Așa ceva ! Primarul Buzăului obligă cetățenii să-și castreze animalele

Padocul din Simileasca inaugurat cu mare fast de viceprimarul Ionuț Apostu

e) Persoanele fizice din municipiul Buzău pot deţine maximum 2 câini, care trebuie să
fie microcipaţi şi după caz sterilizaţi, în condiţiile prezentului Regulament.
f) Persoanele fizice din municipiul Buzău pot deţine maximum 2 pisici.
g) Persoanelor fizice din municipiul Buzău li se interzice să hrănescă animale pe
domeniul public al municipiului Buzău.

Printr-un așa-zis ”Regulament de conviețuire socială” primarul Buzăului, Constantin Toma, obligă buzoienii să meargă la veterinar să-și crotalieze câinii din curte și să-i sterilizeze. Nici posesorii de feline nu scapă de furia primarului. Aceștia nu mai au voie să dețină mai mult de două pisici și asta după ce obțin acordul majorității vecinilor. Documentul întocmit în colaborare cu Poliția Locală prevede sancțiuni severe pentru posesorii de patrupede care nu se conformează cu amenzi de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice și cu amenzi de la 1000 la 2000 de lei pentru societățile comerciale care au câini în curte. Se poate spune că primarul Buzăului a început măcelul și prin gospodăriile oamenilor și chiar în apartamente, după ce polițiștii locali au primit voie să pătrundă în locuințele cetățenilor să invetarieze animalele. O asemenea lege nu a fost dată nici măcar pe vremea dictatorului Nicolae Ceaușescu când doar medicii veterinari puteau intra în curțile oamenilor și doar cu acordul acestora. Ce se întîmplă cu bietele animale care nu sunt pe placul primarului asasin? Ajung la padocul din Simileasca, construit imediat după preluarea mandatului, confirmând în acest fel faptul că primarul nu suportă animalele și dorește cu toată ființa lui uciderea acestora.
Prezentăm Regulamentul izvorât parcă din străfundurile minții celei mai diabolice ființe de pe Terra.

REGULAMENT
privind deţinerea şi creşterea animalelor de companie şi de fermă
în municipiul Buzău

Capitolul 1 Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament are următoarele scopuri:
(1) Stabilirea regulilor în vederea gestionarii problemei câinilor de rasă comună şi a
metişilor acestora, cu şi fără stăpân, în municipiul Buzău. În acest sens, prezentul
Regulament stabileşte:
a) Măsurile necesare în vederea mai bunei gestionări a câinilor fără stăpân;
b) Inventarierea şi identificarea (prin microcipare) a tuturor câinilor de pe domeniul
public sau privat;
c) Condiţiile pentru deţinerea responsabilă a câinilor şi pisicilor în municipiul Buzău.
(2) Stabilirea regulilor privind deţinerea şi creşterea animalelor de fermă în
gospodăriile proprii aflate pe teritoriul municipiului Buzău;
Art.2. Prezentul Regulament este în conformitate cu principiile şi reglementările
prevăzute în:
-Legea nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân;
-Ordonanţa de Urgenţă nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân, modificată si completată;
-Legea 227/2002 pentru aprobarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului
de gestionare a câinilor fără stăpân;
-Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu
modificările şi completările ulterioare,
-Codul Civil, art. 576, 1349, 1366, 1375, 1377, 2127;
-Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie, semnată la
Strasbourg la 23 iunie 2003, ratificată de România prin Legea nr.60/24.03.2004;
-Legea 205/2004, privind protecţia animalelor, modificată şi completată cu Legea nr.
9/2008;
-Hotărarea nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deţinere al
câinilor periculoşi sau agresivi cu modificările şi completaările ulterioare;
-Ordinul nr. 523/31.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor;
-Legea nr. 60/11.03.2003 pentru aprobarea O.U.G. 55/2002 privind regimul de
detinere al câinilor periculoşi sau agresivi.
-Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, aprobate prin
H.G.nr.1059/11.12.2013;
-Ordinul nr.1 din 7 ianuarie 2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi
înregistrarea câinilor cu stăpân emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor;
-Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/4 februarie 2014 pentru aprobarea normelor de
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
SECŢIUNEA A. GESTIONAREA PROBLEMEI CÂINILOR DE RASĂ COMUNĂ ŞI A
METIŞILOR ACESTORA, CU ŞI FĂRĂ STĂPÂN
Art. 3. În vederea reducerii numărului câinilor fără stăpân cu scopul eradicării acestui
fenomen, se vor aplica cu prioritate şi concomitent, următoarele măsuri:
a) Inventarierea şi identificarea (prin microcipare) a tuturor câinilor de pe domeniul
public sau privat,
b) Sterilizarea câinilor cu şi fără stăpân,de rasă comună şi a metişilor aestora,
c) Responsabilizarea deţinătorilor de câini faţă de animalele proprii în scopul
prevenirii abandonului,
d) Sancţionarea, conform prevederilor legale, a deţinătorilor de câini care îşi
abandonează animalele,
e) Promovarea adopţiilor câinilor fără stăpân.
Art.4. În sensul prezentului regulament termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii: a) boli zoonotice-bolile care se transmit de la animale la oameni;
b) câine cu stăpân-orice câine identificat şi înregistrat conform prezentului regulament
care aparţine unei persoane fizice sau juridice;
c) câine fără stăpân- orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri
publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau
deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusive cei
identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare stabilit de către
Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
d) câine de rasă comună-orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;
e) câine utilitar-orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi
militare, de unităţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pază, de persoanele
cu dizabilităţi, precum şi orice câinie folosit în caz de dezastre sau de către organizaţiile
neguvernamentale în activităţile educative, terapeutice, de căutare şi salvare sau
utilitare;
f) carnet de sănătate-document ce conţine cel puţin informaţiile prevăzute de Anexa nr.
1;
g) deţinător de câine-proprietarul câinelui, precum şi orice persoană fizica sau juridica
care are în îngrijire unul sau mai mulţi câini; Prin deţinător de câine în sensul
prezentului regulament, se înţelege proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui
(deţinător temporar este persoana căreia proprietarul îi incredinţeaza răspunderea
asupra câinelui şi ceea ce se numeste generic „însoţitor”).
h) eveniment-fătarea, vânzarea, cumpărarea, pierderea, dispariţia, furtul, regăsirea,
moartea unui câine, schimbarea adresei proprietarului, schimbarea proprietarului;
i) identificare-ansamblu de operaţiuni şi proceduri care au ca scop individualizarea unui
animal utilizând mijloace permanente de identificare, stabilite de prezentele norme;
j) licenţă de utilizator al Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân-drepturi de utilizare
a Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân acordate de către Colegiul Medicilor
Veterinari;
k) metis- animal provenit din încrucişarea a doi indivizi de rase diferite;
l) microcip-dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecvenţei radio, programabil o
singură dată, care respectă cerinţele standardului ISO 11784 şi anexei A a standardului
11785, utilizează tehnologia HDX sau FDX-B şi poate fi citit de un dispozitiv de citire
compatibil cu standardul ISO 11785;
m) Registru de evidenţă a câinilor cu stăpân (RECS) -colecţie de informaţii aflată în
gestiunea Colegiului Medicilor Veterinari, ce cuprinde datele de identificare ale
animalului, evenimentelor, informaţiilor veterinare şi datele de identificare ale
proprietarului, nominale, păstrate în formă electronică şi arhivate într-o bază de date;
n) sterilizare-operaţiune prin care se realizează suprimarea funcţiei reproducătoare a
câinilor; sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi şi
ovariohisterectomie pentru femele.
o) vecini-proprietarii spaţiilor locative care au cel puţin un perete comun cu spaţiul
locativ în care urmează să fie adăpostiţi câini.
Art. 5 Obligaţiile deţinătorului de câini cu privire la identificarea prin microcipare
a câinilor din municipiul Buzău
(1) Pentru înregistrarea într-o bază de date a tuturor căinilor, cu şi fără stăpân, Primăria
municipiului Buzău va desfăşura un recensământ al populaţiei canine, metodă propusă
pentru reducerea numărului de câini comunitari.
(2) Recensământul câinilor cu stăpân va include atât câinii de rasă cât şi câinii de rasă
comună şi metişii aestora.
(3) Pregătirea, organizarea, desfăşurarea, stabilirea participanţilor, repartizarea
acestora pe sectoare, formularele folosite la recensământul câinilor, cu şi fără stăpân,
se vor aproba prin Dispoziţia Primarului Municipiului Buzău.
(4) Deţinătorul oricărui câine are obligaţia de a furniza, pe propria răspundere, informaţii
corecte şi complete. Refuzul furnizării personalului de recensământ a informaţiilor
solicitate referitoare la inventarierea câinilor sau furniarea de date eronate sau
incomplete constituie contravenţie.
(5) Deţinătorii de câini au următoarele obligaţii:
a) Să identifice cel puţin prin microcipare şi să înregistreze câinii deţinuţi, la un
medic veterinar de liberă practică şi la primărie, în termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentului regulament;
b) Să anunţe medicul veterinar în termen de 15 zile privind înstrăinarea, pierderea
sau decesul căinelui;
c) Să deţină carnete de sănătate completate corespunzător.
(6) Câinii din municipiul Buzău se identifică şi se înregistrează conform prezentului
regulament cu respectarea următoarelor termene:
a) câinii nou-născuţi cu proprietar – în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în
orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a
acestora;
b) câinii adulţi cu proprietar – până la data de 1 ianuarie 2018 şi în orice caz înainte de
vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora şi cel mai
târziu înaintea vaccinării contra rabiei;
c) înregistrarea în Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân, a câinilor identificaţi se
realizează odată cu microciparea şi eliberarea carnetului de sănătate, în cazul
prezentării proprietarilor la sediul utilizatorilor Registrului de evidenţă al câinilor cu
stăpân, respectiv în maximum 5 zile de la implantarea microcipului, în cazul deplasării
medicului veterinar la sediul proprietarului sau în cazul în care, din motive tehnice, nu a
fost posibilă înregistrarea în Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân.
(6) a) Proprietarii câinilor din municipiul Buzău au obligaţia să identifice şi să
înregistreze animalele în Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân în termen de 90 de
zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii
publice a acestora.
b) Proprietarii de câini din municipiul Buzău cu vârsta mai mare de 90 de zile la data
intrării în vigoare a prezentelor norme au obligaţia de a identifica şi înregistra animalele
în Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân până la 1 ianuarie 2018 sau înainte de
vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în spaţii publice a acestora.
(7) a) Identificarea câinilor cu stăpân din municipiul Buzău este obligatorie şi costurile
pentru operatiunile si procedurile necesare in acest scop se suportă de către deţinător.
b) Realizarea identificarii prin microcipare a câinilor cu stapân ce aparţin rasei comune
aflaţi pe raza municipiului Buzău poate fi subvenţionata total sau parţial, cu aprobarea
Consiliul Local Buzău si prin concesionarea în condiţiile legii, a operaţiunilor de
microcipare la unul sau mai mulţi medici veterinari de liberă practică, organizaţi în
condiţiile legii.
Art.15. Numărul microcipului este trecut de către medicii veterinari, în mod obligatoriu,
în carnetul de sănătate al câinelui şi în paşaportul câinelui, după caz, ambele
documente având serii şi numere unice, conform prezentului regulament.
(8) Verificarea şi identificarea electronică prin scanarea microcipului câinilor, se va
efectua de către agenţii Poliţiei Locale Buzău, persoanele împuternicite, conform
atribuţiunilor de serviciu, din cadrul Primăriei Municipiului Buzău, de către medicii
veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, şi de către persoanele
împuternicite de către autoritaţile cu drept de control în domeniul sanitar veterinar. În
acest sens agenţii Poliţiei Locale care efectuează verificarea şi identificarea câinilor din
municipiul Buzău vor avea în dotare cititoare de microcipuri pentru citirea codului unic al
microcipului.
(9) Câinii identificaţi înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament cu un
microcip cu cod unic de identificare corespunzător standardelor ISO 11784 sau 11785
vor fi înregistraţi în baza de date, conform legislaţiei naţionae în vigoare.
(10) Câinii neidentificaţi şi neînregistraţi aflaţi în spaţiile publice sunt consideraţi câini
fără stăpân şi sunt trataţi conform prevederilor legislaţiei specifice în vigoare privind
câinii fără stăpân şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Buzău, aprobat prin
hotarâre a Consiliului Local Buzău.
Art. 6. Obligaţiile deţinătorului de animale cu privire la sterilizarea câinilor de rasă
comună sau metişi din municipiul Buzău
(1) În vederea reducerii fenomenului abandonului câinilor pe domeniul public al
municipiului Buzău, cu scopul diminuării până la eradicarea acestui fenomen, deţinătorii
de câini au obligaţia să se adreseze serviciului public de gestionare a câinilor fără
stăpân sau medicilor veterinari de liberă practică sau organizaţiilor de protecţie a
animalelor, în vederea realizării operaţiunilor de sterilizare.
(2) Vor fi exceptate de la obligativitatea sterilizării următoarele categorii de animale:
a) Animalele a căror stare de sănătate nu permite intervenţia chirurgicală, fapt
dovedit prin diagnostic şi certificat medical eliberat de medicul veterinar;
b) Câini utilitari.
(3) Sterilizarea câinilor în municipiul Buzău se va realiza de către medicii veterinari de
liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, prin orhidectomie pentru masculi şi
ovariohisterectomie pentru femele. Sterilizarea se va efectua numai câinilor cu vârstă
mai mare de 6 luni.
(4) Sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metişilor accestora se poate efectua şi cu
ajutorul clinicilor veterinare mobile.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin (3) şi (4), sterilizarea se poate realiza şi chimic cu
produse omologate în Uniunea Europeană.
(6) Deţinătorul câinelui din municipiul Buzău are obligaţia să facă dovada sterilizarii
animalului (în faţa autorităţilor competente: Poliţia Locală, Poliţia Română, Direcţia
Sanitar Veterinară) prin carnetul de sănătate al câinelui, semnat şi parafat de către
medicul veterinar care a efectuat sterilizarea.
(7) a) Deţinătorii de femele nesterilizate au obligaţia de a declara gestaţiile, fătările,
precum şi numărul de pui fătaţi, oricărui medic veterinar de liberă practică, organizat în
condiţiile legii, sau medicului veterinar de liberă practică împuternicit în conformitate cu
prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
b)Declararea gestaţiilor se face imediat ce acestea au fost sesizate de deţinător, iar
declararea fătărilor şi a numărului de pui fătaţi se face în maxim 10 zile de la fătare.
c) Medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii sau, după caz, medicii
veterinari de liberă practică împuterniciţi în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2)
din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care
primesc declaraţiile prevăzute la art. 24 alin (1) înregistrează datele şi le introduc în
Registrul de evidenţă al câinilor cu stapân.
(8) Efectuarea operaţiunii de sterilizare in municipiul Buzău este consemnată în
carnetele de sănătate ale câinilor şi în Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân de
către medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.
(9) Sterilizarea câinilor cu stapân ce aparţin rasei comune aflaţi pe raza municipiului
Buzău, poate fi subvenţionata total sau parţial, cu aprobarea Consiliul Local Buzău şi
prin concesionarea în condiţiile legii, a operaţiunilor de sterilizare la unul sau mai mulţi
medici veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.
Art. 7. Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân din municipiul Buzău
(1) Proprietarii, deţinătorii temporari ai câinilor, persoane fizice şi persoane juridice din
municipiul Buzău au obligaţia să îi înregistreze în Registrul de evidenţă a câinilor cu
stăpân.
(2) Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân din municipiul Buzău este gestionat de
către Colegiul Medicilor Veterinari.
(3) Primăria municipiului Buzău poate avea acces la baza de date a Registrului de
evidenţă a câinilor cu stăpân gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari, în baza
unui Protocol încheiat între Municipiul Buzău şi Directia Sanitar Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Buzău .
(4) În vederea înregistrării câinilor, proprietarii de câini din municipiul Buzău au
obligaţia de a solicita identificatorului şi operatorului Registrului de evidenţă al câinilor
cu stăpân identificarea electronică cu microcip aprobat conform prezentelor norme,
efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii conform prevederilor legale,
înregistrarea în RECS, eliberarea carnetului de sănătate şi a paşaportului, după caz.
(5) Pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (4), proprietarii câinilor din municipiul
Buzău au obligaţia să prezinte medicilor veterinari documentele şi informaţiile de
identificare necesare.
(6) Proprietarii de câini din municipiul Buzău au obligaţia de a notifica medicului
veterinar de liberă practică utilizator al Registrului de evidenţă al câinilor cu stăpân, în
termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere,
dispariţie, furt, donaţie, moartea.
(7) În cazul morţii cainelui, proprietarii de câini din municipiul Buzău au obligaţia de a
solicita medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legi, utilizatori ai
Registrului de evidenţă al câinilor cu stăpân, scoaterea din evidenţă şi consemnarea
morţii în carnetul de sănătate.
(8) În cazul vânzării sau donării câinelui, atât vechiul, cât şi noul deţinător al câinelui au
obligaţia să solicite utilizatorilor Registrului de evidenţă al câinilor cu stăpân să
înregistreze în acest registru schimbarea datelor proprietarului şi noua adresă.
(9) Carnetele de sănătate şi paşapoartele se completează şi se eliberează exclusiv de
către unităţile medicale veterinare de asistenţă, conform procedurilor Colegiului
Medicilor Veterinari.
(10) În carnetul de sănătate, numărul de identificare al animalului de companie va fi
aplicat sub formă de etichetă autocolantă.
(11) Colegiul Medicilor Veterinari are obligaţia de a răspunde solicitărilor privind accesul
şi eliberarea licenţei de utilizator al Registrului de evidenţă al câinilor cu stăpân.
(12) Începând cu data de 01 ianuarie 2018, câinii achiziţionaţi de către cetăţenii români
sau rezidenţi ai statului român, in municipiul Buzău , inclusiv cetăţeni din alte state
membre ale Uniunii Europene, chiar şi cu titlu gratuit, vor fi înregistraţi şi/sau identificaţi,
după caz, conform prezentului regulament, în termen de 5 zile de la data dobandirii
câinelui/câinilor.
(13) Începând cu data de 01 ianuarie 2018, expunerea şi/sau comercializarea câinilor în
petshopuri, canise, expoziţii, târguri şi pieţe în municipiul Buzău se efectuează doar
dacă sunt identificaţi, înregistraţi şi însoţiţi de carnetul de sănătate, în conformitate cu
prezentul regulament.
(14) Persoanele care au achiziţionat câini în municipiul Buzău din petshopuri, canise
sau expoziţii au obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică organizat în
condiţiile legii, identificator şi utilizator al Registrului de evidenţă al câinilor cu stăpân, în
termen de 7 zile, în vederea înregistrării noului proprietar în RECS.
Art. 8. Alte obligaţii ale deţinătorilor de animale de companie (persoane fizice sau
persoane juridice) din municipiul Buzău şi condiţiile deţinerii acestora
(1) În cazul deplasării câinilor în spaţiile publice pe teritoriul municipiului Buzău,
proprietarii acestora au obligaţia deţinerii asupra lor a carnetului de sănătate al câinilor,
care atestă efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, precum şi sterilizarea, identificarea
şi înregistrarea în Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân.
(2) Deţinătorul unui câine sau cel care se serveşte de el, răspunde de prejudiciul cauzat
de animal, chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa.
(3) Proprietarul ori deţinătorul unui câine din municipiul Buzău răspunde pentru
încredinţarea acelui câine, unei persoane care în mod evident, datorită vârstei,
constituţiei fizice, imaturităţii, ori nepriceperii sau neîndemânării vădite, ori unor boli
evidente, nu poate stăpâni animalul .
(4) a) Deţinătorii de câini din municipiul Buzău au obligatia de a lua toate măsurile
necesare pentru prevenirea comportamentului canin agresiv.
b) Dacă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor, deşi sesizaţi, nu iau măsurile
necesare prevăzute la lit. a), Poliţia Locala sau reprezentantul primăriei municipiului
Buzău poate dispune plasarea câinelui în adapostul public din Municipiul Buzău situat
pe strada Răchitei, nr. 92, în incinta Urbis Serv SRL, în cazul în care pericolul avut în
vedere se menţine. Dacă în termen de 7 zile de la preluarerea câinelui in adapostul
public, proprietarul sau detinatorul acestuia nu îsi asumă măsurile preventive, acel
câine va fi considerat ca fiind fără stăpân.
(5) Se interzice cu desăvârşire amplasarea de adăposturi improvizate pentru câini,
precum si creşterea sau deţinerea câinilor fără stăpân pe domeniul public din Municipiul
Buzău .
(6) Se interzice inducerea de suferinţe câinilor, organizarea sau participarea la luptele
cu câini sau abandonarea câinilor în municipiul Buzău. Deţinătorilor de câini le este
interzis să dreseze un câine în scopul organizarii sau participării la lupte între animale în
municipiul Buzău. Prin abandonul câinelui se intelege lăsarea unui câine, aflat în
proprietatea şi/sau îngrijirea detinătorului pe domeniul public al municipiului Buzău, fără
hrană/ adăpost/ tratament medical.
(7) Proprietarii şi deţinătorii de câini au obligaţia de a menţine igiena în spaţiile publice,
în spaţiile adiacente acestora, în holurile şi căile de acces ale spaţiilor locative în care
au acces câinii, în municipiul Buzău .
(8) În vederea menţinerii igienei în spaţiile publice din municipiul Buzău, deţinătorii de
câini au următoarele obligaţii:
a) să deţină mijloacele/dotările necesare colectării resturilor fiziologice
(pungi/faras/maturica sau pungi/mănuşi de unică folosinţă) şi să ridice fecalele
produse de animalele pe care le deţin din spaţiile publice, din spaţiile adiacente
acestora, din holurile şi din căile de acces ale spaţiilor locative în care au acces
câinii;
b) să nu arunce dejecţii animaliere în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora,
în holurile şi în caile de acces ale spaţiilor locative unde au acces câinii;
(9) Deţinătorii câinilor din municipiul Buzău, au obligaţia de a-şi însoţi şi supraveghea în
permanenţă câinele când acesta se află în afara domeniului privat al detinătorului
pentru a evita reproducerea.
(10) a)Accesul câinilor în localurile publice, parcuri, magazine, părţile comune ale
imobilelor, pe drumurile publice şi căile de acces, este permis numai dacă aceştia sunt
ţinuţi în lesă sau ham, iar câinii de talie mare vor purta şi botniţă.
b) Insoţitorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalului, iar în timpul
plimbării: măturică, pungă PVC şi mănuşi, în vederea colectării dejecţiilor produse de
câine. După colectare, punga va fi închisă etanş şi depusă în europubela aparţinând
proprietarului câinelui sau asociaţiei de proprietari din care face parte detinătorul.)
c) Este interzis accesul câinilor în locurile de joacă pentru copii amenajate şi semnalate
corespunzator şi în mijloacele de transport în comun din municipiul Buzău .
d) Se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini (cu exceptia câinilor utilitari), în
institutii publice, săli de spectacole sau sport, stranduri, dacă această interdicţie este
semnalizată corespunzator.
e) Se interzice lăsarea câinilor să pătrundă în aranjamentele florale şi în spaţiile verzi
special amenajate pe domeniul public din municipiul Buzău, inclusiv în spaţiile verzi din
jurul blocurilor de locuinţe.
f) Plimbatul câinilor în spaţiile publice din municipiul Buzău se poate face numai în
zonele care nu sunt semnalizate cu indicatoare ”accesul câinilor interzis”, restricţie
specificată prin inscripţionări, afişări legale, informări cu privire la normele locale
aplicabile. Administratorul spaţiului public din municipiul Buzău are obligaţia să
semnalizeze corespunzător interdicţia.
(11) Persoanele juridice din municipiul Buzău care deţin câini pentru paza incintelor
proprii, au obligaţia sa nu permita accesul câinilor de paza în afara incintelor proprii. In
acest sens persoanele juridice vor asigura padocuri sau cuşti câinelui/câinilor, din
incintele proprii, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) şi alin. (6) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului
internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008 şi au obligaţia să asigure creşterea
gradului de siguranţă a cetăţenilor.
(12) Persoanele juridice din municipiul Buzău (cu exceptia unităţilor de poliţie,
jandarmerie, alte unităţi militare, unităţilor vamale sau serviciilor publice de securitate,
protecţie şi pază, asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor, serviciul specializat
pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Buzău ) care îşi desfăşoară
activitatea în municipiul Buzău pot deţine maximum 2 câini, care trebuie să fie
microcipaţi şi după caz sterilizaţi, în condiţiile prezentului Regulament. Persoanele
juridice din municipiul Buzău pot să creasca si sa intretina caini doar daca imprejmuirea
proprietatii este corespunzatoare si nu permite iesirea cainilor pe domeniul public.
Societatile comerciale au obligativitatea sa detina carnete de sanatate pentru toti cainii
detinuti.
(13) a) Creşterea şi întreţinerea câinilor în apartamente situate în blocuri de locuinţe sau
în clădiri cu mai multe apartamente din municipiul Buzău este condiţionată de obţinerea
acordului scris a majorităţii proprietarilor (50%+1) care domiciliaza în respectiva scară
sau clădire, semnat şi ştampilat de Presedintele asociaţiei de proprietari. În cazul în
care nu există constituită o asociaţie de proprietari, detinătorul de câine este condiţionat
de obţinerea acordului scris a majoritaţii proprietarilor (50% +1) care domiciliaza în
respectiva scară sau clădire.
b) Creşterea şi întreţinerea câinilor în curţile comune ale imobilelor din municipiul Buzău
este condiţionata de obţinerea acordului scris a majorităţii proprietarilor care domiciliază
în respectivele curţi. Deţinătorul câinelui/câinilor este obligat să asigure padoc/uri sau
cuşti câinelui/lor, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) şi alin. (6) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului
internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008 şi să asigure creşterea gradului de
siguranţă a celorlalţi locatari din curţile comune ale imobilelor.
c) Proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui/lor din municipiul Buzău are obligaţia
de a lua toate masurile necesare pentru păstrarea liniştii publice (prevenirea zgomotelor
şi lătrăturilor) şi să asigure condiţii optime de cazare, igienă şi hrană câinelui/lor, în
condiţiile legii şi a prezentului regulament.
d) Este interzisă deţinerea de către asociaţiile de proprietari sau a unor locatari din
cadrul asociaţiilor de proprietari, a câinilor pe spaţiile comune şi în jurul imobilelor în
care domiciliază locatarii din respectivele asociaţii de proprietari.
e) Persoanele fizice din municipiul Buzău pot deţine maximum 2 câini, care trebuie să
fie microcipaţi şi după caz sterilizaţi, în condiţiile prezentului Regulament.
f) Persoanele fizice din municipiul Buzău pot deţine maximum 2 pisici.
g) Persoanelor fizice din municipiul Buzău li se interzice să hrănescă animale pe
domeniul public al municipiului Buzău.
(14) Asociaţiile de proprietari pot stabili, dacă e cazul, cuantumul sumei care este
necesară pentru asigurarea şi menţinerea curăţeniei în imobil, datorată prezentei
câinelui în spaţiile comune.
(15) Deţinătorii de câini din municipiul Buzău au urmatoarele obligaţii:
a) Să asigure amplasarea adăpostului pentru creşterea câinelui/câinilor la o
distanţă de cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată. Adapostul
pentru câine/câini se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului
sau disconfort vecinilor.
b) Sa nu permită circulaţia liberă, atât ziua cât şi noaptea, a câinilor în curţile de
folosinţă comună;
c) Să asigure afisarea la loc vizibil, la intrarea într-un imobil sau la uşa de acces în
proprietate, a unei plăcuţe de avertizare cu inscripţionarea “Câine periculos” sau
“Atenţie câine rău”, după caz.
(16) In caz de deces a câinelui, deţinătorul poate anunţa Urbis Serv SRL, operatorul
serviciului de ecarisaj din municipiul Buzău, în vederea ridicării cadavrului câinelui.
Costurile privind ridicarea cadavrului vor fi suportate de către Primăria municipiului
Buzău prin SC Urbis SA.
(17) În cazul în care câinele a provocat traume oamenilor sau altor animale domestice,
deţinătorul de câini din municipiul Buzău are obligaţia de a anunţa urgent şi de a
prezenta cainele autorităţilor competente: Direcţia pentru Sănătate Publică Buzău,
Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, prin circumscripţiile
sanitar-veterinare sau medicul veterinar de liberă practică, organizat în conditiile legii.
(18) . Detinătorii de câini din municipiul Buzău, în spatiile special amenajate
(împrejmuite cu gard) şi semnalate ca atare, unde câinii au acces fără botniţă şi lesă, au
obligaţia să le utilizeze corespunzător, să nu provoace distrugeri de orice fel dotărilor
aferente acestora şi să respecte conform legii, programul (intervalul orar) în care aceste
spaţii pot fi utilizate.
(19) La găsirea unui câine pierdut, persoanele care l-au găsit au obligaţia de a anunţa,
după caz şi/sau proximitate, Poliţia Locala sau Serviciul specializat pentru gestionarea
câinilor fără stăpân din municipiul Buzău, în vederea depistării şi anunţării proprietarului.
Anunţul poate fi făcut în scris in timpul programului de lucru sau telefonic permanent,
operatorului Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul
Buzău, Urbis Serv SRL la numărul de telefon 0722 60 00 99 şi Poliţiei Locale Buzău la
numărul de telefon 0238 955
SECŢIUNEA B. DEŢINEREA ŞI CREŞTEREA ANIMALELOR DE FERMĂ
Art. 9. Creşterea animalelor de fermă este permisă pe raza municipiului Buzău doar în
cartierele: Mihai Viteazul, Dorobanţi II, Marghiloman, Simileasca, Poştă, cu respectarea
strictă a prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 119/4 februarie 2014 pentru
aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
Art. 10. Constituie contravenţie obstrucţionarea accesului organelor de control legale în
scopul verificării respectării prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 119/4
februarie 2014 precum şi a prevederilor prezentului Regulament.
Art. 11. Sancţiuni
(1) Contravenţii
Constituie contravenţii nerespectarea următoarelor prevederi din prezentul regulament
şi se sanctioneză astfel:
a) nerespectarea prevederilor SECŢIUNII A- cu amendă de la 500 lei la 1000 lei
pentru persoanele fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice;
b) nerespectarea prevederilor SECŢIUNII B- cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei
pentru persoanele fizice şi de la 1500 lei la 3000 lei pentru persoanele juridice
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează
de agenţii constatatori din cadrul Poliţiei Locale a Municipilui Buzău şi alţi împuterniciţi
ai Primarului municipiului Buzău .
(3) Contravenienţii sunt obligaţi să repare în natură sau prin echivalent bănesc toate
prejudiciile materiale produse prin încălcarea prezentului regulament şi consemnate ca
atare în procesul verbal de contravenţie ori anexele la acesta.
PRIMAR,
Constantin Toma
Sef Serviciu,
Director Politia Locala, Preda Anişoara

Be the first to comment

Leave a Reply