementa circulația animalelor de casă prin Buzău. Îi picase pe câini și pisici și a croit niște reguli aspre prin care să reglementeze nașterea, creșterea, procrearea și uciderea lor, după cele mai exigente descoperiri ale științei și tehnicii. Numai că nici primarul și nici Bogdănel nu au știut la timpul potrivit că există niște legi pe lumea asta, care nu ne dă voie să dezlănțuim fiara din noi, oricât de animale am fi, și să ne purtăm civilizat în ale reglementărilor în așa fel încât să purcedem să punem reguli doar în folosul cetățenilor și nu să ne situăm pe poziția de zbiri sau de stăpâni oricât de lipit ni se pare scaunul de fund la un moment dat din viața noastră. Proiectul primarului a picat după ce deputatul Sebastian Radu l-a făcut de râs pe primar în ședință publică și i-a amintit prin trimișii săi că există legi în țara asta care trebuiesc respectate. Între timp, Bogdănel, juristul primarului a ieșit din front și a dezertat în tabăra lui Neagu, la Consiliul Județean unde s-a pus pe treabă. Nu l-au interesat problemele juridice cu care se confruntă instituția, ci a dat valma să croiască și aici un regulament. Nu conta pentru ce, numai să fie. De câini și pisici nu a primit voie să se apropie, nici despre deszăpeziri nu a putut reglementa. Nu a avut cale liberă să făurească un regulament de plantare a perdelelor de protecție pentru zăpezile ce vor veni și nici de inventarierea fântânilor cu apă sleită de la țară. Nu s-a gândit Bogdănel să facă un regulament prin care să se inspecteze zonele verzi administrate de Consiliul Județean Buzău și care nu prea mai sunt și nici alte chestiuni mai importante și anume cam pe unde se duc banii pe studiile de fezabilitate pentru Mega-Groapa de Gunoi sau dacă s-au epuizat ratele din împrumutul luat pentru niște hârtii despre Mega-afacere. Nu s-a gândit Bogdănel al nostru nici la unele, nici la altele pe care le vom aminti mai târziu și nici la cele care vor veni. Să le reglementeze și pe ele nițel. S-a gândit la ceea ce încă mai mergea la propriu prin acest județ. Și anume la transportatorii care încă se mai încăpățânează să străbată județul. Le-a pus gând rău, că vrea să se extindă Toma. Și le-a întocmit un Regulament pe care-l vor citi în trei-patru luni, după ce vor fi scoși de pe piață, dacă nu sunt isteți să-l amendeze în instanță pentru a se vedea cât de putred este la rădăcini. Revenim cu un material incendiar, dar până atunci vă lăsăm să citiți proiectul de regulament ce va fi obligatoriu pentru cei care vor circula prin județ. La prima vedere se pare că am descoperit roata și biciul.
revenim !
Proiect
Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr. ____/2017
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
REGULAMENT
privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți
şi/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi exercitarea controlului, constatarea contravențiilor şi
aplicarea sancțiunilor de c ă t r e împuterniciții Consiliului Județean Buzău.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. Prezentul regulament reprezintă cadrul legal de circulație a vehiculelor rutiere
cu greutăți şi/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute de
Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 pe rețeaua drumurilor publice județene, de realizare a
activității de control, constatarea contravențiilor săvârşite pe drumurile judetene de pe
raza Județului Buzau şi aplicarea sancțiunilor potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de
către împuterniciții ConsiliuluiJudețeanBuzău, numiți încontinuare agenți constatatori.
Art. 2. Circulația vehiculelor rutiere este permisă pe rețeaua drumurilor publice
județene numai dacă îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare privind
documentele specifice vehiculului, siguranței rutiere, precum şi masa şi/sau dimensiunile
de gabarit maxime admise.
Art. 3. Circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere care
depăşesc limitele maxime admise de greutate şi/sau dimensiunile de gabarit cu sau
fără încărcătură, se desfăşoară numai dacă corespund din punct de vedere a stării tehnice şi
a cerințelor de siguranță a circulației şi au autorizație specială de transport eliberată de
Consiliul Județean Buzău, în conformitate cu prevederile Normelor privind autorizarea şi
desfăşurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase şi/sau cu dimensiuni ce
depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordin comun nr.
356/107/2010 al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al administrației şi
internelor.
Art. 4. Activitatea de control, constatarea contravențiilor săvârşite şi aplicarea
sancțiunilor potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 şi Hotărârii de Guvern nr. 36/1996 se
va desfăşura cu respectarea cerințelor şi reglementărilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a
celorlalte norme legale în materie.
Art. 5. P e bază d e p rotocol de colaborare, încheiat între Consiliul Județean
Buzau şi Inspectoratul de Poliție Județean Buzau, în activitatea de control, constatarea
contravențiilor săvârşite şi aplicarea sancțiunilor potrivit Ordonanței Guvernului nr.
43/1997, agenții constatatori vor fi sprijiniți, la cerere, de reprezentanții Serviciului de
Poliție Rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău.
Art. 6. (1) Este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere,
înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile județene cu
depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau
dimensiunilor maxime admise.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), efectuarea transportului cu
vehicule rutiere, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe
axe şi/sau dimensiunilor maxime admise, este permisă numai în baza autorizației
speciale de transport (Anexa 1b), eliberată, fără discriminare, de Consiliul Județean
Buzău, pentru drumul județean pe care se efectuează transportul.
Art. 7. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în cadrul prezentului
regulament au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Normele privind autorizarea şi
desfăşurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc
masele şi/sau dimensiunile maxime admise, prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor aprobate, prin Ordinul ministerului transporturilor
şi infrastructurii şi al administrației şi internelor nr. 356/107/2010.
Art. 8. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a
drumurilor de interes județean:
a) vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale;
b) vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Afacerilor
Interne;
c) vehiculele deținute de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere şi de către subunitățile acesteia;
d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;
e) vehiculele deținute de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate
prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea şi funcționarea
serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al
Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru
aderarea României la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu
privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind
statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului
Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
g)vehiculele care efectuează transporturi funerare;
h)vehiculele care efectuează transporturi în cazul unor calamități sau
dezastre naturale.
Art. 9. (1) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor
maxime admise trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoțire pentru:
a) lățime mai mare de 3,2 m şi mai mică sau egală cu 4,5 m;
b) lungime mai mare de 25,0 m şi mai mică sau egală cu 30,0 m;
c) înălțime mai mare de 4,5 m;
d) masa totală mai mare de 80,0 tone.
(2) Vehiculul care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie
să fie însoțit de două autovehicule de însoțire autorizate care să circule unul în fața şi
celălalt în spatele acestuia, pentru:
a) lățime mai mare de 4,5 m;
b) lungime mai mare de 30,0 m.
(3) Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime
admise trebuie să fie însoțit suplimentar de un echipaj al poliției rutiere, pentru:
a) lățime mai mare de 5,0 m;
b) lungime mai mare de 40,0 m;
c) înălțime mai mare de 5,0 m;
d) masa totală mai mare de 80,0 tone.
CAPITOLUL II
Avizarea/Autorizarea circulației pe drumurile publice județene a vehiculelor
rutiere cu greutăți şi/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele
maxime admise
Art. 10. Pentru autorizarea transportului, persoanele fizice şi juridice vor depune la
Consiliul Județean Buzău o documentație care va cuprinde, după caz, următoarele:
a) cerere, conform anexelor nr. 1a1 şi nr. 1a2;
b) act de identitate/certificat de înregistrare la oficiul registrului comerțului, în copie;
c) copie de pe documentele aflate la bordul vehiculului din care să rezulte
greutatea/ gabaritul acestuia;
d) codul fiscal, în copie;
e) numărul de autovehicule pentru care se solicită autorizarea, cu specificarea
numerelor de înmatriculare ale acestora, la care se anexează copie de pe certificatul de
înmatriculare, cartea de identitate a vehiculelor, precum şi de pe dovada efectuării
inspecției tehnice periodice. În cazul în care mijlocul de transport necesită licența de
execuție pentru vehicul, conform legislației în vigoare, aceasta se va anexa în copie,
împreună cu licența de transport;
f) licența de transport;
g) copie a documentului de plată al tarifului suplimentar de utilizare a drumurilor de
interes județean stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Buzău;
h) copie a documentului de plată pentru emiterea autorizației speciale, stabilită prin
hotărârea Consiliului Județean Buzău.
Art. 11. (1) În urma verificării documentației depuse, Direcția pentru
administrarea patrimoniului şi investiţii – Compartimentul de specialitate va întocmi
autorizația specială de transport ( AST). Autorizația specială de transport se semnează de
Preşedintele Consiliului Județean Buzău, se înregistrează şi se eliberează numai după
achitarea tarifelor speciale aprobate prin hotărâre a Consiliului Județean Buzău.
(2) De evidența şi arhivarea autorizațiilor speciale de transport răspunde Direcția
pentru administrarea patrimoniului şi investiţii – Compartimentul de specialitate.
Art. 12. (1) Autorizațiile solicitate de Ministerul Apărării Naționale şi Ministerul
Afacerilor Interne se eliberează la cerere.
(2) Pentru situațiile în care sunt necesare studii şi cercetări suplimentare pe teren, va
fi întocmit un proiect de transport de către o unitate de specialitate agreată
de administratorul drumului. Cheltuielile corespunzătoare studiilor, cercetărilor şi întocmirii
proiectului de transport vor fi suportate de solicitant.
(3) Proiectul de transport se întocmeşte strict în funcție de caracteristicile reale ale
transportului.
(4) Eventualele lucrări impuse prin proiectul de transport vor fi supravegheate pe
parcursul execuției şi recepționate de Direcția pentru administrarea patrimoniului şi
investiţii – Compartimentul de specialitate, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, prin personalul de specialitate, cu avizul Serviciului de poliţie rutieră din cadrul
InspectoratuluidePolițieJudețean Buzău, înaintea parcurgerii traseului.
Direcția pentru administrarea patrimoniului şi investiţii – Compartimentul de
specialitate avizează şi documentația tehnică a lucrărilor, anterior începerii execuției.
Cheltuielile corespunzătoare execuției lucrărilor vor fi suportate de solicitant.
Art. 13. (1) Autorizațiile speciale de transport se eliberează la cerere, contra
cost, ținându-se seama de:
a)condițiile impuse de proiectul de transport, în cazurile prevăzute la art. precedent;
b) siguranta în circulație pe timp de iarnă-vară, zi-noapte;
c)capacitatea portantă a sistemului rutier şi a lucrărilor de artă;
d) necesitatea protejării tuturor accesoriilor drumurilor publice de importanță județeană
sau care traversează drumul județean.
(2) Autorizațiile speciale de transport se eliberează numai pentru efectuarea
transportului cu vehicule:
a) a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înțelege
încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai
multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care,
datorită dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o
remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte
masele şi/sau dimensiunile maxime admise;
b) fără încărcătură, care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime
admise.
Art. 14. Autorizațiile speciale de transport se emit pentru perioade limitate, ținându-se
seama de restricțiile de circulație cu caracter temporar sau permanent, ce impun ocolirea
sectoarelor de drumuri județene restricționate.
Autorizațiile speciale de transport se eliberează individual pentru fiecare traseu ce
urmează a fi parcurs de vehiculul cu depăşiri, pentru durate limitate de timp, care se
stabilesc de către Consiliul Județean Buzău în funcție de:
a) perioada solicitată;
b) masele şi/sau dimensiunile vehiculului cu depăşiri, cu şi fără încărcătură;
c) lungimea, caracteristicile şi elementele geometrice ale traseului ce urmează a fi
parcurs de vehiculul cu depăşiri;
d) lucrările în execuție şi/sau restricțiile de circulație permanente şi temporare instituite
pe traseul ce urmează a fi parcurs;
e) condițiile speciale impuse prin proiectul de transport prevăzut la art. 12.
Art. 15. (1) Autorizațiile speciale de transport au o perioadă de valabilitate stabilită,
funcție de perioada solicitată, pentru vehiculele înmatriculate în România. Dacă
autorizațiile speciale de transport sunt eliberate pentru autovehicule care efectuează
trafic internațional, ele cuprind în mod obligatoriu o anexă pentru vizarea de către
ACI (Agentie de control şi încasare) la ieşirea şi intrarea din/în România;
(2) Perioada de valabilitate a autorizației speciale de transport, funcție de perioada
solicitată, se va încadra în:
• maximum 30 de zile pentru traseu unic dus, dus-întors, mai multe curse
identice sau în circuit.
• pentru vehiculele care, prin construcție, depăşesc masele şi/sau dimensiunile
maxime admise, autorizația specială de transport se poate elibera pentru perioade de 90
de zile consecutive sau 12 luni consecutive, fără înscrierea traseului, tarifele
suplimentare fiind calculate pentru categoria de drum modernizat, pentru un rulaj
mediu lunar de 500 km/lună.
(2) În autorizația specială de transport eliberată pentru perioade de 90 de
zile sau 12 luni, se pot înscrie mai multe numere de circulație ale unor (semi)remorci,
condiționat de menținerea vehicului motor, de respectarea configurației și a
caracteristicilor maxime înscrise în autorizația specială de transport.
(3) În cazul imposibilității utilizării vehiculelor înscrise în autorizația specială
de transport, solicitantul poate cerere în scris, înlocuirea acestora și înscrierea unui nou
număr de circulație în exemplarul original al autorizației speciale de transport, condiționat
de menținerea configurației vehiculului, caracteristicilor tehnice și a maselor și
dimensiunilor înscrise în autorizația specială de transport.
Art. 16. Termenul maxim pentru eliberarea autorizației speciale de transport este de
8 zile lucrătoare de la data depunerii cererii în limba română.
Art. 17. (1) Termenul maxim pentru eliberarea avizului este de 3 zile lucrătoare
de la data depunerii cererii în limba română. Avizul se eliberează în cazul în care
înălțimea sau lățimea vehiculului depăşeşte gabaritul de liberă trecere în dreptul
consolelor sau portalelor de semnalizare rutieră. Trecerea se efectuează prin ocolire,
dacă manevra nu contravine normelor rutiere, sau prin demontarea şi remontarea
acestora, prin grija şi pe cheltuiala operatorului de transport, după obținerea, în
prealabil, a avizului Direcției pentru administrarea patrimoniului şi investiţii –
Compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Buzău şi în prezența unui
reprezentant al acestuia.
(2) Pentru subtraversarea conductelor, rețelelor aeriene şi a altor instalații,
operatorul de transport are obligația de a obține, prealabil parcurgerii traseului, avizele
unităților care le administrează, în vederea ridicării, demontării şi remontării acestora,
după caz.
Art. 18. Limitele maxime de greutate pe osie, ce pot fi autorizate în funcție de
categoria drumului pe care se circulă (reabilitate, modernizate, pietruite), prevăzute în
anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr 43/1997, republicată, cu moditicările şi
completările ulterioare, pot fi depăşite şi pe drumurile județene cu:
a) 3,5 tone pentru axa simplă;
b) 6,0 tone pentru axa dublă (tandem);
c)7,0 tone pentru axa triplă (tridem).
Art. 19. Valorile maxime ale maselor şi/sau dimensiunilor până la care se poate
elibera AST prevăzută la art. 15 lit. b), din prezentul regulament sunt:
a) 60,0 t pentru masa totală;
b) 1, 2 sau 3 t peste masa maximă admisă pentru axa simplă, dublă sau triplă, după
caz;
c) 3,20 m pentru lățime;
d) 25,00 m pentru lungime;
e) 4,00 m pentru înălțime.
Art. 20. (1) Autorizațiile speciale de transport eliberate se prelungesc pentru o
nouă perioadă de cel mult 30 de zile, dacă solicitarea transportatorului a fost
făcută înaintea expirării perioadei de valabilitate a autorizației speciale de transport şi
dacă sunt respectate condițiile impuse de reglementările în vigoare.
(2) Prelungirea autorizațiilor speciale de transport prevăzute la alin. (1) se poate
face la cererea transportatorului, în termenul de valabilitate a autorizației speciale
de transport, dacă:
a) se menține configurația vehiculului, caracteristicile tehnice, masele şi
dimensiunile inițial autorizate;
b) numerele de circulație ale vehiculelor pentru care se solicită prelungirea au fost
înscrise în momentul emiterii în autorizația specială de transport;
c) confirmarea în scris a furnizorului privind neînceperea efectuării transportului,
pentru autorizația specială de transport eliberată de către Consiliul Județean Buzău.
Art. 21. (1) În condițiile în care drumurile publice județene, pe care se
efectuează transporturile, traversează o localitate urbană, este necesară şi eliberarea
autorizației specială de transport de catre administrația publică locală care administrează
porțiunea de drum respectiv.
(2) În cazul în care pentru efectuarea unor asemenea transporturi sunt necesare lucrări
de amenajare sau consolidare a drumurilor şi a lucrărilor de artă, precum şi
modificarea instalațiilor aeriene sau subterane de orice fel, acestea se suportă de beneficiarul
transporturilor.
(3) Pierderea, furtul sau distrugerea autorizației speciale de transport conduce la
imposibilitatea circulației vehiculului cu depăşiri până la eliberarea de către emitent a
unei copii a autorizației speciale de transport, cu valoare de original.
(4) Pentru a avea valoare de original, copia autorizației speciale de transport
prevăzută la art. 21 alin. (3) din prezentul regulament se semnează şi se ştampilează,
în original, de către emitent şi va purta înscrisul „Conform cu originalul”.
(5) Copia autorizației speciale de transport prevăzută la art. 21 alin. (3) din
prezentul regulament se eliberează la cererea scrisă a solicitantului, însoțită de:
a) O copie a dovezii de publicare a anunțului într-un ziar de interes
național, în cazul pierderii/distrugerii autorizației speciale de transport, sau a
reclamației privind furtul autorizației speciale de transport, înregistrată la unitățile de
poliție; fiecare pagină a copiilor va purta înscrisul solicitantului:
„Subsemnatul …………………………., având funcția de ………………. în cadrul
…………………………., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale
privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul”, semnătura
administratorului şi ştampila unității, în original;
b) Confirmarea în scris a furnizorului privind neînceperea efectuării
transportului, pentru autorizația specială de transport eliberată de către autoritatea
administrației publice județene, în cazul autorizației speciale de transport eliberate
conform art. 14 din Regulament.
Art. 22. În cazul în care pe traseul solicitat există obstacole care impun limitare de
gabarit în înălțime sau lățime, la eliberarea autorizației speciale de transport se vor avea în
vedere spațiile de siguranță necesare, astfel:
a) pentruînalțime:minimum10cm;
b)pentru lățime: minimum 20 cm de fiecare parte.
Art. 23. În cazul în care mijlocul de transport este prevăzut din construcție cu dispozitive
care permit reducerea înălțimii, acest sistem se va menționa în mod obligatoriu în
cererea pentru eliberarea autorizaței speciale de transport, cu specificarea limitei minime
posibile de înălțime.
Art. 24. În cazul efectuării cântăririi vehiculelor şi a măsurării dimensiunilor
acestora nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează autorizație specială de
transport, nu se impun condiții pentru însoțire, nu se constată contravenții şi nu se
aplică sancțiuni contravenționale sau complementare dacă depăşirea maselor şi
dimensiunilor maxime admise sau a celor autorizate prin autorizația specială de
transport se înscrie în următoarele toleranțe:
a) 3 % inclusiv, pentru masa pe axă simplă;
b) 3 % inclusiv, pentru masa pe axă dublă;
c) 3 % inclusiv, pentru masa pe axă triplă;
d) 4 % inclusiv, pentru masa totală;
e) 20 cm inclusiv, pentru lungime;
f) 10 cm inclusiv, pentru lălțime;
g) 1-5 cm inclusiv, pentru înălțime.
Art. 25. Verificarea prin cântărirea greutăților pe axe şi a celor totale, precum şi
prin măsurarea dimensiunilor de gabarit la vehiculele rutiere care circulă pe drumurile publice
județene, precum şi tarifarea pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate
şi/sau de gabarit se efectuează de către agentul constatator al Consiliului Județean Buzău şi
se eliberează tichet de cântar (Anexa nr. 1c).
Art. 26. În situațiile în care instalațiile de cântărire nu funcționează sau în lipsa
acestora, greutatea totală se stabileşte din documentele aflate la bordul autovehiculului:
CMR (document eliberat în baza Convenției referitoare la contractul de transport
internațional de mărfuri pe cale rutieră), carnet TIR (document eliberat în baza
Convenției vamale relative la transportul internațional al mărfurilor), factura, certificat de
înmatriculare etc,fără aplicarea toleranțelor.
Art. 27. În cazul în care se depăşeşte una dintre limitele de greutate sau de
gabarit prevăzute în autorizația specială de transport, se eliberează o noua autorizație,
achitându-se tariful pentru autorizare şi diferențele rezultate din recalcularea tarifelor.
Art. 28. În cazul efectuării unui transport pe un traseu de drum având
administratori diferiți, dacă sectorul de drum județean este cel mai mare, la emiterea
autorizației speciale de transport se va solicita, obligatoriu, transportatorului să prezinte
autorizațiile speciale de transport eliberate de ceilalți administratori.
Art. 29. Consiliul Județean Buzău, în calitate de administrator al drumurilor județene,
poate modifica, parțial sau total, traseul de parcurs, în funcție de restricțiile de circulație
apărute în perioada de valabilitate a autorizației, fără încasarea de tarife suplimentare. În
această situație, se poate prelungi valabilitatea autorizației speciale de transport, la cererea
transportatorului, dacă aceasta se justifică.
Art. 30. (1) Transporturile cu depăşiri de limite maxime admise ale greutăților
şi/sau dimensiunilor de gabarit se vor efectua pe cât posibil în perioade cu trafic redus.
(2) Efectuarea transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime
admise este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbătoare legală,
între orele 6,00 şi 22,00.
(3) Este interzisă circulația autovehiculelor cu depăşiri de limite maxime admise de
greutate şi/sau de gabarit pe timp de ceață şi cu vizibilitate reduse sub 100 m, în
caz de ninsoare abundentă, polei sau alte fenomene naturale ce afectează siguranța circulației.
Art. 31. (1) Restricțiile sau devierile de circulație, în funcție de natura acestora, vor fi
comunicate prin mass-media pentru a fi cunoscute de participanții la trafic.
(2) Titularii autorizațiilor speciale de transport au obligația de a le prezenta unităților
emitente pentru efectuarea eventualelor modificări de traseu.
Art. 32. (1) Transportatorii titularii de autorizații speciale de transport sunt obligați să
se informeze periodic la emitent cu privire la apariția unor noi restricții de circulație existente pe
traseele autorizate. În cazul in care se impune modificarea unor trasee, titularul
autorizației speciale de transport are obligația de a se prezenta la emitent pentru
modificarea corespunzătoare.
(2) Transportatorul are obligația să prezinte autorizația specială de transport pe
parcursul efectuării cursei tuturor organelor de control abilitate.
Art. 33. Agentul constatator al Consiliului Județean Buzău poate reține autorizația
specială de transport, în cazul încălcării uneia sau mai multor condiții prevăzute în
prezentul regulament sau atunci când, din anumite motive, nu mai sunt condiții de
efectuare a transportului. În aceste cazuri, convoiul va fi retras obligatoriu în afara
platformei drumului,până la soluționarea acestor probleme.
Art. 34. (1) Unitatea care electuează transportul şi/sau echipajul de însoțire, după
caz, va suporta cheltuielile de reparații datorate degradărilor provocate drumurilor şi
lucrărilor de artă, precum şi alte despăgubiri, potrivit legii, cauzate din vina acestora.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) instituțiile din sistemul de apărare, de ordine
publică şi siguranța națională, care efectuează transporturi pentru îndeplinirea misiunilor
specifice, stabilite prin lege.
Art. 35. (1) Instalația de cântărire a autovehiculelor funcționează condiționat de
verificările metrologice periodice, efectuate de personal autorizat căruia ii revine
responsabilitatea preciziei nominale, între verificări succesive, la o exploatare
corespunzătoare a acestora.
(2) Verificările metrologice ale instalațiilor de cântărire se vor realiza în termene
scadente, la solicitarea Direcției pentru administrarea patrimoniului şi investiţii –
Compartimentul de specialitate, depăşirea acestora conducând la responsabilitatea
deținătorului.
(3) În cazul unor verificări metrologice justificate, solicitate suplimentar de către
alte organe decât Consiliul Județean Buzău, contravaloarea acestora va fi suportată de solicitant.
Art. 36. (1) Nerespectarea prevederilor prezentului Capitol privind autorizarea şi
efectuarea transporturilor rutiere cu greutăți şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depăşesc
limitele maxime prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu
modificarile şi completările ulterioare, se sancționează potrivit legii.
(2) Amenda se poate achita pe loc, cu numerar la casieria Consiliului Județean
Buzău din sau prin virament în contul Consiliului Judetean Buzău, Cod IBAN:
RO15TREZ16621A350102XXXX, deschis la Trzoreria mun. Buzău, Cod fiscal 3662495,
în termen de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea Procesului verbal de constatare
şi sancționare a contravenției.
(3) Contravenientul are obligația să trimită imediat după achitare o copie a
documentului care atestă plata amenzii la adresa Consiliului Județean Buzău.
Art. 37. (1) Faptele ce constituie contraventii sunt prevăzute la art. 61 alin. (1)
lit.a-m din Ordonanța Guvernului nr.43/1997.
(2) Contravențiilor le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv
posibilitatea achitării în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului –
verbal de constatare și sancționare a contravenției ori, după caz, de la data comunicării
acestuia, a jumătate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator
facând menţiune despre această posibilitate in procesul-verbal.
CAPITOLUL III
Competențe şi modul de desfăşurare a
activității
Art. 38. Potrivit art. 60 şi 612 din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de
administrator al drumurilor județene de pe raza județului Buzău, Consiliul Județean Buzău
are competențe ca, prin împuterniciții săi, numiti agenți constatatori, să efectueze controale
privind respectarea prevederilor acestor acte normative privind exploatarea drumurilor publice
sau ocuparea zonei acestora de către persoanele fizice şi juridice, să constate contravențiile
săvârşite şi să aplice sancțiunile reglementate.
Art. 39. Personalul împuternicit al Consiliului Județean Buzău va controla şi constata
contravențiile şi va aplica sancțiunile numai în limita împuternicirii date prin hotărârea
consiliului județean şi a prezentului regulament şi cu respectarea cerințelor şi procedurii
reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 40. (1) În realizarea competentelor prevăzute la art. 39 din prezentul regulament,
agenții constatatori vor verifica existența actelor cerute de normele legale în materie şi
de prezentul regulament.
(2) În cazul în care, prin săvârşirea uneia din contravențiile constatate, drumurile au
fost distruse, total sau parțial, agenții constatatori vor consemna în procesul verbal
natura şi volumul distrugerilor.
(3) Cuantumul despăgubirilor în situația prevăzută la alin. 1 se va stabili pe baza
notei de constatare şi a unei documentații întocmite de Direcția pentru administrarea
patrimoniului şi investiţii – Compartimentul de specialitate;
(4) Valoarea despăgubirilor se va comunica în scris contravenientului în termen de 30
de zile de la stabilirea ei.
(5) În înştiintarea de plată se va arăta că, în cazul în care nu se plăteşte valoarea
despăgubirilor, în termen de 15 zile de la comunicarea înştiințării, se va proceda la
executarea silită, potrivit legii.
Art. 41 (1) În realizarea competențelor prevăzute la art. 39, agenții constatatori
vor desfăşuraurmătoarele activități:
a) verificarea prin cântărire a masei pe axe şi a masei totale şi compararea cu
cele din documente;
b) verificarea dimensiunilor de gabarit, prin măsurarea şi compararea cu cele
prevăzute în documente;
c) verificarea documentelor specifice de transport;
d) constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor contravenționale reglementate
de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) După oprirea vehiculului rutier şi scoaterea acestuia din trafic, în locul stabilit
pentru control, de către reprezentantul inspectoratului județean de poliție se
procedează la efectuarea controlului de către fiecare dintre reprezentanții instituțiilor
abilitate.
Art. 42. (1) Procesele verbale de constatare a contravențiilor şi aplicare a
sancțiunilor încheiate conform modelului tip prezentat în anexa nr. 1d la prezentul
regulament vor fi depuse la Direcția pentru administrarea patrimoniului şi investiţii –
Compartimentul de specialitate .
(2) După primirea proceselor verbale, persoana împuternicită prin dispoziția
preşedintelui consiliului județean cu evidența proceselor verbale, le va înregistra în registrul
de evidență a proceselor verbale, precizând dacă s-a înmânat sau nu un exemplar
contravenientului.
Art. 43. (1) Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este
prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta și înștiințarea de plată se
înmânează contravenientului, facându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal.
Contravenientul va semna de primire.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică și față de celelalte persoane cărora trebuie să li
se comunice copia de pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la incheierea acestuia.
(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză sa
semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum și a înștiințării de plată se face
de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii.
Art. 44. Persoana împuternicită prin dispoziția preşedintelui consiliului județean cu
evidența proceselor verbale va urmări dacă acestea sunt contestate în termenul precizat de
agentul constatator. În cazul rămânerii lor definitive, o copie a proceselor verbale va fi
înaintată Direcției Economice, care va proceda la executarea lor.
Art. 45. (1) Activitatea de control, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor se
va desfăşura conform programului de control lunar, aprobat de Preşedintele Consiliului
Județean Buzău, la propunerea Direcția pentru administrarea patrimoniului şi investiţii –
Compartimentul de specialitate, cu acordul Serviciului de Poliție Rutieră din cadrul
InspectoratuluidePolițieJudețean Buzău.
(2) La programarea activității de control, locurile de control în trafic se vor stabili
pe amplasamente care permit scoaterea autovehiculelor din traficul rutier, astfel încât
fluența şi siguranța traticului rutier să nu fie afectate şi care să nu permită
conducătorilor auto să ocolească punctele de control, optând pentru un nou traseu.
(3) Direcția pentru administrarea patrimoniului şi investiţii – Compartimentul de
specialitate ține evidența centralizată a tuturor controalelor executate şi a finalizării acestora.
(4) Programul lunar de control are caracter de confidențialitate.
Art. 46. (1) În desfăşurarea activității de control, constatarea contravențiilor şi
aplicarea sancțiunilor, agenții constatatori se vor legitima cu legitimația de control eliberată
în forma şi conținutul formularului tip din anexa nr. 1e la prezentul regulament.
(2) Legitimațiile de control se semnează şi eliberează de Preşedintele Consiliului
Județean Buzău persoanelor împuternicite prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău şi
vor fi vizate anual pentru valabilitate.
(3) Evidența legitimațiilor de control se va ține de Direcția pentru administrarea
patrimoniului şi investiţii – Compartimentul de specialitate într-un registru special.
Art. 47. (1) În baza evidenței controalelor executate şi a finalizării acestora,
Direcția pentru administrarea patrimoniului şi investiţii – Compartimentul de specialitate
va întocmi lunar un raport privind rezultatele acestora pe care îl va înainta Preşedintelui
Consiliului JudețeanBuzău.
(2) Formularul raportului constitute anexa nr. 1f la prezentul regulament.
(3) Activitatea de control, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor, precum
şi rezultatele acestora va constitui un capitol din raportul anual de activitate al preşedintelui
prezentat Consiliului JudețeanBuzău.
CAPITOLUL IV
Cerințe organizatorice
Art. 48. (1) Instalația de cântărire va fi montată pe un autoturism, ambele
alcătuind un sistem integrat mobil de cântărire a autovehiculelor.
(2) Componența sistemului de cântărire este următoarea:
a) Două platforme active de cântărire fabricate din aliaj de aluminiu;
b) Cutie de conexiuni;
c) Cabluri de legătură între cutia de conexiuni şi platformă;
d) Un calculator tip laptop;
e) Cabluri de legătură între cutia de conexiuni şi laptop;
f) Imprimantă portabilă;
g) Un afişaj exterior;
h) Opt platforme de acces pe platformele de cântărire (oarbe);
i) Un autovehicul purtător cu instalație electrică dedicată (inclusiv
generator electric);
j) Aplicație informatică dedicată;
k) Ruletă cu lungimea de minimum 20 m;
l) Lanternă cu posibilitatea reîncărcării de la priză.
Art. 49. (1) Autovehiculul purtător al instalației de cântărire va fi parcat numai în
garajul aparținând Consiliului Județean Buzău.
(2) Pe timpul cât autovehiculul este parcat, documentele utilizate pentru
control, ca şi calculatorul tip laptop vor fi ridicate şi păstrate în biroul personalului
cu atribuțiuni de control.
(3) Documentele întocmite pe timpul efectuării controlului vor fi păstrate în biroul
personalului cu atribuțiuni de control, până la momentul arhivării acestora conform
dispozițiilor legale.
Art. 50. (1) Autovehiculul purtător al instalației de cântărire va putea fi condus în
trafic şi de către persoanele împuternicite pentru efectuarea controlului.
Art. 51. Veniturile obținute în urma controalelor efectuate conform prezentului
regulament se vor face venit la bugetul propriu al Consiliului Județean Buzău, fiind
utilizate pentru efectuarea lucrărilor de întreținere şi reparații ale drumurilor de
interes județean, precum şi pentru finanțarea cheltuielilor necesare efectuării controlului
vehiculelor care efectuează transporturi cu depăşirea masei totale admise, maselor
maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise.
Art. 52. Până la momentul încasării sumelor provenite din tarife şi amenzi,
cheltuielile cu întreținerea curentă, combustibilul, reparațiile şi dotările necesare
utilizării sistemului mobil de cântărire se vor asigura din bugetul Consiliului Județean
Buzău.
CAPITOLULV
Dispoziții finale
Art. 53. Prevederile prezentului regulament se întregesc cu dispozițiile legate în
materie, în măsura în care nu îi sunt contrare.
Art. 54. Prezentul regulament se va modifica în cazul în care este necesară
armonizarea cu modificările şi completările ce se vor aduce prevederilor legale în materie.
Art. 55. Prezentul regulament va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data
adoptării de către Consiliul Judeţean Buzău a hotărârii de aprobare.
Art. 56. Consiliul Județean Buzău va realiza semnalizarea corespunzătoare a
drumurilor județene privind prevederile prezentei hotărâri prin amplasarea de panouri
informative și va informa în scris Serviciului de Poliție Rutieră din cadrul Inspectoratului
de Poliție Județean Buzău, precum și participanții la trafic prin mass-media.
Anexa nr. 1a1 la Regulament

Be the first to comment

Leave a Reply